Rozporządzenie Rządu nr 194 z dnia 22 czerwca 2022 r.,

o uwarunkowaniach uprawnień fachowych

do wykonywania czynności przy urządzeniach elektrycznych i uprawnień fachowych osób
w elektrotechnice

 

 

Rząd nakazuje według § 23 litery d), e), g) i h) ustawy nr 250/2021 Dz.U., o bezpieczeństwie pracy, w związku z ruchem wydzielonych urządzeń technicznych i o zmianie związanych z nim ustaw (dalej jako „ustawa“).

§ 1

 Przedmiot opracowania

Rozporządzenie wdraża odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/ES z dnia 16 września 2009 r. o minimalnych wymaganiach w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy korzystaniu z urządzeń roboczych przez pracowników przy pracy – druga samodzielna dyrektywa zgodnie z akapitem 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EHS) i określa:

a)  wymagania stawiane dla uprawnień fachowych osób fizycznych, które wykonują obsługę i pracę przy urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem i przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem oraz które wykonują rewizje na wydzielonych urządzeniach elektrycznych,

b)  wymagania stawiane dla uprawnień fachowych, niezbędnych do wykonywania czynności przy urządzeniach elektrycznych dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwo i ich pracowników, w przypadku czynności wymienionych pod literą a),

c)  wymagania na weryfikację fachowych uprawnień dla osób wymienionych pod literą a) i b) oraz stopnie uprawnień fachowych do wykonywania czynności przy urządzeniach elektrycznych dla tych osób,

d)  metoda przeprowadzania i zakres egzaminu na uprawnienia fachowe oraz wymogi dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice,

e)  wymagania stawiane osobom fizycznym, które zapewniają profesjonalne wykonanie czynności na wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych według poszczególnych rodzajów w przypadku, kiedy chodzi o ich montaż, naprawy, rewizje w zakresie § 8 ust. 2 ustawy wobec odpowiedniego wydzielonego urządzenia technicznego.

§ 2

Wyszczególnienie pojęć

Dla celu rozporządzenia rozumie się przez:

a)  kwalifikację fachową –

1.   ukończone wykształcenie średnie, wykształcenie średnie ze świadectwem czeladniczym, wykształcenie średnie z egzaminem maturalnym lub wyższe wykształcenie fachowe z grupy kierunków 26 „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika cyfrowa“,

2.   ukończone wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub doktorskie z dziedziny kształcenia Elektrotechnika,

3.   ukończone wykształcenie średnie, średnie wykształcenie ze świadectwem czeladniczym lub średnie wykształcenie z egzaminem maturalnym w innej dziedzinie, która treściowo spełnia warunki wykształcenia elektrotechnicznego,

4.   ukończone wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub doktorskie w innej dziedzinie kształcenia, które treściowo spełnia warunki wykształcenia elektrotechnicznego,

5.   pełna kwalifikacja profesjonalna uzyskana według innego przepisu prawnego (§ 4 ustawy nr 179/2006 Dz.U., o weryfikacji i uznawaniu wyników dalszego kształcenia
i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów, § 1 ust. 2 ustawy nr 179/2006 Dz.U., w brzmieniu późniejszych ustaw) i wydana w Narodowym Systemie Kwalifikacyjnym pod kierunkami kwalifikacji „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika cyfrowa“,

b)  kwalifikację zawodową – kwalifikację uzyskaną według innego przepisu prawnego (§ 5 ustawy nr 179/2006 Dz.U., w brzmieniu późniejszych przepisów),

c)  czynność na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu – obsługę i pracę na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu, podczas której może dojść do porażenia prądem elektrycznym,

d)  samodzielną czynność na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu – czynność która jest wykonywana na urządzeniu elektrycznym i w jego pobliżu bez konieczności doglądu lub dozoru innej osoby,

e)  urządzenie elektryczne – urządzenie siłowe, telekomunikacyjne, sterujące i specjalne, które podczas swej działalności lub działania wykorzystuje efekty zjawisk elektrycznych lub elektromagnetycznych i system ochrony przed uderzeniem pioruna, przepięciem i elektrycznością statyczną,

f)   osobę odpowiedzialną – osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne, której obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznego ruchu urządzeń elektrycznych i określenie reguł w zakresie wykonania poszczególnych czynności na urządzeniach oraz do organizacji lub przygotowania miejsca wykonywania tych czynności.

