Životní příběh Miloše Zemana

Narozen 28.září 1944 v Kolíně, otec poštovní úředník, matka učitelka. Rodiče se krátce po jeho narození rozvedli, takže vyrůstal pouze s matkou.

1950 1959 Základní devítiletá škola v Kolíně.

1959 1963 Střední ekonomická škola v Kolíně. Pro referát o T. G. Masarykovi mu bylo zakázáno pokračování ve studiu na vysoké škole.

1963 1967 pracuje ve strojírnách Tatra Kolín. Při tom od roku 1965 mu je umožněno alespoň dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor národohospodářské plánování.

V roce 1967 přechází na denní studium téže školy.

V roce 1968 vstupuje do Komunistické strany Československa.

V roce 1969 promuje s červeným diplomem s diplomovou prací na téma prognostiky (s názvem Futurologie a budoucnost). Téhož roku začíná vyučovat tento obor na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V roce 1970 vyloučen z Komunistické strany Československa pro nesouhlas se sovětskou okupací a počínající normalizací.

V letech 1970 1971 bez trvalého pracovního poměru, živí se příležitostnými studiemi pod cizím jménem.

V roce 1971 nastupuje do tělovýchovného podniku Sportpropag, kde vybudoval oddělení komplexního modelování označované jako „Slušovice výzkumu“.

První manželství v letech 1971 1978, syn David ( v současnosti lékař).

V roce 1984 je na pokyn ÚV KSČ oddělení komplexního modelování zrušeno za údajně protistranický sborník „Metodologické problémy společenskovědního výzkumu“ a je opět propuštěn ze zaměstnání.

V roce 1984 nastupuje do zemědělského podniku Agrodat, kde se zabývá simulačními modely zemědělských systémů.

V roce 1986 se stává členem Světové prognostické společnosti (World Futures Research Society).

V září 1989 je potřetí propuštěn z práce za předchozí článek „Prognostika a přestavba“ publikovaný v Technickém magazínu.

Účastní se demonstrace 17. listopadu 1989 na Národní třídě, koncem listopadu a počátkem prosince vystupuje na demonstracích na Letné, na besedách v divadlech a vysokých školách.

V lednu 1990 je zaměstnán v Prognostickém ústavu ČSAV. Koncem ledna 1990 je za Občanské Fórum kooptován do Federálního shromáždění.

V červnu 1990 je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF, stává se předsedou rozpočtového výboru a členem předsednictva Federálního shromáždění.

Ve volbách v roce 1992 kandiduje za Českou stranu sociálně demokratickou, kam přešel po rozpadu Občanského fóra, a je znovu zvolen poslancem Federálního shromáždění.

V únoru 1993 je zvolen předsedou ČSSD. Tato strana, která ve volbách v roce 1992 získala 7 % voličských hlasů, získala ve volbách 1996 27 % a ve volbách v roce 1998 32 % hlasů voličů. Do funkce předsedy ČSSD je znovu zvolen v letech 1995, 1997 a 1999. V roce 2001 již nepřijal kandidaturu na funkci předsedy ČSSD se zdůvodněním, že splnil svůj úkol tím, že přispěl k tomu, že se Sociální demokracie stala nejsilnější politickou stranou v České republice.

Druhé manželství 1993 až doposud, dcera Kateřina (v současnosti studentka gymnázia)

V letech 1996 1998 zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V této funkci se snažil o rovnoprávnou spolupráci všech parlamentních stran, samozřejmě včetně dvou nejsilnějších.

V roce 1998 jmenován předsedou vlády České republiky. Tato vláda přejímala zemi v době hospodářské krize, projevující se poklesem hrubého domácího produktu a reálných mezd. Do roku 2002 se podařilo zemi z této krize vyvést, zvýšil se ekonomický výkon i životní úroveň, zečtyřnásobil se příliv přímých zahraničních investic, inflace klesla z 10 % na 3 %, byla profesionalizována armáda, provedena reforma veřejné správy a privatizován bankovní sektor. V letech 2000 – 2002 při tom vláda postupně snižovala deficit státního rozpočtu, který v roce 2002 dosáhl hodnoty 46 miliard korun.

V roce 2002 odmítnul znovu kandidovat na předsedu vlády se zdůvodněním, že splnil svůj úkol – vyvedení země z ekonomické krize.

Na podzim 2002 členové a příznivci Sociální demokracie ve dvou oddělených referendech vyzvali Miloše Zemana, aby kandidoval do funkce prezidenta České republiky.

V roce 2003 nebyl zvolen prezidentem České republiky vzhledem k tomu, že proti němu hlasovalo 27 poslanců ČSSD.

Od roku 2003 žije jako starobní důchodce trvale ve dvou obytných místnostech staré tvrze na Vysočině.

