Ustawa nr 250 z dnia 9 czerwca 2021 r.

o bezpieczeństwie pracy w związku z eksploatacją wydzielonych urządzeń technicznych

i o zmianie związanych z nią ustaw

(fragmenty ustawy – część pierwsza, § 2, § 3, § 11, § 17,

§ 19, § 20, § 22)

 

 

Parlament uchwalił tę oto ustawę Republiki Czeskiej.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI WYDZIELONYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

§ 1

Przedmiot opracowania

(…)

§ 2

Wyszczególnienie pojęć

Dla celów tej ustawy rozumie się:

a)  wydzielone urządzenie techniczne – urządzenie dźwigowe, ciśnieniowe, elektryczne i gazowe, które podczas eksploatacji ze względu na swój charakter lub akumulowaną energią, w wyniku nieodpowiedniego użycia może spowodować wystąpienie ryzyka wystąpienia niebezpiecznej sytuacji lub w wyniku nieprzestrzegania warunków bezpiecznej eksploatacji może spowodować poważne ryzyko zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób fizycznych,

b)  technik rewizyjny – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia fachowe, umożliwiające wykonywanie rewizji i badań wydzielonych urządzeń technicznych, poświadczone zaświadczeniem o uprawnieniu do wykonywania ww. czynności, wydanym według niniejszej ustawy,

c)  rewizja – ocena bezpieczeństwa eksploatacyjnego i technicznego wydzielonego urządzenia technicznego, wprowadzanego do eksploatacji lub już używanego, podczas której przeglądem, badaniem lub pomiarem sprawdza się, czy urządzenie odpowiada przepisom prawnym i innym do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, ewentualnie ocena dokumentacji technicznej i uprawnień fachowych obsługi,

d)  montaż – czynność, podczas której poszczególne części są łączone w całość technologiczną lub w jej część albo kiedy część jest łączona z częścią stałą lub ruchomą, przez montaż rozumie się również demontaż i montaż wsteczny,

e)  naprawa – ingerencja w już używane wydzielone urządzenie techniczne, za pomocą której jest usuwany jego stan awaryjny lub zużycie, podczas której może dojść do wymiany, demontażu i montażu wstecznego części funkcyjnych w celu przywrócenia stanu użyteczności technicznej urządzenia, bez zmiany podstawowych parametrów technicznych lub dotyczących bezpieczeństwa pracy urządzenia,

f)   konserwacja – czynność wykonywana na wydzielonym urządzeniu technicznym lub jego częściach w celu zapewnienia bezpiecznego i zdatnego do eksploatacji stanu tego urządzenia, o ile nie chodzi o naprawę lub montaż wydzielonego urządzenia technicznego,

g)  dokumentacja towarzysząca – zbiór dokumentów, przekazanych przez producenta lub dostawcę wydzielonego urządzenia technicznego, w języku czeskim, która musi być do dyspozycji przez cały okres eksploatacji urządzenia,

h)  dokumentacja eksploatacyjna – zbiór dokumentów zawierających notatki o kontrolach, badaniach, rewizjach, miejscowy regulamin eksploatacyjny, dziennik eksploatacji urządzenia, dokumenty o uprawnieniach obsługi, notatki o naprawach i konserwacji, harmonogramy, notatki o czynnościach wykonanych na eksploatowanym wydzielonym urządzeniu technicznym i inne specyficzne dokumenty, powstające podczas eksploatacji wydzielonego urządzenia technicznego w zakresie wymaganym przez przepisy prawne i inne przepisy potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy,

i)    rekonstrukcja – zastąpienie obecnej niezadowalającej części już eksploatowanego wydzielonego urządzenia technicznego nową lub bardziej nowoczesną częścią urządzenia, przy czym dojdzie do zmiany podstawowych parametrów technicznych lub dotyczących bezpieczeństwa pracy urządzenia, i to zazwyczaj według dokumentacji technicznej. przy pracy.

