Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej

Sdružení polských elektrotechniků v České republice

Adres: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC, Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn
   Aktualności/Aktuality Statut/Stanovy Biuletyn/Časopis Zarząd/Vedení Linki/Odkazy Oferta Słownik Email Schematy Wspólnota


Protokół z zebrania członkowskiego SEP – 15.4.2021 r.

Zebranie odbyło się w czwartek 15.4.2021 r. w Czeskim Cieszynie w siedzibie firmy EMTEST sp. z o. o. Przyjęto następujący program obrad: a) zagajenie, b) sprawozdanie z działalności za 2020 rok, c) wybory zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP na 2021 rok, d) uchwalenie planu pracy na 2021 rok, e) uchwała. Przewodniczący SEP, Tadeusz Toman, poinformował, że w związku z informacją Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej o możliwości spotkań 10 osób, na zebranie zaproszono właśnie dziesięciu członków SEP. Jednak z powodu chaosu w epidemicznych rozporządzeniach rządowych – możliwość spotkań 10osobowych zmieniono na 2osobowe – udział w zebraniu wzięło czterech członków. Sprawozdanie z działalności na 2020 rok obecni otrzymali na piśmie. Uchwalono, że zarząd i komisja rewizyjna działać będą w niezmienionym składzie: przewodniczący – Tadeusz Toman, 1. zastępca przewodniczącego – Tadeusz Parzyk, 2. zastępca przewodniczącego – Tomasz Stopa, sekretarz – Stanisław Feber, księgowy – Zygmunt Stopa, komisja rewizyjna – Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba. W związku z nienormalną sytuacją, kiedy rząd nie jest w stanie przedstawić perspektywy wznowienia działalności stowarzyszeń obywatelskich, uchwalono, że odbędą się dwa kameralne spotkania we wrześniu i grudniu. Każdy trzeci czwartek miesiąca będzie zapewniony dyżur w biurze. Przyjęto uchwałę następującej treści: SEP a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za 2020 rok, b) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP za rok 2020, c) wybiera zarząd SEP w składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – 1. zastępca przewodniczącego SEP, Tomasz Stopa – 2. zastępca przewodniczącego SEP, Stanisław Feber – sekretarz, Zygmunt Stopa – księgowy, d) wybiera komisję rewizyjną SEP w składzie Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba, e) zobowiązuje przewodniczącego SEP poinformować bank – Poštovní spořitelna o zmianie siedziby SEP – niespełnione zadanie z poprzedniego zebrania, f) przyjmuje plan pracy SEP i budżet na 2021 rok, g) upoważnia przewodniczącego SEP zapewnić obecność w siedzibie SEP zawsze trzeci czwartek miesiąca w godz. 15:30-15:45, f) zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z Oddziałem Gliwickim i Oddziałem Bielsko-Bialskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 
„Biuletyn Internetowy SEP” – numer 48 na stronach www

Na stronach internetowych www.coexistentia.cz – SEP można przeczytać „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” – BIULETYN SEP – numer 48. Zawiera przede wszystkim artykuły fachowe – uderzenie pioruna w wysoki obiekt, koszenie trawy przy urządzeniach energetycznych, klasy bezpiecznika. Jest również zamieszczona pierwsza część zasadniczych wiadomości z podstaw elektrotechniki. Dla zainteresowanych astronautyką przygotowałem artykuły encyklopedyczne o wyprawach człowieka na Księżyc oraz artykuł Skąd bierze się światło gwiazd. W formie zeszytu BIULETYN będzie przekazany członkom i sympatykom SEP na najbliższym zebraniu. Zapraszam do lektury. Tadeusz Toman, przewodniczący SEP.

Zebranie członkowskie Elektryków

W czwartek 17.12.2020 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Ze względu na obostrzenia epidemiczne na zebranie zaproszono 10 członków, w tym wszystkich członków zarządu i komisji rewizyjnej. SEP liczy aktualnie 14 członków. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, poinformowano o rejestracji zmian w statucie w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie i dyskutowano na temat planu pracy na 2021 rok. W 2020 roku SEP zorganizował trzy spotkania członkowskie i wydał dwa numery Biuletynu Internetowego SEP. Omawiano również temat współpracy SEP z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zapraszamy do lektury „Biuletynu Internetowego SEP” – numer 47

Na stronach internetowych www.coexistentia.cz – SEP można przeczytać „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” – BIULETYN SEP – numer 47. W formie zeszytu ukaże się w połowie listopada 2020 r. Oprócz informacji o działalności naszego stowarzyszenia w numerze można znaleźć artykuły fachowe. Źródłem artykułu o przyczynach awarii transformatorów i ich odpowiedniej ochronie przed eksplozją jest tekst mgr. inż. Michaela T. Jobczyka z „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” numer 4/2020. Zamieściliśmy również zdjęcie ilustracyjne do tego artykułu – niebezpieczny transformator może wybuchnąć bez ostrzeżenia. Poza tym zamieściliśmy ciekawe fragmenty artykułu „Początki elektryfikacji kopalń” dr hab. inż. Stefana Gierlotki, który był zamieszczony w „Śląskich Wiadomościach Elektrycznych” numer 2-3/2020 W Biuletynie można obejrzeć zdjęcia lamp akumulatorowych i wrębiarki elektrycznej z początków elektryfikacji podziemnej w kopalniach. Opisano również – lokomotywy elektryczne. O rozwoju elektroenergetyki przed drugą wojną światową na polskim Wybrzeżu i Pomorzu jest artykuł inż. Jerzego Pirsztela z Oddziału Gdańskiego SEP, jaki ukazał się w miesięczniku „INPE” numer 235. Kolejne artykuły omawiają ekonomiczne aspekty koronawirusa w budownictwie i prace eksploatacyjne pod napięciem i przy wyłączonym napięciu. Zapraszam do lektury. Tadeusz Toman, przewodniczący SEP.

Zmiana statutu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich
w Republice Czeskiej

W związku z zaistniałą koniecznością nowelizacji statutu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) przewodniczący SEP, Tadeusz Toman, wystosował 27.2.2020 r. list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo vnitra) z żądaniem zarejestrowania nowego statutu SEP. Jedyną zmianą, którą postulowaliśmy, była zmiana siedziby stowarzyszenia. Podstawą prawną była ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny (Občanský zákoník) i wcześniej obowiązująca ustawa nr 83/1990 Dz.U., o stowarzyszaniu obywateli. Poprzednia rejestracja statutu SEP miała miejsce w 2013 roku. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że od 1.1.2014 r. obowiązuje ustawa nr 304/2013 Dz.U. o publicznych rejestrach osób prawnych i osób fizycznych i że w sprawie dotyczącej zmiany statutu trzeba zwrócić się do odpowiedniego sądu rejestracyjnego.

    W związku z koniecznością rejestracji w sądzie, co wymaga odpowiedniej argumentacji prawniczej, zwróciliśmy się biura adwokackiego HAJDUK A PARTNEŘI s.r.o. o pomoc prawną. Po odpowiednich konsultacjach przesłaliśmy do Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie list z wnioskiem o rejestrację statutu z załącznikami, jednak odpowiedź sądu nie była pozytywna. Sąd w swojej uchwale z 21.9.2020 r. zobowiązał nas, jako wnioskodawcę, poprawić protokół z poszczególnymi wnioskami, poprawić nazwę organu statutarnego – przewodniczący, 1. zastępca przewodniczącego, 2. zastępca przewodniczącego, tak aby był jednoznaczny, uzupełnić statut i uchwałę zebrania członkowskiego o punkt dotyczący uchwalenia statutu i przesłać dokumenty, z których wynika że Tadeusz Toman i Tomasz Stopa są uprawnieni używać tytułu Ing. W związku z krótkim 15-dniowym terminem na odpowiedź musieliśmy zrezygnować z rejestracji tytułu Ing. Resztę poprawionych dokumentów złożyliśmy w odpowiednim terminie do sądu.

    Zmiany w statucie SEP sąd zarejestrował 9.10.2020 r. W rejestrze stowarzyszeń zapisano nazwę: Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, z. s., siedzibę: Hrabinská 1951/50c, 737 01 Český Těšín, cele: rozwijanie działalności we wszystkich dziedzinach elektrotechniki, zwłaszcza jednoczenie osób z wykształceniem elektrotechnicznym, zainteresowanych trwałym podnoszeniem poziomu teoretycznego i praktycznego w dziedzinie elektrotechniki, stwarzanie warunków przekazywania informacji i doświadczeń technicznych, naukowych, ekonomicznych w formie seminariów, wykładów, szkoleń, poradnictwa, działalności wydawniczej i tłumaczeniowej oraz organizowaniem wystaw, umożliwienie zdobywania wiedzy i aktualnych informacji w dziedzinie elektrotechniki, przede wszystkim przez studium prasy technicznej, dbanie o podniesienie rangi branży elektrotechnicznej, współpraca z podobnymi organizacjami w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, ewentualnie i poza nimi, organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia, nazwę najwyższego organu: zebranie członkowskie, organ statutarny: przewodniczący, 1. zastępca przewodniczącego i 2. zastępca przewodniczącego, przewodniczącego: Tadeusz Toman, 1. zastępcę przewodniczącego: Tadeáš Parzyk, 2. zastępcę przewodniczącego: Tomáš Stopa, w funkcjach od 14.2.2020 r., członkami od 14.2.2020 r., liczbę członków: 3, sposób obrad: przewodniczący i zastępcy przewodniczącego są uprawnieni występować w imieniu stowarzyszenia samodzielnie we wszystkich sprawach.

Spotkanie członkowskie SEP – 21.5.2020 r.

W czwartek 21.5.2020 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, po dłuższej przerwie, spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W Republice Czeskiej, podobnie jak w całej Europie, ogłoszono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa – zakaz zgromadzeń, ograniczenia w przemieszczaniu osób, co miało wpływ również na działalność stowarzyszeń obywatelskich. Wszystkie sprawy nie cierpiące zwłoki omawialiśmy elektronicznie (e-mail), ewentualnie telefonicznie. SEP zwołało spotkanie w pierwszy możliwym terminie,  kiedy zezwolono już na ich organizację w mniejszym gronie. W spotkaniu wzięło udział pięciu członków SEP, pomimo to w dyskusji poruszono kilka tematów związanych z elektryką.

    Po przywitaniu obecnych przez przewodniczącego SEP, kol. Tadeusza Tomana, i zaakceptowaniu programu obrad, poinformowano o stanie rejestracji zmiany w statucie SEP, dotyczącej nowej siedziby stowarzyszenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej poinformowało, że od 2014 roku takie sprawy załatwia sąd rejestracyjny (rejstříkový soud) i tam należy wysłać stosowne żądanie. W dalszej części spotkania kol. Władysław Drong przedstawił zdjęcia urządzeń i instalacji elektrycznych wykonanych w walcowni Huty Trzynieckiej. Tadeusz Toman mówił o egzaminach państwowych techników rewizyjnych urządzeń elektrycznych w Inspekcji Dozoru Technicznego Republiki Czeskiej (Technická Inspekce České Republiky), a kol. Tomasz Stopa o realizacji przez firmę Emtest s.r.o. urządzeń odsiarczania w Szwecji.

Propozycja: „Biuletyn Internetowy SEP” – numer 46

Na czas kwarantanny proponujemy lekturę „BIULETYNU INTERNETOWEGO SEP – numer 46 (5/2020 r.). W numerze tym możemy przeczytać o imprezach i działalności stowarzyszenia grupującego polskich elektryków w Republice Czeskiej oraz artykuły naukowe. Tym razem są to: rozdzielnica średnionapięciowa OPTIMA-24 w izolacji gazowej, klasyfikacja urządzeń do ograniczania przepięć w sieciach elektro-energetycznych niskiego napięcia, wykaz polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych i sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Zamieszczono również fragment ciekawego artykułu na temat neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. Wydawcą BIULETYNU jest Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

Zebranie członkowskie SEP – 14.2.2020 r.

W piątek 14.2.2020 r. odbyło się  w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Po przywitaniu obecnych przez przewodniczącego SEP, kol. Tadeusza Tomana, i zaakceptowaniu programu obrad, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP, kol.  Stanisław Feber. Wybrano zarząd i komisję rewizyjną, które pracować będą w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Stanisław Feber – sekretarz, Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, Zygmunt Stopa – księgowy, komisja rewizyjna – Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba. Uchwalono zmianę w statucie SEP – siedzibą stowarzyszenia będzie siedziba firmy Emtest s. z o.o. w Czeskim Cieszynie (dotąd była to siedziba Zarządu Głównego PZKO). Dyżur w biurze zapewni każdy trzeci czwartek miesiąca przewodniczący SEP. Tam zwoływane będą zebrania i spotkania członkowskie. Zaakceptowano również plan pracy na 2020 rok. Odbędą się cztery spotkania, wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP. Na zebraniu przekazano medal Oddziału Gliwickiego SEP im. Prof. Lucjana Nehrebeckiego kol. Zygmuntowi Stopie, który ze względów zdrowotnych nie mógł go odebrać w Gliwicach, na tegorocznym Spotkaniu Noworocznym. W ramach dyskusji plenarnej podkreślono konieczność poszerzenia bazy członkowskiej, aktualnie SEP liczy 14 członków. TT

Zdjęcia z zebrania członkowskiego SEP (foto: Tadeusz Parzyk)

Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 13.1.2020 r.