§ 3

Wymagania stawiane uprawnieniom fachowym do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych

(1)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, uruchamiająca urządzenie elektryczne lub wykonująca czynność na urządzeniach elektrycznych zapewni, aby czynność i kierowanie czynnością na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu w określonych przypadkach wykonywały tylko uprawnione fachowo osoby fizyczne według § 19 ustawy przy spełnieniu warunków dotyczących ich uprawnienia według § 4, 6 i 7 oraz osoby uprawnione fachowo do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych według § 11 ustawy przy spełnieniu warunków dotyczących ich uprawnień według § 8.

(2)    Obsługa urządzenia elektrycznego niskiego i bardzo niskiego napięcia nie jest traktowana jako czynność wykonywana na urządzeniu elektrycznym, wymagająca fachowego uprawnienia według rozporządzenia.

(3)    Osoba odpowiedzialna kontroluje, aby czynność i kierowanie czynnością na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu w określonych wypadkach wykonywały tylko osoby uprawnione do danej działalności na urządzeniach elektrycznych według § 4 do  § 8. Niektóre czynności osoby odpowiedzialnej, wymienionej w § 2 pod literą f), mogą być delegowane na inne osoby.

(4)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, uruchamiająca urządzenie elektryczne lub wykonująca czynność na urządzeniach elektrycznych zapewni, aby osoby uprawnione do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych według § 4, 6 i 7 były regularnie szkolone w zakresie przepisów prawnych i innych przepisów dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (§ 349 ust. 1 kodeksu pracy), związanych z wykonywaną przez nich czynnością, aby ich wiedza była regularnie pogłębiana, również w zakresie wewnętrznych przepisów osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo. Jeżeli osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne, nie posiada opracowanych przepisów wewnętrznych, wspomnianych w pierwszym zdaniu, zapewni ona co najmniej raz w roku szkolenie fachowe dla uprawnionych osób w zakresie wymaganym w pierwszym zdaniu.

(5)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo przy współpracy z określoną placówką szkolną zapewni, aby uczniowie i studenci wydziałów elektrotechnicznych w ramach zajęć praktycznych przed rozpoczęciem czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu spełniali warunki stawiane osobom przyuczonym według rozporządzenia i wykonywali na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu tylko taką czynność, która odpowiada ich stopniowo uzyskiwanej wiedzy fachowej, i to zawsze pod kierunkiem określonej osoby z uprawnieniami fachowymi, odpowiadającymi charakterowi wykonywanej czynności.

§ 4

Osoba przyuczona

(1)    Osoba przyuczona jest fachowo uprawnioną osobą według § 19 ustawy, która była w zakresie swojej czynności przeszkolona w zakresie przepisów prawnych i innych przepisów dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (§ 349 ust. 1 kodeksu pracy) w czasie wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu, była również przeszkolona w zakresie możliwych źródeł i przyczyn ryzyka na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu, uprzedzona w sprawie możliwych zagrożeń ze strony urządzeń elektrycznych, zaznajomiona z metodami udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach prądem elektrycznym i wiedza ta była u niej zweryfikowana; za osobę przyuczoną uważa się również osobę kompetentną, której uprawnienia według rozporządzenia straciły ważność, przy czym osoba ta może po pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice ponownie uzyskać stopień uprawnienia fachowego osoby kompetentnej.