§ 3

Wydzielone urządzenia techniczne

(1)    Wydzielone urządzenia techniczne są kwalifikowane według miary ryzyka, które przez swoją eksploatację wywołują, do klas, grup i podgrup.

(2)    Wydzielone urządzenia techniczne z najwyższą miarą ryzyka zakwalifikowane są do klasy I., wydzielone urządzenia gazowe zakwalifikowane są do grup według swojej podstawowej funkcji technologicznej.

(3)    Podwyższona miara ryzyka wydzielonego urządzenia technicznego jest określona według miary zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób fizycznych podczas eksploatacji tego urządzenia.

(4)    Podstawowe funkcje technologiczne wydzielonego urządzenia technicznego określa się według celu jego wykorzystania, przy czym uwzględnia się miarę ryzyka wydzielonego urządzenia technicznego w zależności od jego właściwości fizykalnych i technicznych, ważności możliwych następstw wydarzeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób fizycznych lub według liczby zagrożonych osób fizycznych.

(5)    Stan wydzielonych urządzeń technicznych podczas ich kontroli, badań lub rewizji, aż
do czasu ich rekonstrukcji ocenia się według aktualnych obowiązujących w czasie przekazania tych urządzeń do eksploatacji przepisów prawnych i innych przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.

Działanie administracji państwowej

§ 4

(…)

§ 5

(…)

§ 6

Organizacja wyznaczona

(…)

§ 7

Uprawnienia fachowe osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących przedsiębiorstwo, do montażu, napraw, rewizji, badań wydzielonych urządzeń technicznych i do napełniania naczyń gazami

(…)

§ 8

Wydanie uprawnienia do montażu, napraw, rewizji, badań wydzielonych urządzeń technicznych i do napełniania naczyń gazami

(…)

 

§ 9

Uprawnienia do montażu, napraw, rewizji, badań wydzielonych urządzeń technicznych i do napełniania naczyń gazami

(…)

§ 10

Ewidencja fachowo uprawnionych osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących przedsiębiorstwo, do montażu, napraw, rewizji, badań wydzielonych urządzeń technicznych i do napełniania naczyń gazami

(…)

§ 11

Fachowe uprawnienia osób fizycznych do czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych

(1)    Warunkiem uzyskania uprawnienia fachowego osoby fizycznej, wykonującej rewizje i badania wydzielonych urządzeń technicznych, montaż, naprawy wydzielonych urządzeń gazowych lub obsługę wydzielonych urządzeń ciśnieniowych – kotłów parowych i kotłów hydraulicznych jest

a)      osiągnięcie wieku 18 lat i pełnoprawność,

b)      odpowiedni stan zdrowia do wykonywania określonych czynności,

c)      wykształcenie fachowe w kierunku i stopniu według miary ryzyka i czynności wykonywanej na wydzielonym urządzeniu technicznym,

d)      praktyka fachowa o długości, kierunku i stopniu wykształcenia według miary ryzyka i czynności wykonywanych na wydzielonym urządzeniu technicznym,

e)      zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych, jeżeli wykonywane będą rewizje i badania wydzielonych urządzeń technicznych, montaż, naprawy wydzielonych urządzeń gazowych lub obsługę wydzielonych urządzeń ciśnieniowych – kotłów parowych i kotłów hydraulicznych.

(2)    Petentem ubiegającym się o zdawanie egzaminu z uprawnień fachowych do czynności wykonywanych na wydzielonych urządzeniach technicznych (dalej „egzamin z uprawnień fachowych“) może być osoba fizyczna spełniająca warunki uprawnień fachowych według akapitu 1 litera od a) do d) i warunki określone dla poszczególnych rodzajów wydzielonych urządzeń technicznych, na których będzie wykonywana dana czynność. Spełnienie założeń według zdania pierwszego sprawdzi wyznaczona organizacja ze względu na rodzaj i zakres żądanego oświadczenia przed rozpoczęciem egzaminu z uprawnień fachowych.