Dnia 13 stycznia 2020 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością m.in. Prezesi i członkowie sąsiednich Oddziałów SEP i stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaproszeni liczni goście. Po powitaniu gości Prezes Oddziału, kol. Jan Kapinos – tym razem relatywnie krótko – przedstawił najważniejsze sprawy, które udało się załatwić w 2019 roku oraz najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku w Oddziale, po czym głos zabrali zaproszeni Goście. Po ich wystąpieniach odbyła się część „medalowa” spotkania, w czasie której wyróżniającym się w pracy na rzecz Oddziału jego członkom oraz przedstawicielom niektórych firm współpracujących z Oddziałem Gliwickim SEP, wręczone zostały medale im. prof. Lucjana Nehrebeckiego. Jako pierwszy na tym spotkaniu medal ten otrzymał kol. Tadeusz Toman, Prezes Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Medale te – w uznaniu zasług dla rozwoju Oddziału – otrzymały również dwie koleżanki, kończące pracę na rzecz Oddziału Gliwickiego SEP i przechodzące na zasłużoną emeryturę. Wręczone zostały także nagrody dla laureatów 51. już „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”. W części artystycznej wystąpił Ireneusz Miczka z Gliwic, znany w kraju wokalista i były pracownik Operetki Śląskiej w Gliwicach, który swym barytonem przy zaprezentowanym, wysublimowanym repertuarze podbił serca wszystkich uczestniczek i uczestników tego miłego spotkania. Towarzyszył mu jego uczeń – Szymon Sadkowski, a na fortepianie akompaniowała Katarzyna Rzeszutek. Po tym występie Prezes Oddziału wzniósł tradycyjny toast za pomyślność wszystkich uczestników spotkania oraz za dalszy rozwój Gliwickiego Oddziału SEP. Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i przysłowiowej, choć nie jedynej, lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. kuluarowych podgrupach, w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych (www.sep.gliwice.pl).

Zdjęcie se Spotkania Noworocznego – kol. Tadeusz Toman z medalem prof. Lucjana Nehrebeckiego,
z lewej kol. Jan Kapinos, z prawej kol. Tadeusz Gierlotka (foto: www.sep.gliwice.pl)

Spotkanie przedświąteczne – 19.12.2019 r.

W czwartek 19.12.2019 r. , w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie, odbyło się Spotkanie Przedświąteczne, na którym członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) ocenili obecny rok i omówili plany na rok następny. Jako, że spotkanie odbyło się w okresie przedświątecznym, w programie było wspólne śpiewanie kolęd. Teksty kolęd uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji, wybrano kilka najbardziej znanych i zaśpiewano na jeden głos, a capella. Nie zabrakło życzeń udanego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności na przyszłym 2020 roku. TT

 

Wycieczka na Kozubową – 18.10.2019 r.

W piątek 18.10.2019 r. zorganizowało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” pieszą wycieczkę na Kozubową. Elektryków zapraszaliśmy za pośrednictwem „Głosu”, naszych stron www.coexistentia.cz, jak również stron www Oddziału Gliwickiego SEP. Informowaliśmy, że pójdziemy bez względu na to, czy będzie nas 2, czy 20. Niestety, trasa wycieczki była chyba dla naszej bazy członkowskiej za trudna, bo na miejsce zbiórki zameldowało się nas trzech. Wyruszyliśmy o godz. 9.00 po żółtym znaku z Boconowic przez Kikulę, na szczyt Kozubowej przyszliśmy o godz. 11.30. Tu w schronisku posililiśmy się, niestety zamówić można było tylko zupę jarzynową,... trochę za mała oferta. Pieczątki na zaproszeniu świadczą o naszej obecności na Kozubowej. Zdjęcie wykonane przez Władysława Niedobę, na którym stoję razem z Władkiem Drongiem, pod tablicą upamiętniającą Władysława Wójcika, ówczesnego prezesa Beskidu Śląskiego, założyciela schroniska, który zginął w Gusen w 1940 roku, niestety nie udało się. Schronisko zbudowano w 1929 roku, zniszczone było przez pożar w 1973 roku. W 1986 roku na tym samym miejscu zbudowano nowe schronisko. Z powrotem po żółtym znaku zeszliśmy do Milikowa. TT.


Wydano „Biuletyn Internetowy SEP” – numer 45

W sierpniu 2019 r. ukaże się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 45. Poświęcony jest przede wszystkim omówieniu imprez, jakie zorganizowało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC w pierwszej połowie 2019 roku. Chodzi o Spotkanie Elektryków, jakie odbyło się w Hawierzowie Suchej z okazji 20-lecia organizacji oraz spotkanie z prelekcją na temat zasilania trakcji elektrycznej, które odbyło się w Czeskim Cieszynie. Zamieszczono fotoreportaż z uroczystego Spotkania Elektryków oraz materiały techniczne dotyczące modernizacji infrastruktury kolejowej w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Oprócz tego w numerze przeczytać możemy artykuły o strefach ochronnych elektroenergetycznych linii napowietrznych i właściwościach fizyko-chemicznych materiałów elektroizolacyjnych.

Spotkanie elektryków z prelekcją kol. Jana Bazgiera

W piątek 21.6.2019 r., w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie, odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W programie była prelekcja kolegi Jana Bazgiera na temat zmiany zasilania trakcji elektrycznej w Republice Czeskiej z systemu DC 3 kV DC na system AC 25 kV/50 Hz. Prelegent czerpał informacje z konferencji nt. nowych urządzeń elektrycznych infrastruktury kolejowej 2017-2018, jaka przebiegła w listopadzie 2018 roku w Ostrawie. Interesująca prelekcja była dopełniona przykładami z bogatej praktyki wykładowcy.

    Przy tej okazji chciałbym podzielić się z czytelnikami niektórymi ciekawymi informacjami technicznymi na temat sieci trakcyjnych. Systemy zasilania trakcji elektrycznej charakteryzują się typowymi dla niego stałymi parametrami: rodzaj prądu (DC – prąd stały, AC – prąd przemienny), wysokość napięcia, częstotliwość w przypadku prądu przemiennego. Sieci trakcyjne zazwyczaj są elektryfikowane DC (typowymi napięciami są 600 V, 750 V, 1,5 kV, 3 kV) lub AC jednofazowym (11 kV, 15 kV, 16 kV, 24 kV, 25 kV), typowymi częstotliwościami są 50 Hz (częstotliwość przemysłowa), występują również częstotliwości obniżone 15 Hz, 16 2/3 Hz, 25 Hz.

    Każdy kraj przystępujący do elektryfikacji decyduje się na któryś z systemów. Wśród systemów analizowane są wady i zalety, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Koszty inwestycyjne systemu prądu stałego 3 kV (DC 3 kV) są mniejsze niż w przypadku systemu AC z obniżoną częstotliwością. Pomimo, że sieć trakcyjna systemu DC ma dość duże przekroje to i tak budowa tego systemu jest tańsza. System AC o obniżonej częstotliwości wymaga specjalnych podstacji trakcyjnych, które obniżają częstotliwość, poza tym prąd przemienny wywołuje zakłócenia w liniach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Dlatego urządzenia te trzeba odpowiednio zabezpieczać, co wiąże się z kosztami. Z kolei eksploatacja pociągów jest bardziej ekonomiczna w przypadku systemu AC.

    Dość popularny jest system prądu jednofazowego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz (AC 25kV/50Hz), ponieważ nie trzeba stosować podstacji trakcyjnych obniżających częstotliwość. Jednak lokomotywy są droższe, ponieważ znajduje się na nich układ transformator-prostownik. System DC 3kV przy wzrastających prędkościach pociągów i zwiększającą się częstotliwością przejazdów ma swe ograniczenia, dlatego w planach jest zmiana systemu zasilania trakcji na system AC 25kV/50Hz. Prąd przemienny jest ogólnie uznawany za bardziej perspektywiczny.

    Dla zwiększenia mocy przepustowej energię elektryczną trzeba doprowadzić jak najbliżej miejsca odbioru. Do tego celu służy sieć 2-AC 25kV/50Hz, gdzie stosowane są dwa przewody 50 kV, wykorzystując transformację napięcia na 25 kV między przewód trakcyjny i tor zasilający.

    Zastosowanie poszczególnych sieci trakcyjnych: DC 600V – tramwaj (Republika Czeska: Praga, Brno, Liberec, Ostrawa, Pilzno, Ołomuniec), szynobus (Republika Czeska: Most-Litwinów), DC 750V – metro (Praga), szynobus (Niemczech: m. in. Karlsruhe, Chemnitz), szynobus w Karlsruhe zasilany jest również systemem AC 15kV/16,7 Hz, szynobus w południowej Anglii, DC 1,5kV – Republika Czeska (Tabor-Bechyně), DC 3kV – koleje w Polsce, północnej Republice Czeskiej, północnej Słowacji (cała trasa Praga-Koszyce), Belgii, Hiszpanii, Włoszech, AC 15kV/16,7Hz – koleje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, trasa Znojmo-Šatov-Retz zasilana jest z Austrii, AC 25kV/50Hz – koleje w południowej Republice Czeskiej, południowej Słowacji, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Finlandii, Danii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Grecji i krajach byłej Jugosławii, 2-AC 25kV/50Hz – koleje wysokich prędkości w Japonii (Shinkansen), Francji (TGV), trasa Rzym-Florencja we Włoszech.

Uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich 
w Republice Czeskiej – 5.4.2016 r.

W piątek 5.4.2019 r. odbyło się w świetlicy PZKO w Hawierzowie-Suchej uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), organizacji branżowej skupiającej elektryków-Polaków z Zaolzia. W spotkaniu wzięła udział 3-osobowa delegacja Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Stanisława Fryzego z przewodniczącym, kol. Janem Kapinosem, na czele. Stowarzyszenie Elektryków Polskich liczy już sto lat, sześćdziesięciopięciolecie obchodził niedawno Oddział Gliwicki. Referat z okazji jubileuszu wygłosił przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, natomiast kol. Władysław Drong przeczytał wiersz Juliana Tuwima „Pstryk”. Spotkanie jubileuszowe przebiegało następnie pod znakiem wspomnień, poruszano przede wszystkim tematy związane z branżą elektrotechniczną. Obejrzano prezentację działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podziękowano kol. Franciszkowi Jasiokowi, prezesowi Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Suchej, na gratisowe wynajęcie lokalu i państwu Ludmile i Władysławowi Niedobom za przygotowanie posiłku. (TT)

Kol. Tadeusz Toman i Tadeusz Parzyk za stołem prezydialnym

Uczestnicy spotkania – siedzą od lewej: kol. Zygmunt Stopa, Edward Kajfosz, Antoni Przygrodzki –  OG SEP, Jan Kapinos – OG SEP, stoją od lewej: kol. Witold Stopa, Tadeusz Parzyk, Władysław Niedoba, Bogusław Kaleta, Tadeusz Toman, Szymon Cziura – OG SEP, Władysław Drong, Franciszek Jasiok 
(
www.zwrot.cz)

Hawierzów-Sucha: 20-lecie Stowarzyszenia Elektrotechników 
Polskich w RC – 5.4.2019 r. (referat przewodniczącego SEP

Szanowni Koledzy, Szanowni Goście,

    Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, w skrócie SEP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej zarejestrowało 19.2.1999 r., następnie 3-osobowy komitet przygotowawczy w składzie Edwin Macura, Henryk Toman i Tadeusz Toman zwołał na 11.3.1999 r. pierwsze zebranie członkowskie, na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną. Byłem wybrany przewodniczącym, niestety funkcję tę jestem zmuszony pełnić nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W zarządzie od samego początku działają również kol. Tadeusz Parzyk i Tomasz Stopa, od 2004 roku kol. Stanisław Feber, a od 2012 roku kol. Zygmunt Stopa. Nasza działalność początkowo nawiązywała do Ogniska Techników, które istniało przy Zarządzie Głównym PZKO już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach działalności statutowej najważniejszymi zadaniami naszego stowarzyszenia są: integrowanie środowiska elektryków i organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, wymiana najnowszych informacji technicznych, udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. Stowarzyszanie się Polaków-elektryków w warunkach Zaolzia jest potrzebne również, aby zachować naszą polską tożsamość narodową.

    Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej działa na miarę swoich sił i środków finansowych. Wydajemy „Biuletyn SEP“, który ukazuje się regularnie dwa razy rocznie, do dnia dzisiejszego wydaliśmy 44 numerów. Prowadzimy również strony internetowe na portalu www.coexistentia.cz. Wydaliśmy czesko-polski słownik elektrotechniczny. Oprócz działalności wydawniczej organizujemy spotkania, zebrania członkowskie, imprezy koleżeńskie, czy odczyty i prelekcje. Od 2010 roku odbywają się one w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie. Wykaz działalności jest przedstawiony w najnowszym numerze „Biuletynu SEP“, którzy wszyscy obecni mają do dyspozycji. Odbyły się również ekskursje do zakładów przemysłowych w Republice Czeskiej i Polsce. Odwiedziliśmy elektrownię cieplną Dziećmorowice, Elektrociepłownię Cieszyn, elektrownie szczytowo-pompowe Dlouhé stráně i Porąbka-Żar, czy Wydział Energetyczny Huty Trzyniec. Zorganizowaliśmy wizytę w firmie HUDECZEK SERVICE sp. z o. o. w Olbrachcicach, która oferuje przede wszystkim  projekty oraz serwis elektrosystemów i maszyn. Natomiast w siedzibie firmy Emtest odbyła się prezentacja inwestycyjna firmy Emtest sp. z o. o. Ostatnia impreza jubileuszowa, Spotkanie Koleżeńskie Elektryków, odbyło się 7.10.2017 r. w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu, w części towarzyskiej z programem wystąpił zespół regionalny „Nowina” z Jabłonkowa. W ramach naszych spotkań przypomnieliśmy zasługi elektryków-Polaków, którzy odeszli już do wieczności, Edwina Macury, Bogusławy Michałka, Henryka Tomana, Franciszka Jeżowicza i Mieczysława Hudeczka.

    Ważne jest również utrzymywanie kontaktów z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Oddziałem Gliwickim i Oddziałem Bielsko-Bialskim. Inicjatorem tej współpracy był nieżyjący już Kazimierz Nabzdyk z Gliwic. Delegacja naszego stowarzyszenia w ramach możliwości uczestniczy w Spotkaniach Noworocznych w Gliwicach, czy też w imprezach w Bielsku-Białej. Wzięliśmy udział w obchodach 65-lecia Oddziału Gliwickiego SEP w Gliwicach i 55-lecia Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP w Żywcu. W naszych imprezach jubileuszowych biorą udział działacze SEP z Polski. Nasz członek, kol. Zygmunt Stopa, był odznaczony Medalem Honorowym im. prof. Obrapalskiego, który ustanowiony był przez Oddział Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Aktywnie współpracujemy z kol. Vítezslavem Stýskalą z Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie. Aktualnie zrzeszamy 15 członków. Podczas spotkań zarządu naszego stowarzyszenia dyskutujemy na temat planu pracy prelekcyjnej i wydawniczej, z uwzględnieniem konieczności aktywizacji czynnych elektryków. Na razie aktywni są przede wszystkim  elektrycy-emeryci i aby zapewnić ciągłość działalności, trzeba zwrócić się do młodszych kolegów.

Wydano „BIULETYN SEP” – numer 44

Ukazał się nowy numer „Biuletynu Internetowego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 44 (zamknięcie numeru: 28.2.2019 r.). Na okładce zamieszczono zdjęcia członków stowarzyszenia biorących udział w spotkaniu elektryków (13.12.2018 r.) i zebraniu członkowskim (14.2.2019 r.) oraz zdjęcia z zebrania jubileuszowego z okazji 60. urodzin przewodniczącego SEP (11.1.2019 r.). W części tekstowej przedstawiono wykaz działalności SEP w okresie 1999-2019, jak również sylwetki działaczy zasłużonych dla SEP i polskiej elektryki w Republice Czeskiej. Zamieszczono wykaz podstawowych przepisów prawnych i norm technicznych obowiązujących w Republice Czeskiej, związanych z ochroną przeciwpożarową oraz publicystykę techniczną – stosowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, ochrona przeciwporażeniowa SELV i PELV oraz kolejowa trakcja elektryczna w Polsce. Każdy znajdzie w biuletynie coś ciekawego.

Zaproszenie na Spotkanie z okazji 20-lecia SEP

Uroczyste Spotkanie Elektryków z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy PZKO w Hawierzowie-Suchej (Hawierzów – Sucha Średnia, ulica Budovatelů). Zapraszamy członków i sympatyków SEP. TT.
 
Zebranie członkowskie SEP – 14.2.2019 r.

W czwartek 14.2.2019 r. odbyło się  w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Zebranie prowadził przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, sprawozdanie z działalności przestawił sekretarz SEP, kol. Stanisław Feber. Centralne organy stowarzyszenia otrzymały votum zaufania. Zarząd SEP i komisja rewizyjna SEP pracować będą w składzie: kol. Tadeusz Toman – przewodniczący, kol. Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, kol. Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, kol. Stanisław Feber – sekretarz, kol. Zygmunt Stopa – księgowy, komisja rewizyjna – kol. Władysław Drong, kol. Franciszek Jasiok, kol. Władysław Niedoba. Zaakceptowano plan pracy na 2019 rok. Odbędą się cztery spotkania członkowskie, najbliższe odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. w Hawierzowie-Suchej. Wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP. W dyskusji podczas obrad podkreślono konieczność poszerzenia bazy członkowskiej. TT

Uroczyste zebranie z okazji 60. urodzin Tadeusz Tomana, przewodniczącego SEP – 11.1.2019 r

Zebranie organizacji społecznych, w których zaangażowany jest Jubilat, odbyło się w piątek 11.1.2019 r. w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Wzięli w nim udział działacze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Piotrowicach, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp., Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (COEX) oraz klubu piłkarskiego TS Lokomotywa Piotrowice.

    Jubilat był w 1999 roku inicjatorem założenia SEP, organizacji branżowej skupiającej elektryków z Zaolzia i jest jej przewodniczącym. SEP liczy, jak poinformował obecny na zebraniu wiceprzewodniczący SEP, kol. Tadeusz Parzyk, około 20 członków, którzy spotykają się na zebraniach, prelekcjach. Owocna jest współpraca z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, o czym wspomniał kol. Andrzej Grabowski, członek tego oddziału i jego długoletni przewodniczący. Jubilat redaguje Biuletyn Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC oraz gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”. Prowadzi również kronikę w klubie piłkarskim TS Lokomotywa Piotrowice, w którym grał jako junior, a teraz chętnie uczęszcza na mecze.

    Jubilat jest członkiem zarządu Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny, skąd pochodzi. Chociaż obecnie mieszka w Trzyńcu, nadal działa w piotrowickim Kole. Pięć razy w roku przygotowuje spotkania Klubu Propozycji, prowadzi również kronikę klubową. O jego aktywności mówiła prezes Koła, Jadwiga Karolczyk. – Dziennikarstwo interesowało mnie już w gimnazjum – stwierdził Jubilat, jednak w czasach mojej młodości takie studia przeznaczone były tylko wybranym, dlatego poszedłem na elektrotechnikę, bowiem fizyka była moją drugą pasją. – Bez wkładu pracy Tadeusza Tomana by nas już tu nie było – mówił Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO i aktywny działacz COEXISTENTII. Bogusław Kaleta, przewodniczący rady nadzorczej Koexistencia opp., podziękował Jubilatowi zwłaszcza w wkład pracy w prowadzeniu wydawnictw, jednocześnie poprosił o odrobinę odpoczynku i większe poświęcenie się rodzinie (SEP).

Zdjęcia z zebrania jubileuszowego (foto: Czesława Rudnik, www.zwrot.cz)

Robocze spotkanie SEP – 13.12.2018 r.

  Robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), które odbyło się we czwartek 13.12.2018 r. w Czeskim Cieszynie, poświęcone było ocenie dorobku organizacji w 2018 roku oraz przygotowaniu obchodów 20-lecia założenia SEP. Na zebraniu omawiano również sprawy organizacyjne i uzgadniano terminy spotkań członkowskich. Dyskutowano o konieczności poszerzania bazy członkowskiej. Impreza jubileuszowa z okazji 20-lecia  SEP odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. lub 12.4.2019 r. w świetlicy Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Suchej.


Wydano „BIULETYN SEP” – numer 43

W listopadzie 2018 r. ukazał się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 43. Oprócz informacji z działalności SEP zamieszczono w nim skrót wykładu kol. Mariana Kampika „Czas i jego pomiar”, artykuły o silnikach indukcyjnych i ich diagnostyce oraz wykaz norm technicznych dotyczących ochrony przed wyładowaniami piorunowymi, instalacji elektrycznych wysokiego napięcia i transformatorów siłowych.

Spotkanie członków i sympatyków SEP – 15.11.2018 r.

Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się we czwartek 15.11.2018 r. w nowej siedzibie Emtestu, na ulicy Hrabińskiej 1951/50c w Czeskim Cieszynie.

   Przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, poinformował o obchodach 65-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które przebiegały w środę 17.10.2018 r. od godz. 14:00 w Gliwicach. Uroczyste spotkanie odbyło się w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, natomiast spotkanie towarzyskie w stołówce studenckiej Politechniki Śląskiej. W 2019 roku będziemy obchodzić 100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uroczystościach jubileuszowych w Gliwicach weźmie udział delegacja naszego stowarzyszenia, natomiast na obchody centralne, które odbędą się w Warszawie prześlemy gratulacje pocztą. W dyskusji podczas spotkania wzięli udział kol. Tadeusz Parzyk, kol. Władysław Nieboba, kol. Edward Kajfosz, kol. Władysław Drong, kol. Franciszek Jasiok. Oceniono wysoki poziom wykładu z jakim przyjechał do Czeskiego Cieszyna w dniu 1.6.2018 r. Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki i historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

    Podczas spotkania wykonano zdjęcie jego uczestników. Ustalono plan pracy na okres po końca 2018 roku i na pierwsze półrocze 2019 roku. W tym okresie odbędą się następujące imprezy: 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 15:30, Czeski Cieszyn (Emtest) – spotkanie robocze, 14.2.2019 r. (czwartek), godz. 15.30 Czeski Cieszyn (Emtest) – zebranie członkowskie, 5.4.2019 r. (piątek) lub 12.4.2019 r. (piątek), godz. 16:00, Hawierzów-Sucha (Dom PZKO) – impreza jubileuszowa z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, 20.6.2019 r. (czwartek), godz. 15:30, Czeski Cieszyn (Emtest) – spotkanie członkowskie. TT

 

Obchody 65 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

    Dnia 17.10.2018 r. Oddział Gliwicki SEP obchodził uroczystość 65-lecia. Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością m. in. wiceprezes Zarządu Głównego SEP w Warszawie, Marek Grzywacz, prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Tomasz Trawiński, Starosta Powiatu Gliwickiego, Waldemar Dombek. Obecny był również prezes Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Tadeusz Toman. Uroczystość przebiegała w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, a uroczysty posiłek był przygotowany w stołówce studenckiej Politechniki Śląskiej.

    Po przywitaniu gości prezes Oddziału Gliwickiego SEP, Jan Kapinos, przedstawił historię Oddziału oraz jego stan personalny. Omówił również dokonania poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału i przedstawił plan pracy na przyszłość. W dalszej części uroczystości zasłużonym działaczom SEP przekazano medale honorowe. Kolejnym najciekawszym punktem programu, były wykłady kol. Mariana Kampika nt. „Czas i jego pomiar“ i kol. Jana Popczyka nt. „Transformacja Energetyki – paradygmatyczny tryplet i mapa oraz trajektoria“. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację „65 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1953-2018)“, autorstwa Szymona Ciury, Romana Miksiewicza i Piotra Zientka.“

    Omawiając temat czasu i jego pomiaru, kol. Marian Kampik przedstawił wybrane zagadnienia związane z genezą pojęcia czasu, próbami jego określenia, podejmowanymi przez filozofów i fizyków oraz tworzeniem narzędzi służących do jego pomiaru. Pojęcie czasu pojawiło się prawdopodobnie relatywnie późno, w okresie wczesnego neolitu. Wielu filozofów na przestrzeni dziejów próbowało odpowiedzieć na pytanie czym jest czas. Należeli do nich m.in. Heraklit, Demokryt, Platon Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Newton, Lebnitz, Kant. Według koncepcji Newtona absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i z własnej natury, płynie równomiernie i bez względu na cokolwiek zewnętrznego“, natomiast według Leibnitza czas jest rodzajem relacji między ciałami. Prelegent przedstawił również problematykę pomiaru czasu, dążenie do zwiększenia jego dokładności.

    W drugim referacie kol. Jan Popczyk omówił temat transformacji współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny, co oznacza szokową zmianę bilansów  energetycznych. Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian pozwala sformułować paradygmaty rozwojowe nowej energetyki. Jest to tryplet, który ułatwia zaprojektowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacznej – 2018-2050 za pomocą mechanizmów rynkowych.

TT

Spotkanie członkowskie SEP – 28.6.2018 r.

Robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się we czwartek 28.6.2018 r. w Czeskim Cieszynie w siedzibie firmy Emtest. Omówiono na nim sprawy organizacyjne, takie jak realizacja planu pracy i uzgodnienie terminów spotkań członkowskich, prowadzenie księgowości i korespondencji oraz poszerzanie bazy członkowskiej. Obecni pozytywnie ocenili prelekcję, którą niedawno wygłosił w Czeskim Cieszynie prof. Jerzy Hickiewicz z Opola. Organizowanie tego typu wykładów to jedno z ważniejszych zadań statutowych SEP. Ustalono również termin imprezy jubileuszowej z okazji 20-lecia założenia SEP – na marzec 2019 roku. Impreza odbędzie się prawdopodobnie w Milikowie. TT

Prof. Jerzy Hickiewicz gościem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC

 
   W piątek 1.6.2018 r. z wykładem do Czeskiego Cieszyna przyjechał Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki, historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Pracowni Historycznej SEP w Opolu.