(2)    Zakres i czas trwania przyuczenia według akapitu (1) są określone przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo, która uruchamia urządzenie elektryczne lub wykonuje czynność na urządzeniach elektrycznych według § 3 ust. 1, z uwzględnieniem charakteru i zakresu czynności na urządzeniach elektrycznych, które osoby przyuczone mają wykonywać.

(3)    O przyuczeniu i zweryfikowaniu wiedzy musi być sporządzony zapis, który opracuje osoba kompetentna, która przyuczenie i zweryfikowanie wiedzy przeprowadziła. W zapisie musi być dokładnie określony zakres przyuczenia i specyfikacja stanowiska pracy.

(4)    Zakres czynności, które może osoba przyuczona wykonywać, określają przepisy prawne i inne przepisy o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (§ 349, ust. 1 kodeksu pracy) przy wykonywaniu czynności na urządzeniach elektrycznych, wraz z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Osoba przyuczona wykonuje przede wszystkim:

a)  samodzielną obsługę urządzenia elektrycznego bez ograniczenia wysokości napięcia, z ograniczeniem, że może dotykać tylko tych części urządzenia, które są do obsługi przeznaczone,

b)  pracę ze wskazówkami na urządzeniach elektrycznych niskiego i bardzo niskiego napięcia bez obecności napięcia, i w ich pobliżu,

c)  pracę z doglądem na urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia bez obecności napięcia lub w jego pobliżu,

d)  pracę z doglądem osoby kompetentnej w pobliżu czynnych części urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, będących pod napięciem bez osłon, w bezpiecznej odległości od nich lub z możliwością dotknięcia z osłoną izolacyjną, chroniącą przed przypadkowym dotknięciem części czynnej,

e)  pracę na urządzeniu elektrycznym w specjalnych przypadkach, na które osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo i uruchamiająca urządzenie elektryczne, opracowała i wydała specjalny roboczy sposób postępowania, z którym osoba była zaznajomiona wcześniej i powtarzalnie była zaznajomiona w określonych  terminach oraz była praktycznie wyćwiczona w wykonywaniu tej czynności; o zaznajomieniu jest sporządzany zapis, który podpisze osoba przyuczona wraz z osobą, która zaznajomienie przeprowadziła.

§ 5

Osoba kompetentna

(1)    Osobą kompetentną jest:

a)  osoba kompetentna w zakresie wykonywania samodzielnej czynności (dalej jako „elektrotechnik“),

b)  osoba kompetentna do kierowania czynnością (dalej jako „elektrotechnik-kierownik“),

c)  technik rewizyjny.

(2)    Osoba kompetentna jest uprawniona fachowo do wykonywania wszystkich prac na urządzeniu elektrycznym w zakresie wydanego dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice według § 19 ustawy.

(3)    Rewizje wydzielonych urządzeń elektrycznych wykonuje na podstawie ustawy technik rewizyjny z zaświadczeniem o posiadaniu uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach elektrycznych w określonym zakresie do wykonywania rewizji.

§ 6

 Elektrotechnik

(1)    Elektrotechnik jest osobą z uprawnieniami zawodowymi według § 2, litera a), która po przeszkoleniu zdała egzamin na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice w określonym zakresie. Elektrotechnik wykonuje czynność na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu samodzielnie, za wyjątkiem specjalnych przypadków, wynikających z oceny ryzyka.

(2)    Minimalną wymaganą praktykę fachową określa, według oceny ryzyka poszczególnych czynności wykonywanych przez elektrotechnika, osoba odpowiedzialna, i to wg lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Dla osób bez praktyki elektrotechnicznej lokalny eksploatacyjny przepis bezpieczeństwa nakazuje dogląd przez okres co najmniej jednego roku przez osobę kompetentną z praktyką minimum 2 lata.