V roce 2005 vydává knihu „Jak jsem se mýlil v politice“, která se počtem 135 000 prodaných výtisků stala nejúspěšnější z jeho knih a byla vyhlášena bestsellerem roku.

V roce 2006 aktivně podporoval Sociální demokracii ve volební kampani, ale odmítl nabídku tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka, aby znovu za sociální demokracii kandidoval na funkci prezidenta republiky s poukazem na své zkušenosti z prezidentské volby v roce 2003.

V březnu 2007 vystupuje ze Sociální demokracie pro nesouhlas s politikou předsedy ČSSD Jiřího Paroubka.

V prosinci 2009 zakládá Stranu Práv Občanů a na březnovém sjezdu 2010 je zvolen jejím předsedou. Ve volbách v květnu 2010 získává tato strana 4,3 % voličských hlasů. Protože nesplnil svůj slib překročení pětiprocentní hranice, rezignuje na funkci předsedy Strany Práv Občanů. Na sjezdu této strany v listopadu 2010 byl zvolen čestným předsedou, jímž je dosud.

 

 

Názory Miloše Zemana

Přímo volený prezident má silnější mandát, neměl by tedy mít i silnější pravomoci?

Prezident má dva druhy pravomocí – formální a neformální. Formální definuje Ústava a neformální závisí na jeho schopnostech komunikovat a dosahovat dohod. První československá ústava z roku 1920 dávala Masarykovi velmi omezené pravomoci, ale i navzdory tomu se stal uznávanou a vlivnou osobností. Proto si myslím, že současné pravomoci jsou dostačující.

Jakými charakterovými vlastnostmi by měl oplývat prezident České republiky?

Mně by úplně stačila jedna. Měl by mít schopnost tvořit dohody a schopnost tyto dohody dodržovat.

Jaká by měla být hlavní funkce prezidenta České republiky?

Měl by být neutrálním polem, které by vytvořilo prostor pro to, aby se scházely vládní a opoziční strany a bez přítomnosti medií diskutovaly, protože když toto neutrální pole není, a ono není ani na vládě, ani v Parlamentu, tak politici jdou do medií, kde exhibují. A místo hledání rozumného kompromisu zastávají takzvaně nesmlouvavá stanoviska, ze kterých stejně po čtrnácti dnech odstoupí, protože vědí, že nejsou realistická.

Myslíte si, že by prezident měl nějakým způsobem uklidňovat vyhrocené chvíle, které vznikají mezi vládou a opozicí? Jakým způsobem byste to dělal Vy?

Zcela určitě by měl uklidňovat konflikty, mírnit kontroverze a nikoliv je naopak zesilovat. Právě proto se obávám, že prezident, který je spojený s jakoukoliv silnou parlamentní stranou, by byl naopak zesilovačem těchto mezistranických konfliktů. Nu, a pokud jde o to, jakým způsobem bych to já osobně dělal, tak mohu říct, že jsem kdysi výrazně přispěl k tomu, aby se dokázaly dohodnout dvě nejsilnější parlamentní́ strany, třebaže se tehdy očekávalo, že ta dohoda není možná. A to nikoliv až od roku 1998, ale již od roku 1996.

Jakým způsobem byste jmenoval členy bankovní rady České národní banky?

Kdo si přečte Ústavu, ví, že se jedná o výlučnou pravomoc prezidenta. Nicméně v každém případě bych se radil s odborníky. Polovinu členů bankovní rady bych jmenoval z keynesiánců, polovinu z friedmanovců, protože to jsou dvě relevantní ekonomické školy.

Uděloval byste amnestie?

Ne, milosti bych neuděloval. Pouze v jediném případě, když by někdo trpěl nevyléčitelnou nemocí a chtěl by poslední týdny svého života strávit v domácím prostředí. V tomto případě bych milost zvážil z humanitárních důvodů, netýkalo by se to ovšem lidí odsouzených za zvlášť závažné trestné činy.

Souhlasíte se schválenými církevními restitucemi?

Církevní restituce jsou natolik závažnou otázkou, že by o nich mělo rozhodovat všelidové hlasování, tedy referendum, dle švýcarského modelu.

Jaká je podle Vás míra korupce v české politice a je nějaká cesta, jak korupci vymýtit?

Nechci odhadovat procento politiků, i když se obávám, že bude značně vysoké. Hledám spíše řešení. A jediným řešením je přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku, včetně možnosti zabavení veškerého nelegálně nabytého majetku.

Předložil byste občanům své majetkové přiznání?

Nevidím důvod, proč majetková přiznání nezveřejňovat.

Co pro Vás znamená pojem národní suverenita?

Moci do toho mluvit, ať už ve formě členství v EU, NATO nebo v jakýchkoliv jiných mezinárodních organizacích.