   Jerzy Hickiewicz jest autorem wielu publikacji, m.in. książki „Roman Dzieślewski – pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy”, która jest poświęcona kierowanej przez Romana Dzieślewskiego pierwszej Katedrze Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym, encyklopedii „Polacy zasłużeni dla elektrotechniki,” ze szczególnym uwzględnieniem początków elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i przedstawienie sylwetek pionierów elektryki oraz „Kazimierz Tadeusz Szpotański 1887-1966”, która poświęcona jest wybitnemu inżynierowi, założycielowi zakładu elektrotechnicznego w międzywojennej Polsce, który skutecznie konkurował z takimi potęgami branży elektrotechnicznej jak Siemens czy AEG i w doskonałej kondycji przetrwał światowy kryzys gospodarczy.

   Przed spotkaniem z elektrykami odbyło się spotkanie profesora Jerzego Hickiewicza z przewodniczącą PZKO, Heleną Legowicz, która przedstawiła działalność Związku. Profesor interesuje się położeniem Polaków zamieszkałych za granicami Polski, sam urodził się na Ukrainie. Na Zaolziu był jednak po raz pierwszy.

   Tematem prelekcji, jaka odbyła się w biurze Emtestu, siedzibie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, był Ignacy Mościcki (1867-1946), elektryk-samouk, wynalazca, naukowiec, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1926-1939. Prelegent skoncentrował się na jego działalności naukowej i technicznej. Ignacy Mościcki studiował na wydziale chemicznym w Rydze (1987-91), którego nie ukończył. Wyjechał do Londynu, gdzie pracował dorywczo. Od 1897 r. w szwajcarskim Fryburgu studiował matematykę i fizykę i rozpoczął karierę naukową. Prowadził badania w dziedzinie elektrochemii, produkował kwas azotowy za pomocą energii elektrycznej wiążąc azot z powietrzem. Prowadził podstawowe badania materiałowe dielektryków. Wyniki swoich prac opublikował w 1904 r. w „Rozprawach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności“. Pracował nad wdrożeniem produkcji kondensatorów, zajął się również zabezpieczeniem przed wyładowaniami elektrycznymi. W 1906 r. opracował nową metodę utleniania azotu. W okresie 1912-25 objął we Lwowie Katedrę Elektrochemii, a w 1925 r. był wybrany Rektorem Politechniki Lwowskiej. Jednocześnie objął Katedrę Elektrochemii Technicznej na Politechnice Warszawskiej. Był autorem ponad 60 prac naukowych. TTZdjęcia: archiwum SEP

„SPEKTRUM” o polskich elektrykach w RC


Biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wychodzący w Warszawie, zamieścił w numerze 3-4 z 2018 roku obszerny artykuł „W Republice Czeskiej działa Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich”. Artykuł ukazał się na stronach 4 i 5 o został uzupełniony dwoma zdjęciami z archiwum SEP w RC – ze Spotkania Elektryków z 25.5.0917 r. i z zebrania członkowskiego z 2.3.2018 r. Autorem artykułu jest Tadeusz Toman, przewodniczący SEP w RC.

Zdjęcia: „SPEKTRUM” 3-4/2018, okładka (1),  strona. 4 (2), strona 5 (3)

Zebranie członkowskie SEP – 2.3.2018 r.

W piątek 2.3.2018 r. obradowali w Czeskim Cieszynie, w siedzibie firmy Emtest, członkowie Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W ramach obrad zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Zarząd SEP w okresie 2018-19 będzie pracował w staro-nowym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, Stanisław Feber – sekretarz, Zygmunt Stopa – księgowy, a komisja rewizyjna w składzie: Władysław Drong, Władysław Niedoba, Józef Wita. Zaakceptowano plan pracy na 2018 rok. Ustalono, że odbędą się cztery spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia, ekskursja i wyjazdowe Spotkanie Elektryków, na które zaproszeni będą goście z Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Gliwicach i Bielsku-Białej. We wrześniu 2018 r. z wykładem do Czeskiego Cieszyna przyjedzie Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki i historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 2018 roku wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP – numer 41 i 42. Na zebraniu dyskutowano również o planowanej imprezie jubileuszowej, która powinna odbyć się w marcu 2019 roku z okazji 20-lecia działalności stowarzyszenia.

Tadeusz Toman

Zdjęcie: archiwum SEP

Prof. Jerzy Hickiewicz będzie gościem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej
 

Podczas Spotkania Noworocznego w dniu 10.1.2018 r. w Gliwicach przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Tadeusz Toman, odbył rozmowę z profesorem Politechniki Opolskiej, Jerzym Hickiewiczem, dokumentalistą elektrotechniki i historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uzgodniono, że jeszcze w bieżącym roku pan profesor przyjedzie z wykładem do Czeskiego Cieszyna. Jego temat zostanie uzgodniony drogę korespondencyjną.

   Jerzy Hickiewicz jest autorem wielu publikacji, m.in. książki  Roman Dzieślewski – pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy”, która jest poświęcona kierowanej przez Romana Dzieślewskiego pierwszej Katedrze Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym oraz encyklopedii „Polacy zasłużeni dla elektrotechniki,” ze szczególnym uwzględnieniem początków elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i przedstawienie sylwetek pionierów elektryki.  TT

 

Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 10.1.2018 r.

 

Dnia 10 stycznia 2018 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Spotkanie to zaszczycili swą obecnością Prezes SEP Piotr Szymczak, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa, Prezesi i członkowie sąsiednich oddziałów SEP i stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaproszeni goście, wśród których dominowali członkowie Koła Oddziału Gliwickiego SEP z Politechniki Śląskiej i przedstawiciele firm z regionu. Obecni byli również nasi przyjaciele z Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Na początku Prezes Oddziału Jan Kapinos przedstawił relację z działalności Oddziału w mijającym 2017 roku i zarys zamierzeń na przyszłość, po czym głos zabrali zaproszeni goście, m.in, Prezes SEP Piotr Szymczak przedstawił krótko dokonania SEP w 2017 roku i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem w roku wyborczym a w towarzystwie przedstawicieli Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP wręczył Medal im. Karola Pollaka, przyznany przez Oddział Gliwicki SEP przez ww. Oddział. Natomiast prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, prof. Jerzy Barglik, wręczył przyznany dla Oddziału Gliwickiego Medal im. dra inż. Zbigniewa Białkiewicza.

   W następnej kolejności wręczone zostały również liczne odznaczenia honorowe i medale przyznane poszczególnym członkom Gliwickiego Oddziału SEP za wyróżniające się osiągnięcia w pracy na rzecz elektryki oraz wkład s działalność SEP (...). Z rąk Dziekana prof. Pawła Sowy i sponsorów XLIX Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2017 roku nagrody otrzymali laureaci ww.konkursu (...).

   W części artystycznej Spotkanie swym niebanalnym głosem i nadzwyczajnym wdziękiem przy wspaniałym akompaniamencie gitarowym oczarowała uczestników gliwicka wokalistka, Agnieszka Witomska, po czym Prezes Jan Kapinos wzniósł toast za pomyślność w 2018 roku. Spotkanie przy nader smacznym poczęstunku serwowanym przez organizatorów i przysłowiowej lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych. www.sep.gliwice.pl

 

Wydano „BIULETYN SEP” – numer 41

 Właśnie ukazał się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej,  BIULETYN SEP – numer 41. Na okładce są zdjęcia ze Spotkania Elektryków autorstwa Tadeusza Parzyka. Spotkanie odbyło się w Czeskim Cieszynie 25.5.2017 r., w biuletynie można przeczytać artykuł z tej imprezy. Numer zawiera również materiały publicystyczne o pomiarach zanieczyszczenia powietrza, wyłączeń energii elektrycznej w Żaclerzu, transformacji energetyki na Śląsku, czy elektryfikacji kopalń w drugiej połowie XX wieku. Obszerniejszy artykuł omawia problematykę wyłączników różnicowoprądowych, jako ochrony uzupełniającej chroniącej przed porażeniem prądem elektrycznym.  W numerze znajduje się również spis czeskich norm technicznych dotyczących ochrony przed wybuchem. W ramach cyklu „Leksykon elektryków-Polaków z Zaolzia” przypomniano sylwetkę Edwina Macury. BIULETYN SEP – numer 41 zredagował Tadeusz Toman.

Spotkanie członkowskie SEP – 29.6.2017 r.

 

W czwartek 29.6.2017 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, tradycyjnie w siedzibie Emtestu, spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Dyskutowano na temat planu pracy stowarzyszenia, z uwzględnieniem konieczności aktywizacji czynnych elektryków. – Na razie aktywni są przede wszystkim  elektrycy-emeryci i aby zapewnić ciągłość działalności, trzeba zwrócić się do młodszych kolegów – powiedział Tadeusz Toman, przewodniczący SEP. Uzgodniono, że w ramach współpracy z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich weźmiemy udział w spotkaniu w Gliwicach jeszcze w bieżącym roku. Zygmunt Stopa będzie śledzić informacje o działalności SEP Gliwice na stronach internetowych www.sep.gliwice.pl. Władysław Drong przygotował na nasze strony internetowe www.coexistentia.cz słownik elektrotechniczny czesko-polski i polsko czeski. Tomasz Stopa pokazał obecnym pudełko z kartą pamięciową Rasberry PI3, które można wykorzystać w obwodach komunikacyjnych i zabezpieczających. (TT)

 

Wydano „BIULETYN SEP” – numer 40

 

W maju 2017 roku ukazał się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej,  BIULETYN SEP – numer 40”. Zamieszczone zostały w nim artykuły o działalności SEP, felietony o zaporach wodnych w Cierlicku i w Porąbce. Obszerniejsze artykuły omawiają problematykę przenikania techniki i nauk humanistycznych („Czy inżynier powinien być humanistą?”), poparzeń łukiem elektrycznym i stosowania lamp ledowych w oświetleniu drogowym. W numerze znajduje się również spis czeskich norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej. Przedstawiono dokonania włoskiego fizyka Alessandro Volty. W ramach cyklu – Leksykon elektryków-Polaków z Zaolzia przypomniano sylwetkę Henryka Tomana.Spotkanie elektryków, temat: młodzież a elektrotechnika – 25.5.2017 r.

 

W czwartek 25.5.2017 r. odbyło się w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie Spotkanie Elektryków p. t. „Młodzież a elektrotechnika”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Pomimo, że w spotkaniu nie wzięli udziału z przyczyn losowych nauczyciele szkół średnich i wyższych, niektórzy swoje uwagi o młodzieży dla branży elektrycznej przesłali pisemnie. Motywację do zaangażowania społecznego u studentów szkół wyższych można by zbudować na fakcie poszukiwania dobrej pracy po studiach. Natomiast cele młodzieży szkół średnich są często bardzo nieczytelne, czy też absolutnie nie związane z karierą. Członkowie SEP, którzy brali udział w dyskusji proponowali zorganizować wyjazdy na różne targi przemysłowe do Polski, co umożliwiłoby nawiązywanie kontaktów z firmami, personalistami. Dyskusja dotyczyła również wynaradawiania młodzieży w szkołach zawodowych, czy technikach. Konieczne jest wprowadzenie języka polskiego do szkół średnich w Jabłonkowie, Trzyńcu, Karwinie, Hawierzowie. Firmy i zakłady przemysłowe w naszym przygranicznym regionie zgłaszają zapotrzebowanie na dwujęzycznych pracowników i z tym często jest problem. Natomiast w szkołach podstawowych trzeba przywrócić lekcje warsztatowe, które zainteresowałyby młodzież techniką. Niektórzy zwracali uwagę na brak zainteresowania młodzieży uzyskaniem wykształcenia elektrotechnicznego. Doświadczeni elektrycy często nie mogą przechodzić na emeryturę, bo zawiodła wymiana generacyjna i nie ma ich kto, zwłaszcza w zakładach przemysłu hutniczego i maszynowego, zastąpić. A zatrudnianie niedoświadczonych „elektryków”, bez dostatecznego wykształcenia i praktyki zawodowej, grozi poważnymi wypadkami przy pracy.

inż. Tadeusz Toman, przewodniczący SEP

Elektrycy obradowali

W czwartek 23.3.2017 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Obrady zagaił przewodniczący SEP kol. Tadeusz Toman, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP kol. Stanisław Feber. W ubiegłym roku odbyły się organizowane raz na kwartał spotkania członkowskie, podczas których dyskutowano na temat szeroko rozumianej elektryki, wygłaszano prelekcje, na przykład na temat ochrony prawnej wniosków racjonalizatorskich lub wynalazków, słownictwa elektrotechnicznego oraz zagrożeń elektrycznych i ochrony przed nimi. Członkowie SEP mają możliwość wypożyczyć prasę elektrotechniczną i w ten sposób doskonalić kwalifikacje zawodowe i uzyskiwać najnowsze informacje techniczne. W ubiegłym roku wydaliśmy dwa numery „Biuletynu Internetowego SEP“ – numer 38 i 39.

   Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem w działalności SEP było, zorganizowane w dniu 7.10.2016 r. w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu, Spotkanie Koleżeńskie Elektryków. Z zaproszenia skorzystali przewodniczący Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Jan Kapinos, dwaj członkowie Oddziału kol. Andrzej Grabowski i kol. Szymon Ciura oraz kol. Mieczysław Hudeczek z Czesko-Morawskiego Związku Elektrotechnicznego.   W ramach spotkania zaprosiliśmy z prelekcją Jana Przywarę, członka Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu, który w ciekawy sposób przedstawił dokonania polskich lotników Żwirki i Wigury i tragiczną katastrofę, w której obaj zginęli. Mieliśmy możliwość zwiedzić Izbę Tradycji – stałą ekspozycję zainstalowaną w Domu Polskim. W części towarzyskiej z programem wystąpił zespół regionalny „Nowina” z Jabłonkowa. Przygotowany był skromny posiłek.

   Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Zygmunt Stopa. Podczas zebrania wybrano nowe władze SEP na okres 2017/2018, zarząd w składzie kol. Tadeusz Toman – przewodniczący, kol. Stanisław Feber, kol. Tadeusz Parzyk, kol. Tomasz Stopa, kol. Zygmunt Stopa oraz komisję rewizyjną w składzie: kol. Władysław Drong, kol. Władysław Niedoba i kol. Józef Wita. Zaakceptowano plan pracy na 2017 rok. Uchwalono, że tematem najbliższego spotkania pt. „Młodzież a elektrotechnika“ powinno być omówienie działań, które przywróciłyby prestiżu branży elektrycznej. Najważniejsze zadania SEP są stałe, przede wszystkim integrowanie środowiska elektryków, organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, wymiana najnowszych informacji technicznych i udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. TT

Zebranie zarządu i komisji rewizyjnej SEP – 8.12.2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej na swoim ostatnim w bieżącym roku zebraniu omówił plan działalności w 2017 roku. Ustalono, że odbędą się cztery spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia. W lutym zwołane będzie zebranie członkowskie, w czerwcu odbędzie się prelekcja, której temat będzie ustalony dodatkowo, a we wrześniu zaprosimy na spotkanie wykładowcę akademickiego. Utrzymywane będą kontakty z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komisja Rewizyjna zaakceptowała rozliczenie kasowe i zgodziła się z wydatkami na działalność wydawniczą i prelekcyjną w 2017 roku. (TT)

Wydano „BIULETYN SEP” – numer 39

W listopadzie 2016 roku ukazał się kolejny numer „Biuletynu Internetowego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej,  BIULETYN SEP – numer 39”. Można w nim przeczytać o działalności SEP, więcej miejsca poświęcono na omówienie Spotkania Koleżeńskiego Elektryków, które odbyło się 7.10.2016 r. w Cierlicku-Kościelcu. Zaprezentowano „Przewodnik po Gliwicach” – broszurę o tym pięknym śląskim mieście, w którym siedzibę ma Politechnika Śląska i zaprzyjaźniony oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obszerny artykuł techniczny omawia historię polskiego słownictwa elektrotechnicznego. Są też artykuły o działalności politycznej, gospodarczej, sportowej i kulturalno-oświatowej członków SEP. W ramach cyklu – Leksykon elektryków-Polaków z Zaolzia przypomniano sylwetkę inż. Franciszka Jeżowicza (1928-2012).

„BIULETYN SEP – numer 39”

„Elektrotechnicy obradowali na Kościelcu” – pisze „Zwrot”

 

Artykuł o Spotkaniu Koleżeńskim Elektryków w dniu 7.10.2016 r. zamieścił „Zwrot” – miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, numer 11/2016. Autorem artykułu jest TT, autorem zdjęcia Tadeusz Parzyk. Więcej informacji o Spotkaniu Koleżeńskim Elektryków jest na www.zwrot.cz.

Elektrotechnicy obradowali na Kościelcu”, „Zwrot” (11/2016 r.)

 


Rozliczenie Spotkania Koleżeńskiego Elektryków – 24.10.2016 r.

 

Członkowie SEP byli zaproszeni na Rozliczenie Spotkania Koleżeńskiego Elektryków, które odbyło się w poniedziałek 24.10.2016 r. o godz. 16.30 siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie. W zebraniu rozliczeniowym wzięli udział członkowie zarządu SEP – Tadeusz Toman, Tadeusz Parzyk, Stanisław Feber, Zygmunt Stopa i członek komisji rewizyjnej SEP – Władysław Drong. Wszyscy obecni pozytywnie ocenili naszą reprezentacyjną imprezę, którą organizujemy w dwuletnim cyklu, i która tym razem odbyła się w Cierlicku-Kościelcu. Wysłuchano informacji o wyniku finansowym stowarzyszenia oraz informacji o planie działalności na rok 2017. Przewodniczący SEP Tadeusz Toman poinformował, że goście Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przekazali nam dwie ciekawe publikacje – „Przewodnik po Gliwicach” i  „Ulice i place Katowic”.


„Izba Tradycji” w Domu Polskim  Żwirki i Wigury w Cierlicku

Pośród wszystkich izb regionalnych na Zaolziu szczególny charakter ma ekspozycja „Zwycięzcy przestworzy” mieszcząca się w Domu Polskim w Cierlicku. Ta wystawa, Dom Polski Żwirki i Wigury będący siedzibą Miejscowego Koła PZKO oraz Żwirkowisko, czyli miejsce upamiętniające katastrofę lotniczą z 11.9.1932 r., w wyniku której zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, są ze sobą ściśle związane za sprawą kilkudziesięcioletnich starań miejscowych Polaków o zachowanie pamięci o tym wydarzeniu – pisze miesięcznik „Zwrot” numer 9/2016. Wystawa powstała w 2012 roku za sprawą Jana Przywary, członka MK PZKO w Cierlicku-Kościelec i Mariana Steffka, historyka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Ekspozycja składa się z dziesięciu plansz z tekstami i zdjęciami. Zawiera informacje biograficzne lotników, międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych Challange, okoliczności katastrofy w Cierlicku i reakcji polskiej ludności na to tragiczne wydarzenie. Na środku pomieszczenia ustawiono miniaturę dzwonu wykonanego na wzór oryginału z 1937 roku, który odlano w piątą rocznicę katastrofy.
  „Izbę Tradycji” zwiedzili 7.10.2016 r. w ramach Spotkania Koleżeńskiego Elektryków członkowie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC. (TT)


Członkowie SEP zwiedzają „Izbę Tradycji” w Cierlicku (www.zwrot.cz)

 

Spotkanie Koleżeńskie Elektryków – 7.10.2016 r.

 

   W piątek 7.10.2016 r. odbyło się w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). SEP to organizacja branżowa skupiająca elektryków-Polaków z Zaolzia licząca aktualnie piętnastu członków. Z zaproszenia skorzystali również przewodniczący Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Jan Kapinos, dwaj członkowie Oddziału kol. Andrzej Grabowski i kol. Szymon Ciura oraz kol. Mieczysław Hudeczek z Czesko-Morawskiego Związku Elektrotechnicznego.

   Spotkanie zagaił przewodniczący SEP kol. Tadeusz Toman, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP kol. Stanisław Feber. W dyskusji omawiano m. in. temat współpracy SEP z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, możliwości studiów elektrotechniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i wychowanie młodego pokolenia elektryków. Uczestnikom przekazano najnowszy zeszyt BIULETYNU SEP – numer 38.

    W ramach spotkania zaprosiliśmy z prelekcją na temat polskich lotników Żwirki i Wigury Jana Przywarę, członka Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu, który w ciekawy sposób przedstawił dokonania polskich lotników i tragiczną katastrofę, w której obaj zginęli. Mieliśmy możliwość zwiedzić Izbę Tradycji – stałą ekspozycję zainstalowaną w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu. W części towarzyskiej z programem wystąpił zespół regionalny „Nowina” z Jabłonkowa. Przygotowany był skromny posiłek. Członkowie SEP byli zaproszeni do Gliwic na spotkanie noworoczne, które zaplanowano na 15.1.2017 r. (T.T.)


Zdjęcie uczestników (Tadeusz Parzyk,
www.zwrot.cz)

Spotkanie elektryków – 9.6.2016 r.

 

   W czwartek 9.6.2016 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Organizacja branżowa skupiająca elektryków polskiej mniejszości narodowej, która oficjalnie działa od 1999 roku, liczy aktualnie 15 członków. Spotkania organizuje 5-osobowy zarząd w siedzibie firmy Emtest sp. z o.o. Członkowie i sympatycy SEP zapraszani są regularnie co 2-3 miesiące na spotkania z ciekawymi prelekcjami i dyskusją na tematy fachowe dotyczące elektryki i tematy ogólnotechniczne. Uczestnicy spotkań mają możliwość przeglądnąć i wypożyczyć prasę elektrotechniczną i w ten sposób doskonalić kwalifikacje zawodowe i uzyskiwać najnowsze informacje techniczne. W ramach dyskusji dotyczących działalności polskich organizacji w Republice Czeskiej wysuwane są wnioski pod dyskusję.

   Podczas czwartkowego spotkania dyskutowano przede wszystkim na temat wynalazków, patentów i wniosków racjonalizatorskich. Stanisław Feber, sekretarz SEP, szczegółowo omówił temat ochrony prawnej wynalazków. Wynalazki zgłasza się do stosownego wydziału Urzędu Patentowego, zgłosić należy nie tylko właściwy opis techniczny dotyczący chronionego wynalazku, ale też jego nazwę, imiona i nazwiska autorów wynalazku i nazwy firm – osób prawnych. Forma zgłoszenia jest uregulowana w rozporządzeniach rządu numer 527 i 550 z 1990 roku Dziennika Ustaw. Po prelekcji, w której autor wykorzystał swoje prywatne archiwum – świadectwa i protokoły patentowe z okresu, kiedy jako pracownik Huty Trzyniec prowadził działalność racjonalizatorską, odbyła się dyskusja na ten temat.

   Omawiano również przygotowanie do uroczystej imprezy towarzyskiej, jaką zwykle organizuje SEP co dwa lata. Uroczyste spotkanie elektryków odbędzie się 7.10.2016 r. w Domu PZKO Żwirku i Wigury w Cierlicku-Kościelcu. Na imprezę będą zaprosimy  Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz prezesów organizacji terenowych, z którymi współpracujemy – Andrzeja Grabowskiego z Oddziału Gliwickiego i Krzysztofa Sitkiewicza z Oddziału Bielsko-Bialskiego. Zaproszenia tradycyjnie wystosujemy również do Wyższej Szkoły Górniczej (Vysoká škola báňská) w Ostrawie i Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego (Moravskoslezský elektrotechnický svaz) oraz do naszych zaolziańskich reprezentantów

Tadeusz Toman, przewodniczący SEP

 

Artykuł zamieścił „Głos Ludu” z 14.6.2016 r.

Zebranie członkowskie SEP – 25.2.2016 r.

 

W czwartek 25.2.2016 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Sprawozdanie z działalności SEP za 2015 rok przedstawił Stanisław Feber, o stanie finansów poinformował Zygmunt Stopa. Zarząd SEP w okresie 2016-17 będzie pracował w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Stanisław Feber, Tadeusz Parzyk, Tomasz Stopa, Zygmunt Stopa, a komisja rewizyjna w składzie: Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba. Zaakceptowano plan pracy na 2016 rok. Zaplanowano zorganizować prelekcję  na temat patentów w Republice Czeskiej), ekskursję do Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie (czerwiec) i wyjazdowe Spotkanie Elektryków w Ligotce Kameralnej z udziałem gości z SEP-u w Gliwicach i SEP-u w Bielsku-Białej (wrzesień). Będzie kontynuowana współpraca z obu oddziałami SEP-u oraz dwa razy w roku wydawany „Biuletyn Internetowy SEP”. (TT)

 

Dlouhé Stráně celem licznych wycieczek 

Na zdjęciu: prezentacja schematu ESP Dlouhé Stráně. 

Elektrownia szczytowo-pompowa, Dlouhé Stráně, w Jesionikach jest celem licznych wycieczek. Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej zorganizowało wycieczkę na Dlouhé Stráně (Długie Zbocze) w dniach 19.-20.5.2006 r., połączona wtedy ze zwiedzeniem prywatnej elektrowni Lesní Mlýn w miejscowości Malá Morávka. Fotoreportaż z wycieczki zamieścił „Biuletyn SEP” numer 18 – 7/2006. Dlouhé Stráně zwiedzają również goście z zagranicy, w tym i z Polski. Jak przeczytaliśmy w „Śląskich Wiadomościach Elektrycznych” numer 6/2015 Oddział Gliwicki SEP wraz z kilkoma kołami zakładowymi Oddziału zorganizował w dniach 25-27.9.2015 r. konferencję naukowo-techniczną „Bezpieczeństwo  i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym” w miejscowości Loučná nad Desnou, w której uczestniczyło ponad 70 osób. Oprócz wysłuchania wielu interesujących referatów uczestnicy konferencji zwiedzili ESP Dlouhé Stráně. 

Polskie czasopisma elektryczne 

 

Dzięki uprzejmości Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymujemy do naszej dyspozycji fachowe czasopisma elektryczne wydawane w języku polskim. Chodzi o miesięcznik „INPE”, w którym zamieszczane są informacje i komentarze dotyczące ustaw oraz norm z dziedziny elektryki, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” – dwumiesięcznik naukowo-techniczny SEP Województwa Śląskiego i Opolskiego i „Spektrum” – biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP. Wszystkie przekazane nam czasopisma można wypożyczyć w biblioteczce, która znajduje się w siedzibie naszego stowarzyszenia w Czeskim Cieszynie. 