(3)    Zweryfikowanie wiedzy egzaminem określonym w § 9 przeprowadza trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym musi być technik rewizyjny według § 11 ustawy. Zweryfikowanie wiedzy za pomocą egzaminu określonego w § 9 dla prac na urządzeniu elektrycznym przez wykonawcę układu przesyłowego i wykonawcę sieci dystrybucyjnej właściciela licencji na przesył energii elektrycznej i właściciela licencji na dystrybucję energii elektrycznej może przeprowadzić również trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym może być tylko odpowiedzialna osoba określonego wykonawcy urządzenia elektrycznego z uprawnieniem według rozporządzenia minimum elektrotechnika-kierownika.

(4)    Zakres przeszkolenia i zakres egzaminu na uprawnienia fachowe do prowadzenia działalności w elektrotechnice odpowiada zakresowi żądanych zawodowych uprawnień do wykonywanych czynności.

(5)    Zakres uprawnień zawodowych według akapitu (4) określa się według:

a)  poziomu napięcia

1.   do 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego, lub

2.   bez ograniczenia napięcia, oraz

b)  rodzaju urządzenia, jeśli chodzi o urządzenie w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu lub z niebezpieczeństwem wybuchu.

(6)    Komisja egzaminacyjna może ograniczyć zakres dokumentu o uprawnieniu fachowym do zakresu rzeczywiście wykonywanych czynności.

(7)    Osoba odpowiedzialna na podstawie oceny ryzyka przy konkretnej czynności na urządzeniu elektrycznym jest uprawniona określić, że dla danego typu czynności można zastąpić kwalifikację fachową przez kwalifikację zawodową według § 2 litera b); osoba odpowiedzialna opracuje pisemny dokument według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 rozporządzenia o tym, że dla danego typu czynności określiła jako dostateczne uprawnienie zawodowe i dokładnie wyspecyfikuje zakres działalności, który nie może przekraczać w swej treści zakresu działalności określonej kwalifikacji fachowej. Zakres egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice i dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania działalności w elektrotechnice jest w tym przypadku ograniczony do czynności w zakresie do 1 kV prądu zmiennego lub do 1,5 kV prądu stałego w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu. Wydany dokument ogranicza zakres czynności i jest ważny tylko dla czynności dla określonej osoby prawnej lub osoby fizycznej, prowadzącej przedsiębiorstwo.

(8)    Osoby które są uważane za elektrotechników według akapitu (1), pomimo że nie spełniają określonych wymagań na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice jako osoby kompetentne, to:

a)  pracownicy placówek naukowych, badawczych i rozwojowych, którzy posiadają wykształcenie wyższe, w ramach nauki złożyli egzamin z elektrotechniki, elektroniki lub fizyki, lub złożyli egzamin końcowy z elektrotechniki lub fizyki jądrowej w średniej szkole fachowej, i którzy wykonują prace eksperymentalne na wyznaczonych naukowych, badawczych i rozwojowych stanowiskach pracy, o ile złożyli po przeszkoleniu egzamin na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie wykonywanych czynności, oraz

b)  nauczyciele, którzy wykorzystują podczas nauki w szkole urządzenia elektryczne pod napięciem, o ile byli przeszkoleni w zakresie używania tych urządzeń i ich wiedza z przepisów prawnych i innych przepisów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy związanej z ich działalnością była zweryfikowana w zakresie określonym w § 9.

§ 7

Elektrotechnik-kierownik

(1)    Elektrotechnikiem-kierownikiem może być tylko osoba, która posiada wykształcenie według § 2, litera a), spełnia warunek minimalnej długości praktyki fachowej według akapitu (2) i po przeszkoleniu zdała egzamin na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice w określonym zakresie. Elektrotechnik-kierownik może wykonywać wszystkie czynności, które wykonuje elektrotechnik, kierowanie czynnościami, kierowanie ruchem i projektowanie wydzielonych technicznych urządzeń elektrycznych, które nie jest przedmiotem autoryzacji według innego przepisu prawnego (ustawa nr 360/1992 Dz.U., o wykonywaniu zawodu autoryzowanych architektów i o wykonywaniu zawodu autoryzowanych inżynierów i techników działających w budownictwie, w brzmieniu późniejszych przepisów).