Zvýšil byste některé daně?

Já osobně jsem zastáncem zvyšování daní, a to korporátních i osobních, a podporuji progresivní zdanění. Nemám nic proti zvyšování daně z luxusních výrobků, ale myslím si, že u základních potravin a léků by měla být DPH snížena.

Podpořil byste zákon umožňující užívání marihuany pro lékařské účely?

Pro skutečné lékařské účely, například ve formě mastí apod., ano. Ale jinak s legalizací měkkých drog nesouhlasím.

Jaký je Váš názor na trest smrti?

Jsem proti, jelikož nelze vyloučit riziko justičního omylu. Ale jistě jsem pro doživotní nucené práce bez možnosti podmíněného propuštění.

Které zásady považujete za stěžejní při budování otevřené občanské společnosti?

Rozšíření práv občanů změnou volebního zákona tak, aby občané mohli vybírat svoje politické reprezentanty i tehdy, jestliže tito kandidáti nebudou preferováni stranickými sekretariáty.

Jak budete přistupovat k tématu sociálního vyloučení? Myslíte si, že je třeba prosazovat aktivní nástroje (právní a systémové) v boji s homofobií a rasismem?

Sociální vyloučení pokládám za řešitelné pouze tím, že každému, kdo má zájem pracovat, budou nabídnuty veřejně prospěšné práce, respektive veřejná služba. Dělnickou stranu sociální spravedlnosti pokládám za protofašistickou stranu pravicového typu a pokládám její existenci za signál problémů v naší společnosti, které vláda ani opozice nedokázaly řešit. Nedomnívám se, že v boji s homofobií a rasismem dosáhneme úspěchu vznikem jakýchkoliv vládních agentur, ale pouze již zmíněným vytvořením pracovních příležitostí pro dosud vyloučené tak, aby ti, kdo dnes nepracují a dopouštějí se kriminálních činů, dostali šanci se společensky uplatnit. Pokud této šance nevyužijí, nevidím důvod, proč by neměli skončit ve vězení.

Hodláte se ve své kampani zaměřit téma mezigenerační solidarity nebo/a genderové rovnosti?

Zastávám názor, že společnost by měla pomáhat především svým slabým členům, což jsou na jedné straně děti a na straně druhé důchodci. Ekonomicky aktivní obyvatelé by si pokud možno měli pomoci sami. Nedomnívám se, že by měla být v poměru půl na půl proporce na kandidátkách mezi muži a ženami, protože vždy záleží na konkrétní výrazné osobnosti bez ohledu na to, jakého je pohlaví.

Jaký je Váš názor na zrovnoprávnění vztahů rodinné povahy?

Je mi srdečně jedno, jakou sexuální orientaci má ten či onen občan, záleží mi pouze na jeho reálné výkonnosti a na tom, jakými hodnotami přispívá celkově české společnosti.

Jaký je Váš názor na zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky, případně legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství?

Umožní-li adopce příjemnější život dítěte v rodině, která ho touto adopcí získá, než je tomu v dnešních dětských domovech, pak adopci doporučuji.

 

 

Proč volit Miloše Zemana

 

·                     Než proklínat tmu, je lepší zapálit alespoň jednu svíčku". M.Zeman

·                     22 let ve vrcholné politice
4 roky předsedou vlády

·                     Své voliče nikdy nepodvedl, vždy dodržel slovo,
v roce 1989 byl součástí událostí sam. revoluce

Zkušený politik

• 22 let ve vrcholné politice
• 4 roky předsedou vlády
• 2 roky předsedou Poslanecké sněmovny
• poslancem Federálního shromáždění již za Občanské fórum

Uznávaný ekonom

• člen Světové prognostické společnosti
• ve funkci premiéra vyvedl zemi z ekonomické krize
• respektovaný odborník i v zahraničí

Obhájce národních zájmů

• nikdy se nesklonil před mocnými
• eurofederalista, ale nebojí se veřejně kritizovat eurobyrokracii a evropská nesmyslná nařízení
• v zahraničí vždy hájil české zájmy a podporoval české podnikatele

Vždy na straně občanů

• své voliče nikdy nepovedl, vždy dodržel slovo
• v roce 1968 veřejně nesouhlasil se sovětskou okupací
• v roce 1989 byl součástí událostí sametové revoluce

Zásadový člověk

• jeho názory jsou neměnné, stojí si za nimi i proti většinové vůli
• za minulého režimu byl třikrát vyhozen z práce (naposledy za článek Prognostika a přestavba publikovaný v roce 1989)
• za referát o TGM nemohl studovat na vysoké škole

Má smysl pro humor

• pověstnými bonmoty dokáže přesně vystihnout situaci
• umí si dělat legraci i sám ze sebe

 Strona główna