Tadeusz Toman, przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC


Prof. Jerzy Hickiewicz wydał kolejną publikację

 

Podczas Spotkania Noworocznego w dniu 13.1.2016 r. w Gliwicach odbyłem krótką rozmowę z profesorem Politechniki Opolskiej, Jerzym Hickiewiczem, długoletnim  dokumentalistą elektrotechniki i historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), często nazywanym „Długoszem SEP”. Hickiewicz doskonale orientuje się w naszych realiach, szczególnie interesowała go działalność stowarzyszenia elektryków na Zaolziu. Przekazał nam wydaną w 2015 roku publikację, której jest autorem „Roman Dzieślewski – pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy” z dedykacją „Panu Tadeuszowi Tomanowi oraz polskim elektrykom ze Śląska-Zaolzia z wielkim uznaniem dla ich działalności”.  Wydanie tej publikacji nie byłoby możliwe bez wsparcia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Książka stanowi cenny przyczynek do badań źródeł sukcesu i znaczenia polskiej kadry technicznej w Dwudziestoleciu Niepodległości. Kierowana przez Romana Dzieślewskiego pierwsza Katedra Elektotechniki powstała na Politechnice Lwowskiej i tej uczelni poświęcona jest znaczna część książki. Publikacja na 288 stronach, oprócz tekstu polskiego i tłumaczenia na język angielski, zawiera dokumenty i zdjęcia archiwalne. Hickiewicz jest też autorem wielu innych publikacji. W 2009 roku wydał encyklopedię „Polacy zasłużeni dla elektrotechniki,” ze szczególnym uwzględnieniem początków elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i przedstawienie sylwetek pionierów elektryki. (inż. Tadeusz Toman, przewodniczący, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej)

Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 13.1.2016 r.

 foto archiwum SEP Gliwice

W środę 13.1.2016 r. odbyło się w Gliwicach uroczyste Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Wśród licznych uczestników było wielu gości, m.in. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prof. Paweł Socha, członek Zarządu Głównego SEP, wybrany z ramienia Oddziału Gliwickiego, kol. Krzysztof Kolonko, prezesi sąsiednich Oddziałów SEP, wykładowcy Politechniki Śląskiej, przedsiębiorcy w dziedzinie elektryki. Spotkanie zagaił prezes Oddziału Gliwickiego SEP, kol. Jan Kapinos. Przywitał gości i w krótkim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w minionym roku. Następnie wystąpili zaproszeni goście. Decyzją Zarządu Głównego SEP wielu członkom, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju SEP i elektryki, przyznane zostały odznaczenia. Oficjalną część Spotkania Noworocznego uświetnił występ artystów z Agencji Artystycznej BRODWAY, którzy w swoich piosenkach przenieśli uczestników w barwne lata trzydzieste i późniejsze ubiegłego wieku. Spotkanie koleżeńskie było ostatnim punktem programu i okazją do rozmów między uczestnikami spotkania. Rozpoczęło się toastem za pomyślność w Nowym Roku 2016. Pozwoliło na spędzenie czasu w miłej atmosferze. Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC na spotkaniu reprezentowali jego przewodniczący, inż. Tadeusz Toman (wystąpił w ramach dyskusji) i członkowie, inż. Zygmunt Stopa oraz inż. Grzegorz Stopa. (TT)Spotkanie z Katarzyną Zorychta – 22.10.2015 r.

 

W czwartek 22.10.2015 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się Spotkanie Elektryków, w którym wzięła udział mgr Katarzyna Zorychta, działaczka Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), nauczycielka elektrotechniki teoretycznej i pomiarów elektrycznych oraz przewodnicząca szkolnego koła SEP przy Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. W ramach spotkania przedstawiłem historię stowarzyszenia skupiającego elektryków-Polaków w Republice Czeskiej, personalnie jego działaczy, program i plany na przyszłość. Nasz gość z kolei przedstawił swoją szkołę, która wychowuje średnie kadry techniczne, w tym elektrotechników po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego (choć zdarzają się też uczniowie z Zaolzia). Szkolne koło SEP prowadzi kursy elektrotechniczne, którego członkami są przede wszystkim uczniowie 4. klas technikum. „Udało się nam stworzyć Muzeum Techniki, z ciekawymi eksponatami – przykładowo starymi gniazdkami, żelazkami i innymi historycznymi odbiornikami elektrycznymi. Dzięki wsparciu Oddziału SEP w Bielsku-Białej wyjeżdżamy na wycieczki” – powiedziała. W dyskusji obecnych ciekawiło, jakie jest zainteresowanie młodzieży uzyskaniem wykształcenia elektrotechnicznego, w jaki sposób kształci się młodzież w Polsce, wymieniano doświadczenia dotyczące aktualnych zainteresowań młodzieży. Niestety zainteresowanie elektrotechniką spada. Naszemu gościowi przekazano biuletyny wydawane przez nasze stowarzyszenie oraz uzgodniono, że współpraca będzie kontynuowana. Artykuł zamieścił „Głos Ludu“ – gazeta Polaków w Republice Czeskiej z 29.10.2015 r. (inż. Tadeusz Toman, przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej)Bielscy elektrycy obchodzili 55-lecie

Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

    W czwartek, 17.9.2015 r. wziąłem udział razem z Zygmuntem Stopą, członkiem zarządu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, w obchodach 55-lecia Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP i nadania Oddziałowi imienia Karola Franciszka Pollaka. Impreza odbyła się w Bielsku-Białej w sali Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Juliusza Słowackiego 27.

    Karol Franciszek Pollak to wybitny elektrotechnik oraz pionier przemysłu akumulatorowego. Urodził się w 1859 roku w Sanoku, studiował we Lwowie i Charlottenburgu, dzielnicy Berlina. Od najmłodszych lat interesował się elektrotechniką, wykazując w tej dziedzinie nieprzeciętne zdolności innowacyjne. Był wybitnym elektrotechnikiem europejskim, mającym w swoim dorobku aż 98 patentów. W 1882 roku założył pierwszą na ziemiach polskich instalację telefoniczną. W rok później w Anglii podjął pracę w charakterze kierownika laboratorium, w trakcie studiów w Niemczech wynalazł pierwsze ogniwa suche i samo ładujące Wiele jego wynalazków dotyczyło trakcji elektrycznej. W 1886 roku wprowadził do eksploatacji tramwaje elektryczne z akumulatorowymi systemami zasilania. Do jego znakomitych osiągnięć należy prostownik komutatorowy z silnikiem synchronicznym do zmiany prądu przemiennego na prąd stały. Gdy Polska uzyskała niepodległość, włączył się do odbudowy gospodarki Polski. Razem z profesorami Politechniki Warszawskiej Ignacym Mościckim, późniejszym prezydentem RP i Aleksandrem Rothertem założył w 1922 roku spółkę akcyjną Polskie Towarzystwo Akumulatorowe w Białej koło Bielska. Był autorem licznych publikacji wydawanych w Polsce i za granicą, a także wielu odczytów i referatów. W 1925 roku jako jeden z pierwszych otrzymał doktorat h. c. Politechniki Warszawskiej. Zmarł w 1928 roku w Białej i tam został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim.

    Imprezę jubileuszową prowadził Krzysztof Sitkiewicz, prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP. W trakcie uroczystości przedstawiono film o historii Oddziału, w którym nie zabrakło informacji o współpracy z zaolziańskimi elektrykami oraz prelekcję o historii Bielska-Białej. Następnie w kolejce z gratulacjami ustawili się przedstawiciele władz i samorządu lokalnego, członkowie Zarządu Głównego SEP z Warszawy, prezesi poszczególnych oddziałów SEP. Wśród gości z Republiki Czeskiej oprócz nas w imprezie udział wzięli Vítězslav Stýskala z Wyższej Szkoły Górniczej (Vysoká škola báňská) w Ostrawie i Mieczysław Hudeczek z Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego (Moravskoslezský elektrotechnický svaz). W programie artystycznym wystąpił zespół instrumentalny „Vołosi“. Imprezę zakończył bankiet.

Tadeusz Toman, przewodniczący

Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC

 

Trzej doktorzy honoris causa Politechniki Warszawskiej – od lewej Aleksander Rothert, Ignacy Mościcki i Karol Pollak (zdjęcie z 1935 roku, Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Spotkanie Elektryków – 25.6.2015 r.

Na czwartek 25.6.2015 r. zaplanowano robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Odbyło się ono w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie. W programie była ocena działalności stowarzyszenia w pierwszym półroczu bieżącego roku i realizacja aktualnych zadań wynikających z przyjętego programu pracy. Uczestnicy spotkania zobowiązali zarząd SEP, aby utrzymywał kontakty z Oddziałem Gliwickim SEP im. profesora Stanisława Fryzego oraz z Oddziałem Bielsko-Bialskim SEP.


Spotkanie Elektryków – 17.3.2015 r.

Spotkanie odbyło się w piątek 27.3.2015 r. w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie. Przyjęto program spotkania, który zawierał krótkie omówienie działalności stowarzyszenia w minionym okresie, dyskusję na temat lektury fachowych pism elektrotechnicznych i informacje o planach na przyszłość. Przewodniczący SEP, Tadeusz Toman poinformował, że artykuły o działalności SEP znajdują się na stronach internetowych www.coexistentia.cz. Jednocześnie dwa razy rocznie ukazuje się „Biuletyn Internetowy SEP“ Zainteresowani znajdą też ciekawe materiały na stronach internerowych Oddziału Gliwickiego SEP – www.sep.gliwice.pl i Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP – www.sep.bielsko.pl. W biblioteczce podręcznej stowarzyszenia można wypożyczyć fachowe pisma elektrotechniczne z Polski – „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych“, „Spektrum“ i „Śląskie Wiadomości Elektryczne“ oraz czeskie pisma „ETM – Elektrotechnický magazín“, ukazujący się w Brnie i „Elektrotechnika v praxi“, ukazujący się w Ostrawie. Sekretarz SEP, inż. Stanisław Feber, przekazał, że w czerwcu 2015 r odbędzie się członkowskie SEP.

Uroczyste Spotkanie Elektryków 27.11.2014 

 patrz foto

    W czwartek 27.11.2014 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie (w „Salce Bajka“ Zarządu Głównego PZKO) uroczyste Spotkanie Elektryków. Imprezę organizuje regularnie co dwa lata Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

    Spotkanie zagaił Tadeusz Toman, przewodniczący Stowarzyszenia. Oprócz jego członków wzięli w nim udział zacni goście – Krzysztof Kolonko, delegat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w Warszawie, Andrzej Grabowski z Oddziału Gliwickiego SEP, Krzysztof Sitkiewicz z Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, Andrzej Sanocki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Vítězslav Stýskala z Wyższej Szkoły Górniczej (Vysoká škola báňská) w Ostrawie i Mieczysław Hudeczek z Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego  (Moravskoslezský elektrotechnický svaz).

    Sprawozdanie z działalności za okres od ostatniego spotkania we wrześniu 2012 r. wygłosił Stanisław Feber. Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC jest jednym z wielu polskich stowarzyszeń obywatelskich działających w Republice Czeskiej, i to oficjalnie o 1999 roku. Jego najważniejszymi działaniami statutowymi są integrowanie środowiska elektryków i organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, wymiana najnowszych informacji technicznych, udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. Stowarzyszanie się Polaków – elektryków w warunkach Zaolzia jest potrzebne, bo nadrzędnym celem jest zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Działamy na miarę swoich sił i środków finansowych. Organizacja zrzesza aktualnie 14 członków, a jego pracą kieruje 5-osobowy zarząd w składzie: Tadeusz Toman, Tomasz Stopa, Tadeusz Parzyk, Stanisław Feber i Zygmunt Stopa. Komisja rewizyjna działa w składzie Władysław Drong, Andrzej Macura i Władysław Niedoba. Wydajemy „Biuletyn Internetowy SEP“, który ukazuje się regularnie dwa razy rocznie. Oprócz działalności wydawniczej są organizowane odczyty i prelekcje oraz ekskursje do zakładów przemysłowych. Utrzymujemy kontakty z Oddziałem Gliwickim SEP im. prof. Stanisława Fryzego i Oddziałem Bielsko-Bialskim SEP, a także organizacjami czeskich elektrotechników. Informacje o naszej działalności są zamieszczane na stronach www.coexistentia.cz/SEP/index.htm

    Wizję działalności Stowarzyszenia na okres następnych dwu lat przedstawił Zygmunt Stopa. Oprócz kontynuowanie tradycyjnych form naszej pracy podkreślił konieczność poszerzenia bazy członkowskiej, głównie o elektryków młodszej generacji. Trzeba wspomnieć, że Zygmunt Stopa był niedawno odznaczony Medalem Honorowym im. prof. Obrapalskiego, który ustanowił Oddział Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej.

    W części towarzyskiej dyskutowano na temat kondycji organizacji elektrotechnicznych i o konieczności prawnego uregulowania zawodu elektryka, który jest zawodem bardzo odpowiedzialnym i wymaga odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej.

     Goście z Polski przekazali naszym elektrykom życzenia dalszego dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia, sukcesów i osiągnięć na miarę wyzwań obecnych czasów . Wyrazili również nadzieję na dalszą życzliwą współpracę.                                                                                                                          

Robocze spotkanie członkowskie  - 8.9.2014 r.

Na poniedziałek 8.9.2014 r. zaplanowano robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, które odbyło się w siedzibie firmy Emtest s.r.o, w Czeskim Cieszynie. W programie była ocena działalności stowarzyszenia w bieżącym roku i realizacja aktualnych zadań wynikających z przyjętego programu pracy. Przewodniczący stowarzyszenia inż. Tadeusz Toman poinformował, że z przyczyn obiektywnych, przede wszystkim ze względu na brak wolnego terminu, nie odbyła się planowana prelekcja. Członek zarządu Zygmunt Stopa wysunął projekt zorganizowania wycieczki do elektrowni w Bielsku-Białej – wstępny termin ustalono na piątek 14.11.2014 r. Natomiast główną imprezą bieżącego roku będzie Doroczne Spotkanie Elektryków, którego termin zaplanowano na czwartek 27.11.2014 r. Na spotkanie to zaprosimy współpracujących z nami gości z Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Spotkanie członkowskie – 20.6.2014 r.

Spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się w siedzibie firmy Emtest s.r.o. w Czeskim Cieszynie. Wykaz działalności przedstawił przewodniczący SEP Tadeusz Toman. Członkowie SEP omówili plan pracy na okres do końca bieżącego roku. Uzgodniono, że we wrześniu zorganizujemy spotkanie członkowskie z prelekcją na temat techniczny, a w listopadzie lub grudniu doroczne Spotkanie Elektryków, na które zaprosimy gości z Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki. W drugiej części spotkania podjęto dyskusję na temat audytu energetycznego. Poinformowano też o przygotowywanym wydaniu Biuletynu Internetowego SEP, który zamieszczony będzie na stronach http://www.coexistentia.cz/SEP/strona4.htm, (nr 35), a w formie zeszytu przekazany członkom SEP i na zamówienie polskim instytucjom i archiwom.

 

Prelekcja na temat audytu energetycznego – 25.4.2014 r.

W piątek 25.4.2014 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, w siedzibie firmy Emtest s.r.o., Dvořáka 2, spotkanie elektryków. Wykład na temat „Audyt energetyczny – zadania, wyniki i wnioski“ wygłosił Witold Stopa z firmy Emtest s.r.o. Audyt energetyczny polega na wymaganych przez ustawę badaniach i zaopiniowaniu energochłonności urządzeń i procesów w celu jej obniżenia. Wynikiem ma być obniżenie zużycia paliw, szczególnie węgla, w tym samym zmniejszenie ilości wprowadzanego do atmosfery dwutlenku węgla. Prelegent na podstawie własnych doświadczeń przedstawił zasady i wnioski z osobiście przeprowadzonych audytów. Szczegółowo omówił wyniki oceny stanu ogrzewania niektórych budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i domów rodzinnych. Obecnych zainteresował szczególnie obowiązek opracowania od roku 2013, w przypadku sprzedaży lub nabycia budynku, „Wykazu zapotrzebowań energetycznych budowy“ („Průkaz energetické náročnosti budov“) wraz z „etykietką energetyczną ścian obwodowych“ („energetický štítek obálky budovy“). Na podstawie wyników audytu można też złożyć wniosek o dofinansowanie ocieplania własnego domu w celu obniżenia kosztów jego ogrzewania.


Walne zgromadzenie bielskich elektryków  - 28.2.2014 r.

W piątek 28.2.2014 r. odbyło się w Bielsku-Białej XXVII Walne Zgromadzenie Oddziału Bielskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oprócz delegatów reprezentujących poszczególne Koła z Bielska-Białej, Żywca, Jastrzębia i Cieszyna, zakładów pracy i uczelni technicznych obecni byli liczni goście, m. in. posłanka na Sejm RP, Mirosława Nykiel, prezydent Bielska-Białej, burmistrz Żywca. Sprawozdanie z działalności za okres 2009-2013 r. przedstawił prezes oddziału, Krzysztof Sitkiewicz. Bielski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstał w 1960 roku. Organizuje liczne seminaria techniczne, odczyty, wyjazdy szkoleniowe, międzyszkolne konkursy techniczne. W okresie od 2009 roku nastąpił wzrost liczebny oddziału, powstały trzy nowe koła. Obecnie działa 15 Kół skupiających 644 członków, z czego 266 to członkowie do lat 40. W obradach w ramach delegacji z Republiki Czeskiej wziął udział przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC, Tadeusz Toman, razem z przewodniczącym Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego, Mieczysławem Hudeczkiem i wykładowcą na Katedrze Elektrotechniki VŠB w Ostrawie, Vítězslavem Stýskalą. Mieczysław Hudeczek w swoim wystąpieniu stwierdził m. in., że czescy elektrycy powinni brać przykład z struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, która umożliwia skutecznie bronić interesów branży elektrycznej.


Spotkanie elektryków – 10.2.2014 r.

W poniedziałek 10.2.2014 r. w ramach spotkania członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), które odbyło się w Czeskim Cieszynie, prelekcję wygłosił Zygmunt Stopa. Miała ona charakter pogadanki a jej tematem była ochrona środowiska w energetyce. Prelegent na schemacie przedstawiającym elektrownię węglową, przedstawił jej poszczególne agregaty, przede wszystkim część kotłową. W procesie spalania węgla powstają odpady stałe, tzw. popioły lotne i odpady gazowe zawierające SO2, NOx, N2 i CO2. Zawartość substancji szkodliwych w spalinach jest obniżana przez różne technologie ich wychwytywania na urządzeniach odpylających i odsiarczających. Na urządzeniach tych są eksploatowane elektrofiltry, które muszą być dostosowane do zmiennych własności elektrycznych pyłów. Wykorzystuje się bardziej przyjazne dla środowiska kotły fluidalne. Problemem jest często osiągnięcie odpowiedniej sprawności urządzeń przy jednoczesnym dotrzymywaniu limitów zanieczyszczeń. W tym celu wprowadza się gospodarkę skojarzoną, czyli jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ogrzewanie ciepłej wody. Wysokie koszty jednak powodują niechęć do jej wprowadzania. W ramach spotkania sekretarz SEP Stanisław Feber przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia.

 

Zebranie członkowskie – 28.11.2013 r.

W czwartek 28.11.2013 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Głównym zadaniem obrad były wybory zarządu i komisji rewizyjnej oraz przyjęcie uchwały na temat planu pracy w 2014 roku. W 2013 roku odbyły się trzy spotkania członkowskie, na których oprócz omawiania bieżących spraw wygłaszane są prelekcje na tematy techniczne. Wydaliśmy dwa numery „Biuletynu SEP“, ostatni (numer 32) przekazano członkom w trakcie zebrania. „Biuletyn SEP“ jest zamieszczany na stronach http://www.coexistentia.cz/SEP/strona4.htm, a w formie zeszytu przekazywany członkom SEP i na zamówienie polskim instytucjom i archiwom. Artykuły z działalności SEP ukazują się w „Głosie Ludu“ i „Zwrocie“. Kontynuowana jest współpraca z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zebranie członkowskie przyjęło regulamin zarządu SEP, który konkretnie reguluje obowiązki członków zarządu. W kolejnej kadencji 2013-14 zarząd będzie pracował w składzie: Tadeusz Toman (przewodniczący), Tadeusz Parzyk (wiceprzewodniczący ds.organizacyjnych), Tomasz Stopa (wiceprzewodniczący ds.technicznych), Stanisław Feber (sekretarz), Zygmunt Stopa (księgowy), a komisja rewizyjna w składzie: Władysław Drong, Andrzej Macura, Władysław Niedoba. Zaplanowano zorganizować tradycyjne spotkania i prelekcje, kontynuowana będzie działalność wydawnicza.

 

Nowy statut SEP zarejestrowany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej zarejestrowało znowelizowany statut Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej – Sdružení polských elektrotechniků v České republice. Zmiana statutu była wzięta do wiadomości 1.10.2013 r. pod numerem ewidencyjnym VS/1-1/39165/99-R. Zaakceptowano następujące zmiany: w §1, ust. 8 tekst „staje się po dokonaniu jego rejestracji subiektem prawnym.“ na „jest subiektem prawnym.“, nowy tekst §3, ust. 3: „Przewodniczący i dalsi działacze są wybierani spośród członków zarządu. Szczegóły określa zaakceptowany przez zebranie członkowskie regulamin SEP.“, w §3 ust. 8 tekst „5x“ tekst na „3x“, w §3 ust. 9 skreślenie zdania „Zebranie komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący zarządu co najmniej 3x rocznie“, w §3, ust. 11 nowe brzmienie drugiego zdania: „Wysokość opłat członkowskich ustala zebranie członkowskie“.

Fotokopia zarejestrowanego statutu 1

Fotokopia zarejestrowanego statutu  2

60 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – 21.10.2013 r.

W poniedziałek 21.10.2013 r. odbyła się w auli Centrum Edukacyjnego Jana Pawła II w Gliwicach Akademia Jubileuszowa z okazji 60-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Referat przedstawiający dotychczasowy dorobek organizacji przedstawił przewodniczący organizacji, Andrzej Grabowski. Najaktywniejsi działacze wyróżnieni byli akwafortami z podobizną patrona Oddziału, profesora Stanisława Fryzego. Natomiast wszyscy obecni otrzymali medal imienia prof. Stanisława Fryzego oraz publikację wydaną z okazji Jubileuszu. W imprezie wzięła udział dwuosobowa delegacja Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, do Gliwic wyjechałem razem Zygmuntem Stopą, który współpracuje z gliwickim SEP od samego początku. Wykorzystałem możliwość krótkiej prezentacji naszego Stowarzyszenia w ramach wystąpień gości. Akademię uświetnił występ chóru działającego przy Politechnice Śląskiej. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie. Gliwicki SEP działa w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, organizacji o bogatej historii i silnej pozycji w społeczeństwie polskim. Jest to jedna z pierwszych organizacji branżowych w odrodzonym po I wojnie światowej państwie polskim. Oddział powstał w 1953 roku, w mieście-siedzibie wyższej uczelni technicznej – Politechniki Śląskiej i wielu innych instytucji naukowo-technicznych, projektowych i badawczych. Posiada 24 koła zakładowe i terenowe i około 700 członków. Tadeusz Toman.

 

Zaolziański Okrągły Stół z udziałem delegacji SEP – 21.10.2013 r.

Na spotkaniu Okrągłego Stołu zwołanego przez Zarząd Główny PZKO i Polską Sekcję Narodową ruchu politycznego COEXISTENTIA stowarzyszenie obywatelskie Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (skrót: SEP) reprezentowali Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego i Stanisław Feber – sekretarz. Upoważniłem ich do reprezentowania SEP, w związku z moim wyjazdem tego samego dnia w składzie delegacji SEP na spotkanie jubileuszowe z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich do Gliwic. Delegaci SEP przekazali zebranym przygotowaną pisemnie informację o działalności naszego stowarzyszenia. Delegaci SEP przedstawili jego zadaniami, którymi są a) integrowanie środowiska elektryków i tworzenie więzów koleżeńskich i organizowanie życia towarzyskiego, b) doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, c) wymiana najnowszych informacji technicznych, d) udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. Aktualnie zrzesza 13 aktywnych i 5 nieaktywnych członków. SEP wydaje „Biuletyn SEP“, od 2013 r. w wersji internetowej, organizuje spotkania, odczyty, prelekcje i ekskursje do zakładów przemysłowych. Współpracuje z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Gliwicach i Bielsku-Białej. Wnioskujemy: a) aby PZKO i Kongres Polaków w RC wspierał istniejące organizacje branżowe polskiej mniejszości narodowej (oprócz elektryków – lekarze, nauczyciele) i pomagał innym branżom organizować się, co ma wielkie znaczenie głównie w wymiarze towarzyskim, bo Polacy zatrudnieni w zakładach przemysłowych na Zaolziu nie znają osobiście i często rozmawiają ze sobą po czesku, b) aby PZKO i Kongres Polaków w RC pomagał poprzez swoje struktury poszerzać bazę członkowską SEP, bo członkowie SEP to tylko ok. 3-4 proc. wszystkich Polaków-elektryków zamieszkałych na Zaolziu, c) aby PZKO i Kongres Polaków w RC pomógł przekonywać studentów polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie do studiów elektrotechnicznych w Polsce, jednocześnie pomógł przekonać dyrekcję polskiego gimnazjum, że ważne jest umożliwienie młodzieży wyjazdów do uczelni akademickich w Polsce, przykładowo do Politechniki Śląskiej w Gliwicach, d) aby PZKO i Kongres Polaków w RC propagował działalność SEP w swoich mediach („Głos Ludu“, „Zwrot“), e) aby PZKO i Kongres Polaków w RC w związku z uchwaleniem nowego Kodeksu Cywilnego (Občanský zákoník) i koniecznością przetransformowania občanského sdružení w spolek po 1.1.2013 r. współdziałał tak, aby prawne uwarunkowania naszej działalności były z korzyścią dla polskiej mniejszości na Zaolziu. Jednocześnie deklarujemy chęć współpracy i organizowania wspólnych spotkań z ewentualnie powołanymi organizacjami mechaników, budowlańców itp. (i pomocy w ich powołaniu), które będą zrzeszać Polaków z Zaolzia. Tadeusz Toman.