(2)    Minimalna długość żądanego okresu trwania praktyki wykonywanej na urządzeniach elektrycznych, według ich zakresu i rodzaju do wykonywania czynności elektrotechnika-kierownika to:

a)  2 lata dla zakresu oznaczonego przez inny przepis prawny (załącznik nr 3 rozporządzenia rządu nr 190/2023 Dz.U. o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych i warunkach na zapewnienie ich bezpieczeństwa) jako E2A i E3A,

b)  3 lata dla zakresu oznaczonego jako E1A, E2B i E3B, oraz

c)  4 lata dla zakresu oznaczonego jako E1B.

(3)    W minimalnej długości okresu trwania praktyki fachowej według akapitu (2) musi być zawarta ukończona praktyka, trwająca co najmniej 1 rok, odbyta na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia. Dla celu rozporządzenia zakres egzaminu na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice określa się zgodnie z zakresem uprawnienia według załącznika nr 3 do rozporządzenia o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych i uwarunkowaniach do zapewnienia ich bezpieczeństwa.

(4)    Weryfikację wiedzy egzaminem określonym w § 9 przeprowadza trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym musi być technik rewizyjny według § 11 ustawy. Weryfikacja wiedzy w formie egzaminu określonego w § 9 dla prac na urządzeniach elektrycznych układów przesyłowych i sieci dystrybucyjnej właściciela licencji na przesył energii elektrycznej i właściciela licencji na dystrybucję energii elektrycznej może przeprowadzić również trzyosobowa komisja egzaminacyjna, której przewodniczącym może być tylko osoba odpowiedzialna określonego wykonawcy urządzenia elektrycznego z kwalifikacją minimum jako elektrotechnik-kierownik według rozporządzenia.

(5)    Przeszkolenie i zakres egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice musi odpowiadać zakresowi wymaganego uprawnienia fachowego.

(6)    Zakres fachowego uprawnienia określa się według:

a)  wysokości napięcia

1.   do 1 kV napięcia przemiennego lub 1,5 kV napięcia stałego, lub

2.   bez ograniczenia napięcia oraz

b)  rodzaju urządzenia, jeśli chodzi o urządzenie w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu lub z niebezpieczeństwem wybuchu.

(7)    Komisja egzaminacyjna może ograniczyć zakres dokumentu na uprawnienia fachowe do zakresu rzeczywiście wykonywanych czynności.

(8)    Absolwenci fakultetów przyrodniczych szkół wyższych kierunku fizyka, którzy pracują jako asystenci w laboratoriach szkół wszystkich stopni i nie spełniają określonych warunków dla osób kompetentnych, uważane są na swoich stanowiskach pracy za elektrotechników-kierowników, o ile zdali po przeszkoleniu egzamin na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie wykonywanych czynności.

§ 8

Technik rewizyjny

(1)    Technikiem rewizyjnym może być tylko osoba, która ma uprawnienia fachowe uzyskane według ustawy, jest posiadaczem ważnego zaświadczenia do przeprowadzania rewizji urządzeń elektrycznych, jest osobą fachowo uprawnioną według § 7 oraz spełnia warunek minimalnego zakresu praktyki fachowej według akapitu (2).

(2)    Minimalna długość żądanego czasu trwania praktyki fachowej wykonywanej na urządzeniach elektrycznych według ich zakresu i rodzaju do wykonywania czynności technika rewizyjnego to:

a)  4 lata dla zakresu oznaczonego przez inny przepis prawny (załącznik nr 3 rozporządzenia rządu nr 190/2023 Dz.U., o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych i warunkach na zapewnienie ich bezpieczeństwa) jako E1A i E2A,

b)  2 lata dla zakresu oznaczonego jako E3A,

c)  dla zakresu oznaczonego jako E1B i E2B – 4 lata dla rodzaju A i 1 rok dla rodzaju B,

d)  dla zakresu oznaczonego jako E3B ­– 2 lata dla rodzaju A i 1 rok dla rodzaju B. 