(3)    Oświadczenie o uprawnieniu fachowym do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych jest udzielane na podstawie pomyślnego sprawdzenia umiejętności fachowych do wykonywania określonych czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych poprzez zdanie egzaminu w wyznaczonej organizacji. Ważność zaświadczenia o uprawnieniu fachowym do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych wynosi 5 lat od dnia jego uzyskania.

(4)    Wymagane dane do uzyskania zaświadczenia o uprawnieniu fachowym do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych to:

a)    imię, ewentualnie imiona, i nazwisko osoby fizycznej,

b)    numer identyfikacyjny osoby fizycznej, o ile był przydzielony,

c)    adres zamieszkania lub miejsce stałego pobytu,

d)    numer ewidencyjny zaświadczenia i zakres uprawnienia fachowego do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych,

e)    data pomyślnego zdania egzaminu na uprawnienie fachowe,

f)     okres ważności zaświadczenia.

(5)    Do zakończenia ważności zaświadczenia o uprawnieniu fachowym do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych dochodzi również z dniem:

a)    kiedy posiadacz zaświadczenia oznajmi wyznaczonej organizacji, że zakończył działalność w zakresie posiadanych uprawnień do rewizji i badań wydzielonych urządzeń technicznych, montażu, napraw wydzielonych urządzeń gazowych lub obsługę wydzielonych urządzeń ciśnieniowych – kotłów parowych i kotłów hydraulicznych,

b)    kiedy posiadacz zaświadczenia umrze lub jest uznany za zmarłego,

c)    kiedy upłynie okres ważności zaświadczenia, lub

d)    kiedy nabędzie moc prawną decyzja o odebraniu zaświadczenia.

(6)    Fachowo uprawniona osoba fizyczna, której było udzielone zaświadczenie według akapitu 3, lub której było uznane uprawnienie fachowe według akapitu 7, jest zobowiązana oznajmić wyznaczonej organizacji zmianę danych wprowadzanych do ewidencji techników rewizyjnych według § 18 bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 15 dni od ich powstania.

(7)    Podczas uznawania uprawnienia fachowego, które osoba fizyczna uzyskała w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie powiązanym Porozumieniem o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej lub w Szwajcarskiej konfederacji, postępuje się według ustawy o uznawaniu uprawnień fachowych. Organem uznającym jest ministerstwo. Przed rozpoczęciem tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania czynności na terenie Republiki Czeskiej przez osobę fizyczną, która jest uprawniona do wykonywania podobnej działalności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym państwie powiązanym Porozumieniem o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej lub w Szwajcarskiej konfederacji, ministerstwo sprawdzi jej uprawnienia fachowe.

§ 12

Egzamin z uprawnień fachowych

(…)

§ 13

Przedmiot i podmiot opłaty

(…)

§ 14

Taryfa opłaty

(…)

§ 15

Płatność opłaty

(…)

§ 16

Administrator opłaty i budżetowe ustalenie opłaty

(…)

§ 17

Rewizja

Rewizję może wykonywać wyłącznie technik rewizyjny, który jest posiadaczem zaświadczenia w zakresie odpowiadającym rewidowanemu wydzielonemu urządzeniu technicznemu; jeżeli technik rewizyjny wykonuje rewizję jako działalność rzemieślniczą według innego przepisu prawnego, musi być posiadaczem uprawnienia według § 7 ust. 2.