 

Zebranie członkowskie – 12.9.2013 r.

W czwartek 12.9.2013 r. odbyło się w siedzibie Emtestu w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie, którego głównym zadaniem było omówienie zmian w statucie SEP, przyjęcie nowelizacji i przygotowanie listu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z żądaniem o zarejestrowanie zmian. Zebranie prowadził Tadeusz Toman – przewodniczący SEP, protokolantem był Stanisław Feber – sekretarz SEP. Sprawozdanie z działalności SEP przedstawił Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego SEP. Najważniejszą imprezą było Spotkanie Elektryków z udziałem wykładowców z Politechniki Gliwickiej i Wyższej Szkoły Górniczej-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie zorganizowane 14.9.2012 r. Oprócz tego odbyły się 3 spotkania członkowskie, wydaliśmy 2 numery „Biuletynu SEP“. Trwa współpraca z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przyjęto 2 nowych członków, aktualny stan bazy członkowskiej wynosi 15. Artykuł z działalności SEP ukazał się w miesięczniku PZKO „Zwrot“ i w „Głosie Ludu“ – gazecie Polaków w RC. Zebranie członkowskie zaakceptowało następujące zmiany w statucie SEP: w §1, ust. 8 tekst „staje się po dokonaniu jego rejestracji subiektem prawnym.“ na „jest subiektem prawnym.“, §3, ust. 3 zastąpić tekstem: „Przewodniczący i dalsi działacze są wybierani spośród członków zarządu. Szczegóły określa zaakceptowany przez zebranie członkowskie regulamin SEP.“, w §3 ust. 8 tekst „5x“ zmienić na tekst „3x“, w §3 ust. 9 skreślić zdanie „Zebranie komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący zarządu co najmniej 3x rocznie“, w §3, ust. 11 zmienić drugie zdanie: „Wysokość opłat członkowskich ustala zebranie członkowskie“. Plan pracy SEP na następny okres przedstawił Tadeusz Toman – przewodniczący SEP. W 2014 r. zaplanowano zorganizować 3 spotkania członkowskie i wydać 2 numery „Biuletynu SEP“. Finanse na imprezy są zapewnione. SEP przyjęło jednogłośnie uchwałę następującej treści: przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za okres 2012-2013 r., przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP, przyjmuje do wiadomości informację komisji rewizyjnej SEP, uchwala zaproponowane zmiany w statucie SEP i upoważnia przewodniczącego SEP przesłać zmiany w statucie SEP Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC do rejestracji, przyjmuje plan pracy SEP na okres 2013-2014 r., zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z SEP Gliwice.


Z wizytą w firmie HUDECZEK SERVICE, s.r.o. – 31.5.2013 r.

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) w ramach swojej działalności zorganizowało wizytę w firmie HUDECZEK SERVICE, s.r.o. w Olbrachcicach. W piątek 31.5.2013 r. delegację SEP-u przywitał właściciel firmy, inż. Mieczysław Hudeczek, Ph.D. wspólnie z kilkoma pracownikami firmy. Poznaliśmy firmę, która oferuje gkównie projekty oraz serwis elektrosystemów i maszyn. Posiada kilka najważniejszych certyfikatów, w tym ITI oraz Lloyd. Działa nie tylko w Republice Czeskiej, ale także za granicą. Swoje projekty realizuje współpracując z innymi firmami. Podczas spotkania pan Hudeczek przedstawił nam historię swojej firmy, która rozpoczęła działalność od diagnostyki oraz napraw silników elektrycznych, a dziś potrafi wybudować oraz remontować najbardziej złożone systemy dla hut, kopalń, elektrowni, zapór wodnych i łodzi. W praktyce mogliśmy zobaczyć projekt automatycznego sterowania kamieniołomu oraz pogłębiarki chwytakowej. Wysłuchaliśmy wykładu Patrika Schwachuly, kierownika napraw, o diagnostyce wad oraz serwisie silników asynchronicznych. Przekazano nam książkę autorstwa Mieczysława Hudeczka na ten temat. Drugi wykład dotyczył diagnostyki termowizyjnej w przemysłach elektrotechnicznym i budowlanym. Po wykładach umożliwiono nam przeprowadzić wizytację terenu firmy oraz porozmawiać przy kawie i bogatym poczęstunku na ogólne tematy elektrotechniczne. Pogoda dopisała i z wieloma wrażeniami powróciliśmy do domu.

Spotkanie Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego – 12.3.2013 r.

We wtorek 12.3.2013 r. odbyło się w Ostrawie-Porubie, na terenie VŠB-TU, spotkanie członków Morawsko-Śląskiego Związku Elektrotechnicznego (MSES – Moravskoslezský elektrotechnický svaz). W programie był wykład na z temat opłat za energię elektryczną dostarczaną odbiorcom elektryczności wysokiego napięcia i niskiego napięcia, który wygłosił prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. Prelegent przedstawił wykaz stałych opłat (stała opłata miesięczna, podatek ekologiczny, opłata za rezerwację mocy, koszta dodatkowe za energię odnawialną i inne) i omówił szczegóły ich obliczania. Przedstawił też możliwości regulacji zużycia energii tak, aby minimalizować wydatki. Dyskusję po wykładzie prowadził przewodniczący MSES, Ing. Mieczysław Hudeczek, Ph.D. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Ing. Tadeusz Toman i Tadeusz Parzyk.

Zebranie członkowskie SEP – 22.2.2013 r.

Zebranie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się 22.2.2013 r. w Czeskim Cieszynie, ul, Dvořáka 2, w siedzibie firmy EMTEST s.r.o. Obrady prowadził przewodniczący SEP, Tadeusz Toman. Sprawozdanie z działalności SEP za 2012 rok przedstawił sekretarz SEP, Stanisław Feber. Na tradycyjne Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego wyjechała w dniu 9.1.2012 r. do Gliwic 3-osobowa delegacja SEP w składzie Tadeusz Toman, Zygmunt Stopa, Władysław Niedoba. W dniu 12.1.2012 r. 6-osobowa grupa członków odbyła ekskursję do Zakładu Energetyki Huty Trzyniec, gdzie zapoznała się z technologią i systemem sterowania elektrowni. 20.1.2012 r. Tadeusz Toman i Zygmunt Stopa wyjechali do Żywca na Spotkanie Noworoczne Oddziału Bielskiego. Doroczne zebranie członkowskie odbyło się 23.2.2012 r.  Spotkanie Elektryków z udziałem gości zorganizowaliśmy 14.9.2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 28. Nowo przyjętym członkiem jest Grzegorz Stopa. Wydano 2 numery „Biuletynu SEP“ – numery 30 (4/2012) i 31 (11/2012). Artykuł z działalności SEP ukazał się w miesięczniku PZKO „Zwrot“. Sprawozdanie kasowe za 2012 rok przekazał e-mailem księgowy SEP, Andrzej Macura, wydatki i dochody za 2012 r. omówił Tadeusz Toman. W imieniu komisji rewizyjnej Zygmunt Stopa zobowiązał się przeprowadzić kontrolę księgowości. Plan pracy przedstawił wiceprzewodniczący SEP, Tadeusz Parzyk. Finanse są zapewnione. O współpracy z SEP Gliwice mówił wiceprzewodniczący SEP, Tomasz Stopa. W dyskusji na temat sytuacji elektrotechników w RC głos zabrał Edward Kajfosz. Uzgodniono, że wypełnimy ankietę opracowaną przez inż. Mieczysława Hudeczka. Odbyły się wybory zarządu i komisji rewizyjnej SEP. Zarząd i komisja rewizyjna będą działać w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – wiceprzewodniczący ds. technicznych, Stanisław Feber – sekretarz, Andrzej Macura – księgowy, Zygmunt Stopa i Władysław Drong – komisja rewizyjna. W uchwale zebranie członkowskie SEP przyjęło do wiadomości sprawozdanie sekretarza SEP za 2012 r., informację księgowego SEP – przekazaną e-mailem, wybrało zarząd SEP i komisję rewizyjną w niezmienionym składzie i zobowiązało zarząd SEP kontynuować współpracę z SEP Gliwice. Przyjęto następujący plan pracy na 2013 r.: zebranie członkowskie z prelekcją n. t. sytuacji elektrotechników w RC (luty), prelekcja n. t. elektrotechniki – ewentualnie spotkanie z inż. Mieczysławem Hudeczkiem (maj), ekskursja – według zainteresowania (wrzesień), prelekcja n. t. norm elektrotechnicznych i przepisy bezpieczeństwa przy obsłudze i pracy na urządzeniach elektrycznych (listopad), wydanie 2 numerów Biuletynu SEP. Zarząd SEP zgadza się na przeniesienie archiwum SEP z siedziby ZG PZKO do firmy EMTEST i zobowiązało zarząd SEP inicjować poszerzenie bazy członkowskiej.


14.9.2012 r. – Spotkanie elektryków / Setkání elektrotechniků

W piątek 14.9.2012 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie Spotkanie Elektryków. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC. Tematem obrad była prezentacja możliwości studiów na wydziałach elektrycznych ostrawskiej Wysokiej Szkoły Bańskiej – Uniwersytetu Technicznego i Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Gośćmi spotkania byli wykładowcy obu uczelni – Vítězslav Stýskala, szef Katedry Elektrotechniki i Informatyki VŠB-TU Ostrawa, Jan Kapinos z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz działacze Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Andrzej Grabowski i Kazimierz Nabzdyk. Szkoda, że na spotkanie nie przybyli zaproszeni studenci klas maturalnych czeskocieszyńskiego Polskiego Gimnazjum, potencjalni studenci tych uczelni.  Dyskusję prowadził Tadeusz Toman, przewodniczący SEP. Informację na temat działalności stowarzyszenia, które grupuje polskich elektryków z Zaolzia przedstawił Stanisław Feber, sekretarz SEP. Najważniejszymi zadaniami SEP są integrowanie środowiska elektryków i organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, wymiana najnowszych informacji technicznych, udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. SEP wydaje „Biuletyn SEP“, organizuje prelekcje i wycieczki do zakładów przemysłowych. Współpracuje z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wykładowcy VŠB-TU i Politechniki Śląskiej przedstawili dorobek swoich uczelni, strukturę organizacyjną i poinformowali o kierunkach prowadzonych studiów. Ciekawa wymiana zdań, nawiązująca do przedstawionych prezentacji, dotyczyła finansowania uczelni, „jakości“ studentów, szkolnictwa ogólnie, w tym średniego ogólnokształcącego i zawodowego. Goście z Gliwic zadeklarowali możliwość sfinansowania wyjazdu zainteresowanych studentów Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie do Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

V pátek 14.9.2012 se v Českém Těšíně konalo Setkání elektrotechniků. Jeho pořadatelem bylo Sdružení polských elektrotechniků v ČR. Tématem jednání byla prezentace možnosti studia na elektrotechnických fakultách ostravské Vysoké školy baňské – Technické univerzity a Slezské polytechniky v Glivicích. Hosty setkání byli učitelé, přednášející na těchto vysokých školách – Vítězslav Stýskala, vedoucí Katedry elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, Jan Kapinos ze Slezské polytechniky v Glivicích a funkcionáři Glivické organizace Sdružení polských elektrikářů, Andrzej Grabowski a Kazimierz Nabzdyk. Škoda, že na setkání nedorazili pozvání studenti maturitních tříd českotěšínského Polského gymnázia, potenciální studenti těchto škol. Diskuzi řídil Tadeusz Toman, předseda SEP. Informaci na téma činnosti spolku, který sdružuje polské elektrotechniky ze Zaolzí sdělil Stanisław Feber, tajemník SEP. Nejdůležitějšími úkoly SEP jsou integrace a organizace společenského života elektrikářů, zdokonalování jejich odborné kvalifikace, zvýšení společenské váhy elektrotechnického oboru ve společnosti, přenášení nejnovějších technických poznatků, možnost studia odborné literatury a časopisů. SEP je vydavatelem „Biuletynu SEP“, pořádá přednášky a exkurze do průmyslových podniků. Spolupracuje s Glivickou organizací Sdružení polských elektrikářů. Přednášející VŠB-TU a Slezské polytechniky informovali o úspěšných výsledcích svých škol, organizační struktuře a informovali o možných studijních oborech. Zajímavá výměna názorů, která navazovala na prezentaci, se týkala financování škol, „jakosti“ studentů, školství obecně, včetně středního všeobecného i odborného. Hosté z Glivic se závazali, že sfinancují exkurzi studentů Polského gymnázia v Českém Těšíně, kteří mají zájem o studium, do Slezské polytechniky v Glivicích.


 Inne wiadomości w biuletynie.

Fotoreportaż

 - Zapraszamy serdecznie wszystkich elektryków na nasze spotkania.

 - Dokładna data i miejsce następnego spotkania zostanie podana z wyprzedzeniem.

 - Członkowie SEP otrzymują "Biuletyn SEP" w formie drukowanego zeszytu gratisowo.

 - Elektrycy zainteresowani wstąpieniem do stowarzyszenia mogą wypełnić kartę członka i odesłać pocztą elektroniczną. (sepelektro@seznam.cz)

 

 

počítadlo.abz.cz