§ 9

Szkolenie i egzamin na fachowe uprawnienia do wykonywania
czynności w elektrotechnice

(1)    Przedmiotem szkolenia i egzaminu na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice są:

a)  znajomość obowiązków wynikających z przepisów prawnych i innych przepisów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy (ustawa nr 561/2004 Dz.U., ustawa szkolna, w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawa nr 111/1998 Dz.U., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu ustaw kolejnych – ustawa o szkołach wyższych, w brzmieniu późniejszych przepisów), mających związek z czynnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, które ma egzaminowana osoba wykonywać, ewentualnie kierować,

b)  wiedza teoretyczna i praktyczna o udzielaniu pierwszej pomocy, zwłaszcza przy porażeniach prądem elektrycznym,

c)  sposoby postępowania robocze i technologiczne, polecenia dotyczące bezpieczeństwa i ruchu, źródła i przyczyny ryzyka, które mają związek z czynnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, które ma osoba egzaminowana wykonywać, ewentualnie kierować,

d)  kolejne zasadnicze okoliczności i informacje mające wpływ na bezpieczeństwo pracy i ruchu podczas czynności na urządzeniach elektrycznych.

(2)    Egzamin na fachowe uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice składa się z dwóch części, czyli z:

a)  testu pisemnego z minimalnie 10 pytaniami, i to w zakresie akapitu (1) litera a) i b), oraz

b)  rozmowy ustnej związanej z wynikiem testu, wskazującej ewentualne błędy poczynione w teście, zawierającej pytania związane z problematyką zawodową według zakresu i ukierunkowania fachowego osoby egzaminowanej oraz pytania dotyczące sposobów postępowania i poleceń, a także kolejnych zasadniczych okoliczności i informacji, przedstawionych w akapicie (1) pod literą c) i d).

(3)    Osoba która pomyślnie zdała egzamin według akapitu (2), otrzyma dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice, którego wzór znajduje się w załączniku nr 2 rozporządzenia.

(4)    Przewodniczący komisji

a)  przygotowuje, prowadzi i ocenia egzamin według akapitu (2),

b)  opracowuje protokół z egzaminu według akapitu (2), który zawiera informacje o przebiegu i treści egzaminu, ocenę egzaminu i podpisy wszystkich członków komisji egzaminacyjnej oraz osoby egzaminowanej; wzór protokołu znajduje się w załączniku nr 3 tego rozporządzenia,

c)  zapewni przechowanie protokołu z egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice przez okres co najmniej 6 lat i najdłużej przez okres 7 lat, u osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo, u której egzamin przebiegał, oraz

d)  opracowuje w imieniu osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo, u której egzamin przebiegał, dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe w celu wykonywania czynności w elektrotechnice.

(5)    Przed rozpoczęciem egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice według akapitu (2) petent przedstawi przewodniczącemu komisji dokument zaświadczający:

a)  kwalifikację fachową lub kwalifikację zawodową, i to w zakresie określonym przez dany stopień uprawnienia fachowego, jeżeli dla tego stopnia uprawnienia fachowego jest ten dokument wymagany, w oryginale lub w urzędowo uwierzytelnionej kopii,

b)  długość okresu praktyki, którą należy okazać z potwierdzeniem pracodawcy lub przyjmuje się z honorowym oświadczeniem osoby egzaminowanej, i to co najmniej na długość wymaganą na dany stopień uprawnienia fachowego, jeżeli dla danego stopnia uprawnienia fachowego jest ten dokument wymagany, oraz