§ 18

Ewidencja techników rewizyjnych

(…)

§ 19

Uprawnienia fachowe do wykonywania czynności przez osoby wykonujące obsługę i pracę na urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem i na urządzeniach elektrycznych pod napięciem

(1)    W celu uzyskania uprawnienia fachowego do wykonywania czynności przez osoby wykonujące obsługę i pracę na urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem i na urządzeniach elektrycznych pod napięciem, osoby dzieli się na osoby kompetentne, osoby przyuczone i osoby szkolone (zaznajomione), które nie są ani kompetentne, ani przyuczone i są szkolone według innego przepisu prawnego (Kodeks Pracy numer 262/2006 Dz.U.). Za osoby kompetentne uważane są osoby samodzielnie pracujące, kierownicy i technicy rewizyjni. Uprawnienia fachowe techników rewizyjnych i ich nabywanie określa § 11.

(2)    Osoba kompetentna samodzielnie pracująca i osoba kompetentna – kierownik

a)  jest zobowiązana spełniać następujące warunki uprawnienia fachowego:

1.    osiągnięcie wieku 18 lat i pełnoprawność,

2.    odpowiedni stan zdrowia do wykonywania czynności,

3.    wykształcenie fachowe o kierunku elektrotechnicznym lub ukończone wykształcenie na innym kierunku, który treściowo spełnia warunki na wykształcenie elektrotechniczne, lub dokument o pomyślnym zdaniu egzaminu z odpowiedniego uprawnienia zawodowego zamieszczonego w Krajowym Systemie Kwalifikacji pod działem kwalifikacji „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika obliczeniowa“ według innego przepisu prawnego (Ustawa 179/2006 Dz.U., o sprawdzaniu i uznawaniu wyników dalszego kształcenia); w wypadku osoby kompetentnej do samodzielnej działalności dopuszczalna jest kwalifikacja zawodowa zamieszczona w Krajowym Systemie Kwalifikacji pod działem kwalifikacji „Elektrotechnika, technika telekomunikacyjna i technika obliczeniowa“ według innego przepisu prawnego (Ustawa 179/2006 Dz.U., o sprawdzaniu i uznawaniu wyników dalszego kształcenia), i to na podstawie oceny ryzyka dla konkretnej czynności na urządzeniu elektrycznym, które przeprowadzi osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, dla której są te czynności wykonywane,

4.    praktyka fachowa o długości określonej według kierunku i stopnia wykształcenia, miary ryzyka i czynności wykonywanej na urządzeniu elektrycznym,

5.    pomyślne zdanie egzaminu na uprawnienie fachowe osoby fizycznej do wykonywania czynności osób wykonujących obsługę i pracę na urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem (dalej tylko „egzamin z uprawnień fachowych do wykonywania czynności w elektrotechnice“),

b)    jest posiadaczką dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice; dokument według zdania pierwszego jest ważny 3 lata od dnia wydania i jest uzyskiwany na podstawie zdanego egzaminu po odpowiednim wyszkoleniu na daną czynność fachową. Wyszkolenie i zakres egzaminu odpowiada zakresowi żądanego uprawnienia do wykonywania czynności w elektrotechnice. Osoba kompetentna – kierownik jest uprawniona wykonywać wszystkie te same czynności co osoba kompetentna do samodzielnej działalności i projektowanie urządzeń elektrycznych, które nie są przedmiotem autoryzacji według ustawy specjalnej (Ustawa 360/1992 Dz.U., o wykonywaniu zawodu autoryzowanych architektów i o wykonywaniu zawodu autoryzowanych inżynierów i techników czynnych w rozbudowie),

c)    składa pisemną i ustną część egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice. Wynik egzaminu według zdania pierwszego ocenia się stopniem „zdał“ lub „nie zdał“. Do ustnej części egzaminu można przystąpić tylko wtedy, jeżeli część pisemna była oceniona stopniem „zdał“. W każdej części egzaminu petent na stopień „zdał“ musi osiągnąć 80% poprawnych odpowiedzi. Za przeprowadzenie egzaminów i poprawność wydanego dokumentu o pomyślnym zdaniu egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice odpowiada przewodniczący komisji. O przebiegu i wynikach egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice jest wydany dokument według litery b), którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba egzaminowana i jeden osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, dla której są czynności wykonywane. Jeżeli petent o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice jest łącznie oceniany stopniem „nie zdał“, może powtórnie przystąpić do egzaminu na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice, jednak nie wcześniej niż 15 dni po nieudanym egzaminie. Liczba powtórnych egzaminów na uprawnienie fachowe do wykonywania czynności w elektrotechnice nie jest ograniczona.

(3)    Osoba przyuczona

a)     jest zobowiązana spełniać następujące warunki na uprawnienie fachowe:

1.    pełnoprawność,

2.    odpowiedni stan zdrowia do wykonywania czynności,

3.    przeprowadzenie pouczenia i sprawdzenie wiedzy przez powierzoną osobę kompetentną,

b)     jest posiadaczką dokumentu o przeprowadzeniu przyuczenia i sprawdzeniu wiedzy w zakresie osoby pouczonej. Dokumentem o przeprowadzeniu przyuczenia i sprawdzeniu wiedzy w zakresie osoby pouczonej jest protokół, który podpisze osoba pouczona wraz z osobą kompetentną, która przeprowadziła przyuczenie i sprawdzenie wiedzy. W protokole będzie również określony okres nie dłuższy niż 3 lata, w którym trzeba przyuczenie i sprawdzenie wiedzy powtórzyć Okres ten będzie ustanowiony przez osobę kompetentną, która przyuczenie i sprawdzenie wiedzy przeprowadziła. Sprawdzenie wiedzy ocenia się stopniem „zdał“ lub „nie zdał“. Na stopień „zdał“ trzeba osiągnąć 80% poprawnych odpowiedzi podczas sprawdzania wiedzy. Za sprawdzenie wiedzy i poprawność wydanego protokołu odpowiada osoba kompetentna, która przyuczenie i sprawdzenie wiedzy przeprowadziła.

(4)    Egzaminy na uprawnienie fachowe, przyuczenie i sprawdzenie wiedzy do wykonywania czynności w elektrotechnice zapewnią osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwo dla osób fizycznych, które dla nich wykonują obsługę i pracę na urządzeniach elektrycznych bez napięcia, w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem i na urządzeniach elektrycznych pod napięciem. Osoby samodzielnie czynne zarobkowo mają obowiązek zapewnić egzaminy z uprawnienia fachowego same dla siebie. Jeżeli egzamin z uprawnienia fachowego jest zapewniany przez eksternistyczną osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo, osoba ta musi posiadać w przedmiocie przedsiębiorstwa zapewnianie szkolenia i egzaminowania lub sprawdzania wiedzy. Osoby fizyczne przeprowadzające egzaminy muszą posiadać fachowe uprawnienia według tej ustawy i odpowiedniego przepisu wykonawczego.

§ 20

Obowiązki osób prawnych i osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwo

(1)    Osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która wykonuje montaż, naprawy, rewizje i badania wydzielonych urządzeń technicznych, napełnia naczynia gazami, musi podczas tych czynności postępować w zgodzie z przepisami prawnymi i przepisami do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, tak aby wydzielone urządzenie techniczne nie stało się przyczyną zagrożenia życia i zdrowia osób, uszczerbku na majątku lub środowiska naturalnego. To obowiązuje dla osoby prawnej i osoby fizycznej, prowadzącej przedsiębiorstwo eksploatujące wydzielone urządzenia techniczne (dalej „wykonawca“).

(2)     Osoby według akapitu 1 zapewnią, aby

a)  przy wprowadzaniu do eksploatacji oraz podczas eksploatacji wydzielonych urządzeń technicznych były przedsięwzięte środki bezpieczeństwa, wykonane przeglądy, kontrole, rewizje i badania,

b)  przeglądy i badania według § 6 akapit 1 litera b) były przeprowadzone przez pracowników wyznaczonej organizacji lub z ich udziałem przed oddaniem wydzielonego urządzenia technicznego do eksploatacji,

c)  montaż, naprawy, rewizje i badania wydzielonych urządzeń technicznych, napełnianie naczyń gazami były wykonane przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwo, które są posiadaczkami uprawnienia do tych czynności,

d)  badania, rewizje, montaż, naprawy lub obsługę wydzielonych urządzeń technicznych wykonywały tylko osoby fizyczne, które są fachowo uprawnione i w ustalonych przypadkach były również posiadaczkami zaświadczenia o uprawnieniu fachowym do wykonywania czynności na wydzielonych urządzeniach technicznych.

(3)    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wydzielone urządzenie techniczne było wykorzystywane tylko, o ile jest wykluczony stan zagrażający bezpieczeństwu pracy i eksploatacji. Za stan zagrażający bezpieczeństwu pracy i eksploatacji wydzielonego urządzenia technicznego uważa się przypadki, kiedy

a)    ma miejsce eksploatacja wydzielonego urządzenia technicznego, dla którego nie jest załączone sprawozdanie o wykonanej rewizji, która była wykonana w ustalonych okresach
i w ustalonym zakresie, lub nie jest załączona w ustalonych przypadkach zgoda, wydana przez organizację wyznaczoną, że przedmiotowe urządzenie jest zdolne do bezpiecznej eksploatacji,

b)    eksploatacja wydzielonego urządzenia technicznego odbywa się w sprzeczności z dokumentacją towarzyszącą lub dokumentacją eksploatacyjną,

c)    brakuje dokumentacji towarzyszącej lub dokumentacji eksploatacyjnej wydzielonego urządzenia technicznego, o ile była wydana.

(4)    Jeżeli dokumentacji towarzyszącej lub dokumentacji eksploatacyjnej wydzielonego urządzenia technicznego nie ma do dyspozycji, zakres kontroli urządzenia określa wykonawca miejscowym przepisem eksploatacyjnym do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.

(5)    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby w używanych przez niego wydzielonych urządzeniach technicznych były usunięte wady zagrażające bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji, stwierdzone podczas rewizji lub kontroli bez zbytniej zwłoki po wypracowaniu sprawozdania rewizyjnego, notatki o kontroli, lub po wykonaniu kontroli. Pozostałe wady muszą być usunięte w zależności od miary ich wagi w terminach nałożonych w postanowieniu organu inspekcji pracy na podstawie jej kontroli; jeżeli nie było takiej kontroli – w terminach zleconych przez wykonawcę.

(6)    Po rekonstrukcji wykonawca musi sprawdzić bezpieczeństwo wydzielonego urządzenia technicznego, łącznie z przeprowadzeniem badań i rewizji wyjściowej.

(7)    Jeżeli wykonawca nie jest właścicielem wydzielonego urządzenia technicznego, jest zobowiązany zapewniać odpowiednie korzystanie i używanie tego urządzenia, i to od udowodnionego dnia przyjęcia wydzielonego urządzenia technicznego.

(8)    Minimalne wymagania na bezpieczne używanie urządzeń technicznych na podstawie innych przepisów prawnych nie są określone.

§ 21

(1)    Na urządzeniach elektrycznych, które są częścią sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej posiadacze licencji na przesył energii elektrycznej i posiadacze licencji na dystrybucję energii elektrycznej według innego przepisu prawnego (Ustawa 458/2000 Dz.U., ustawa energetyczna) i na przyłączach elektrycznych eksploatowanych przez posiadacza licencji na dystrybucję energii elektrycznej, nie muszą być przeprowadzane rewizje okresowe, o ile bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych jest zapewnianie kontrolami okresowymi i konserwacją według regulaminu konserwacji prewencyjnej. Regulamin konserwacji prewencyjnej zawiera minimalnie

a)  specyfikację wydzielonych urządzeń technicznych, które są z nią związane,

b)  specyfikację minimalnych uprawnień wymaganych przez osoby prowadzące czynności i zadania według regulaminu konserwacji prewencyjnej,

c)  wyszczególnione procesy technologiczne dla poszczególnych grup wydzielonych urządzeń technicznych, które są z nią związane,

d)  określone terminy wykonywania poszczególnych procesów roboczych,

e)  specyfikację notatek o wykonanych zadaniach i sposób ich archiwacji,

f)   podział wad według stopnia ich wagi,

g)  terminy usunięcia wad.

(2)    W urządzeniach układu przesyłowego lub w układzie dystrybucyjnym gazu posiadacze licencji na przesył gazu lub posiadacze licencji na dystrybucję gazu według innego przepisu prawnego (Ustawa 458/2000 Dz.U., ustawa energetyczna) i na przyłączach gazu ciekłego używanych przez posiadacza licencji na dystrybucję gazu nie muszą być wykonywane okresowe rewizje robocze i kontrole, o ile

a)  na podstawie stanu technicznego wydzielonego urządzenia gazowego planują i przeprowadzają oni kontrole, konserwację i wszystkie inne czynności na wydzielonym urządzeniu gazowym, w zgodzie z przepisami prawnymi i innymi przepisami do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy,

b)  o stanie wydzielonego urządzenia technicznego i o wszystkich czynnościach na urządzeniu prowadzą oni sukcesywnie ewidencję uzupełnianą o aktualne informacje o wszystkich decydujących skutkach, mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wydzielonego urządzenia technicznego i ochronę zdrowia pracowników,

c)  eksploatują oni system ciągłego śledzenia dyspozytorskiego i kierowania eksploatacją stosownego układu przesyłowego lub dystrybucyjnego układu przesyłu gazu i przyjmowania informacji o stanach awaryjnych urządzenia, razem z informacjami od społeczeństwa, system sukcesywnej służby ratowniczej do likwidacji stanów awaryjnych wydzielonych urządzeń gazowych w ramach odpowiedzialności terytorialnej wykonawcy, prowadzą ewidencję tych stanów i danych o ich usunięciu,

d)  oceniają informacje o stanie wydzielonego urządzenia technicznego, uzyskiwane z czynności wykonywanych według litery od a) do c), a w wypadku stwierdzenia stanu zagrożenia określają i wprowadzają odpowiednie środki naprawcze,

e)  przygotowują plan awaryjny i prowadzą raz do roku jego aktualizację,

f)   opracowują regulamin działania wskutek niekorzystnych zjawisk meteorologicznych.

§ 22

Zgłaszanie awarii

Wykonawca jest zobowiązany bez zbytniej zwłoki zgłosić rejonowemu inspektoratowi pracy właściwemu według miejsca, gdzie do awarii doszło, powstanie nadzwyczajnego, częściowo lub całkowicie nieprzewidywalnego, czasowo i w przestrzeni ograniczonego wydarzenia, w wyniku którego doszło do szkody na majątku jawnie przekraczającej sumę 5 000 000 Kcz, która powstała w związku z używaniem wydzielonych urządzeń technicznych, lub przyczyną powstania tego wydarzenia są wydzielone urządzenia techniczne.

§ 23

Postanowienia upoważniające

(…)

§ 24

Postanowienia przejściowe

(…)

§ 25

Postanowienia odwołujące

Ważność traci

1.      Ustawa 174/1968 Dz.U., o fachowym dozorze państwowym nad bezpieczeństwem pracy,

2.      Artykuł III Ustawy 575/1990 Dz.U., o postanowieniach w systemie organów centralnej administracji państwowej Republiki Czeskiej,

3.      Ustawa 159/1992 Dz.U., która zmienia i uzupełnia Ustawę 174/1968 Dz.U., o fachowym dozorze państwowym nad bezpieczeństwem pracy, w brzmieniu Ustawy Czeskiej Rady Narodowej 575/1990 Dz.U.,

4.      Artykuł II i III i załącznik do Ustawy 47/1994 Dz.U., który zmienia i uzupełnia Ustawę 2/1969 Dz.U., o powołaniu ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej Republiki Czeskiej, w brzmieniu późniejszych przepisów, i Ustawa 174/1968 Dz.U., o państwowym dozorze fachowym nad bezpieczeństwem pracy, w brzmieniu przepisów późniejszych,

5.      Część trzecia Ustawy 71/2000 Dz.U., która zmienia Ustawę 22/19967 Dz.U., o wymaganiach technicznych na produkty i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, i niektóre dalsze ustawy, w brzmieniu przepisów późniejszych,

6.      Artykuł I i III Ustawy 124/2000 Dz.U., która zmienia Ustawę 174/1968 Dz.U., o państwowym dozorze fachowym nad bezpieczeństwem pracy, w brzmieniu przepisów późniejszych, Ustawa 61/1988 Dz.U., o działalności górniczej, materiałach wybuchowych i państwowej administracji górniczej, w brzmieniu przepisów późniejszych, i Ustawa 455/1991 Dz.U., dotycząca drobnego rzemiosła (ustawa dotycząca drobnego rzemiosła), w brzmieniu przepisów późniejszych,

7.      (…)

8.      (…)

9.      (…)

10.   (…)

11.   Część osiemnasta Ustawy 189/2008 Dz.U., która zmienia Ustawę 18/2004 Dz.U., o uznawaniu uprawnienia fachowego i innych uprawnień reprezentantów państw członkowskich Unii Europejskiej i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o uznawaniu uprawnienia fachowego), w brzmieniu przepisów późniejszych, i dalsze związane z nią ustawy,

12.   (…)

13.   (…)

14.   Część druga Ustawy 264/2016 Dz.U., która zmienia niektóre ustawy w związku z przyjęciem ustawy atomowej,

15.   Ogłoszenie 50/1978 Dz.U., o uprawnieniach fachowych w elektrotechnice,

16.   Część siódma, dziewiąta i jedenasta ogłoszenia 48/1982 Dz.U., które określa podstawowe uwarunkowania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i urządzeń technicznych,

17.   Ogłoszenie 98/1982 Dz.U., które zmienia lub uzupełnia ogłoszenie 50/1978 Dz.U., o uprawnieniach fachowych w elektrotechnice,

18.   (…)

19.   (…)

20.   (…)

21.   Ogłoszenie 85/1978 Dz.U., o kontrolach, rewizjach i badaniach urządzeń gazowych,

22.   Ogłoszenie 21/1979 Dz.U., które wyznacza wydzielone urządzenia gazowe i określa niektóre warunki do zapewnienia ich bezpieczeństwa,

23.   Ogłoszenie 18/1979 Dz.U., które wyznacza wydzielone urządzenia ciśnieniowe i określa niektóre warunki do zapewnienia ich bezpieczeństwa,

24.   Ogłoszenie 19/1979 Dz.U., które wyznacza wydzielone urządzenia dźwigowe i określa niektóre warunki do zapewnienia ich bezpieczeństwa,

25.   Ogłoszenie 73/2020 Dz.U., o określeniu wydzielonych technicznych urządzeń elektrycznych do klas i grup i o bliższych warunkach ich bezpieczeństwa (ogłoszenie o wydzielonych urządzeniach elektrycznych).

CZĘŚĆ DRUGA

ZMIANA USTAWY O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI CZESKIEJ

(…)

CZĘŚĆ TRZECIA

ZMIANA USTAWY O INSPEKCJI PRACY

(…)

CZĘŚĆ CZWARTA

ZMIANA USTAWY O ZAPEWNIENIU KOLEJNYCH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY PRACY

(…)

CZĘŚĆ PIĄTA

 SKUTECZNOŚĆ

Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2022 r.

Ustawę podpisali przewodniczący Izby Poselskiej Vondráček, prezydent republiki Zeman i premier Babiš.

Tzw. organizacją wyznaczoną jest Technická inspekce České republiky.