c)  okoliczność, że uprawnienie fachowe spełnia wymagania stawiane wykształceniu elektrotechnicznemu, określone przez rozporządzenie, i to w przypadku, kiedy na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje nie jest  oczywiste, że chodzi o kwalifikacje elektrotechniczne; zaświadczenie takie może wydać szkoła, która sporządziła dokument o posiadanych kwalifikacjach lub Ministerstwo Szkolnictwa Młodzieży i Sportu według innego przepisu prawnego (ustawa nr 561/2004 Dz.U., ustawa szkolna, w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawa nr 111/1998 Dz.U., o szkołach wyższych i o zmianie i uzupełnieniu kolejnych ustaw – ustawa o szkołach wyższych, w brzmieniu późniejszych przepisów).

(6)    Szkolenie i egzamin na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice w zakresie określonym w akapicie (1) pod literą c) mogą być zastąpione potwierdzeniem wydanym przez odpowiedzialną osobę określonej osobie prawnej lub osobie fizycznej, prowadzącej przedsiębiorstwo, stwierdzającym że dana osoba bierze udział w tych szkoleniach, ukończonych weryfikacją wiedzy w regularnych interwałach, określonych wewnętrznymi przepisami danej osoby prawnej lub osoby fizycznej, prowadzącej przedsiębiorstwo. Wzór tego potwierdzenia jest przedstawiony w załączniku nr 4 rozporządzenia.

§ 10

Postanowienia przejściowe

Zaświadczenie o uprawnieniach fachowych w elektrotechnice wystawione przed dniem nabycia skuteczności tego rozporządzenia są uważane za dokumenty o uprawnieniach fachowych według tego rozporządzenia, przy czym:

a) pracownik kompetentny i pracownik kompetentny do wykonywania samodzielnej działalności są uważani za elektrotechnika według tego rozporządzenia, natomiast

b) pracownik do zarządzania działalnością, do zarządzania działalnością sposobem niestacjonarnym i do kierowania ruchem jest uważany za elektrotechnika-kierownika według tego rozporządzenia.

§ 11

Skuteczność

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 01 lipca 2022 r.

Rozporządzenie rządu podpisali :

Prezes Rady Ministrów dr inż. Fiala,

Zastępca Prezesa Rady Ministrów i Minister pracy i spraw socjalnych inż. Jurečka.

 

Załącznik nr 1

 

Wzór potwierdzenia według § 6 akapit 7 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U.,
o wymaganiach na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i uprawnienia fachowe w elektrotechnice

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo:

z siedzibą / miejscem prowadzenia przedsiębiorstwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

Potwierdzamy, że na podstawie oceny i identyfikacji ryzyka i w zgodności z obowiązującymi przepisami eksploatacji osoba odpowiedzialna ustaliła, że dla niżej wymienionych czynności u pracodawcy …… (osoby prawnej/osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo) …… może być kwalifikacja fachowa według § 2 litera a) rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U. zastąpiona przez niżej wymienioną kwalifikację zawodową według § 2 litera b) rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., i osoby z wymienioną kwalifikacją zawodową podczas niżej wyspecyfikowanych czynności na urządzeniach do 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego w obiektach bez niebezpieczeństwa wybuchu mogą być przeszkolone i przeegzaminowane według rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., i na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu może im być wydany dokument osoby kompetentnej w zakresie kwalifikacji fachowej i z ograniczeniem do wykonywania wyłącznie niżej wymienionych czynności u wyżej wymienionego pracodawcy.

Ustalona kwalifikacja zawodowa:

Wyznaczenie zakresu kwalifikacji fachowej według tego potwierdzenia:

Spis osób, do których odnosi się to potwierdzenie: imię, ewentualnie imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu, data urodzenia

W ……, dnia ……

Podpis osoby odpowiedzialnej:

Podpis zastępcy statutowego osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo:

 

Załącznik nr 2

Wzór dokumentu o zdaniu egzaminu na uprawnienia fachowe
do wykonywania czynności w elektrotechnice

Numer ewidencyjny:

DOKUMENT O ZDANIU EGZAMINU na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności
w elektrotechnice

Imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

data i miejsce urodzenia:

miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu:

kwalifikacja fachowa / kwalifikacja zawodowa:

długość okresu praktyki fachowej:

zdał(a) pomyślnie egzamin na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice, i to w zakresie (niepotrzebne skreślić):

osoby kompetentnej do samodzielnej działalności/osoby kompetentnej do kierowania działalnością

Zakres kwalifikacji fachowej:

Wyznaczenie zakresu kwalifikacji fachowej:

W ……, dnia ……

Obowiązuje do:

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

Imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

jeżeli przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest technik rewizyjny, zamieszcza się również numer oświadczenia technika rewizyjnego:

podpis:

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która osobę egzaminowaną wysłała do egzaminu na uprawnienia fachowe:

Nazwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

podpis:

 

Załącznik nr 3

 

Wzór protokołu z egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności
w elektrotechnice

PROTOKÓŁ z egzaminu na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności

w elektrotechnice

Numer ewidencyjny:

imię, ewentualnie imiona i nazwisko:

data i miejsce urodzenia:

miejsce zamieszkania:

pracodawca:

wykształcenie:

praktyka:

Przedłożono potwierdzenie według załącznika nr 1 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o wymaganiach na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i na fachowe uprawnienia w elektrotechnice – TAK / NIE

Przedłożone potwierdzenie według załącznika nr 4 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o wymaganiach na uprawnienia fachowe do wykonywania czynności na urządzeniach elektrycznych i na fachowe uprawnienia w elektrotechnice – TAK / NIE

wykonał w dniu dzisiejszym wyżej wymieniony egzamin

Ocena egzaminu pisemnego: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

Pytania na egzaminie ustnym:

Ocena:

1.    Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

2.    Przepisy bezpieczeństwa podczas czynności na urządzeniach elektrycznych i w ich pobliżu: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

3.    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – ochronne środki bezpieczeństwa, zasady działania: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

4.    Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym: ZDAŁ / NIE ZDAŁ

5.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

6.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

7.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

8.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

9.    ZDAŁ / NIE ZDAŁ

10.  ZDAŁ / NIE ZDAŁ

Ocena całościowa egzaminu: ZDAŁ / NIE ZDAŁ dla:

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący (imię, ewentualnie imiona i nazwisko, numer oświadczenia technika rewizyjnego, jeżeli przewodniczącym jest technik rewizyjny), podpis

1. członek komisji, podpis

2. członek komisji, podpis

Podpis egzaminowanego:

Data:

 

Załącznik nr 4

 

Wzór potwierdzenia o udziale w szkoleniu w zakresie § 9 akapit 6 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz.U., o wymaganiach na uprawnienie fachowe do wykonywania działalności na urządzeniach elektrycznych i uprawnienie fachowe w elektrotechnice

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo:

z siedzibą / miejscem prowadzenia przedsiębiorstwa:

IČO (numer identyfikacyjny organizacji):

osoba odpowiedzialna:

Potwierdzamy, że niżej wymienione osoby fizyczne są zaznajomione z roboczymi
i technologicznymi sposobami postępowania, zasadami eksploatacji i bezpieczeństwa, źródłami i przyczynami ryzyka, które mają związek z działalnością na urządzeniach elektrycznych określonego rodzaju i napięcia, na którym mają wymienione osoby działalność wykonywać. Ich wiedza w zakresie tego potwierdzenia była sprawdzona i nie muszą być według § 9 akapit 6 rozporządzenia rządu nr 194/2022 Dz. U. sprawdzane w ramach egzaminu na uprawnienia fachowe.

Spis osób: imię, ewentualnie imiona i nazwisko, miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu, data urodzenia, podpis

W ……, dnia ……

Podpis osoby odpowiedzialnej, pieczątka (osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedsiębiorstwo)