Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej

Sdružení polských elektrotechniků v České republice

Adres: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC, Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn
   Aktualności/Aktuality Statut/Stanovy Biuletyn/Časopis Zarząd/Vedení Linki/Odkazy Oferta Słownik Kontakt Schematy Wspólnota


Zebranie zarządu i spotkanie członkowskie SEP – 9.2.2023 r.

Zebranie odbyło się w siedzibie firmy Emtest sp. z o. o. w Czeskim Cieszynie. W programie było między innymi omówienie planu pracy na rok bieżący. Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC zorganizuje uroczyste spotkanie na przełomie września i października. Na miejsce spotkania wybrano Nawsie i tamtejszy Dom PZKO. Przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, poinformował również o przebiegu Spotkania Noworocznego w Gliwicach.

    Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 16.3.2023 r., godz. 15:30. W programie będzie prelekcja na temat nowej ustawy 250/2021 Dz.U. i nowych rozporządzeń rządu 190/2022 Dz.U. i 194/2022 Dz.U.

Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 30.1.2023 r.

Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) otworzył jego prezes, kol. Marcin Fice, krótkim podsumowaniem działalności oddziału w minionym roku. Następnie głos zabrali goście: starosta Powiatu Gliwickiego i prezesi sąsiednich oddziałów SEP. W swoich wystąpieniach złożyli życzenia noworoczne oraz wyrazili uznanie dla bieżącej działalności Oddziału Gliwickiego SEP. – W swoim krótkim wystąpieniu poinformowałem o działalności naszych elektryków i podziękowałem za współpracę w tłumaczeniu na język polski i w korekcie nowej czeskiej ustawy i rozporządzeń czeskiego rządu dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i uprawnień elektryków kol. Szymonowi Ciurze – powiedział obecny na imprezie przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, kol. Tadeusz Toman. Dyplomy z rąk prezesa Oddziału Gliwickiego SEP odebrali również studenci, laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki. W części towarzyskiej kol. Szymon Ciura prezentował swój zbiór wierszy i wierszyków. Piętnaście egzemplarzy swego zbioru poezji przekazał na licytację zorganizowaną wśród uczestników spotkania. Licytacja się udała a zgromadzone środki finansowe zostaną przekazane na uatrakcyjnienie tegorocznych obchodów 70-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. 
Kolejną atrakcją
wieczoru był koncert Maji Rączka przy akompaniamencie Leszka Czarneckiego.

Biuletyn Internetowy SEP nr 50 i nr 51 na stronach www

Zapraszam do lektury Biuletynu SEP – numer 50 i Biuletynu SEP – numer 51, w których zamieszczono tłumaczenia na język polski nowo wydanych rozporządzeń czeskiego rządu: numer 190 o wydzielonych urządzeniach elektrycznych i numer 194 o uprawnieniach w elektrotechnice. W Biuletynach są również informacje z działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej i artykuły fachowe. Tadeusz Toman, redaktor Biuletynu SEP.

Zebranie członkowskie SEP – 8.12.2022 r.

Zebranie odbyło się w siedzibie firmy Emtest sp. z o. o. w Czeskim Cieszynie. Uchwalono następujący program obrad: sprawozdanie z działalności w 2022 roku, sprawozdanie kasowe, wybory zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP, dyskusja, zaakceptowanie programu działalności i budżetu na 2023 rok, przyjęcie uchwały. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok wygłosił przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman. Sprawozdanie kasowe przedstawił kol. Franciszek Jasiok. Dokonano wyboru zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – 1. zastępca przewodniczącego, Tomasz Stopa – 2. zastępca przewodniczącego, Franciszek Jasiok – księgowy, Władysław Drong – sekretarz, Władysław Niedoba, Józef Wita, Edward Kajfosz – komisja rewizyjna.

    W ramach dyskusji wysłuchano prelekcji kol. Tomasza Stopy nt. inteligentnego domu i zdalnego sterowania przy pomocy internetu lub sieci Wi-Fi. Kol. Bogusław Kaleta dyskutował nt. elektronicznego podpisu.

    Zaakceptowano ramowy plan pracy SEP na 2023 rok: kwartalne spotkania członkowskie, wydanie Biuletynu SEP, zorganizowanie uroczystego spotkania członków i sympatyków SEP, dyżur w biurze trzeci czwartek miesiąca, współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek 9.2.2023 r., godz. 15:30.

    SEP przyjęło uchwałę następującej treści: a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za 2022 rok, b) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP, c) zobowiązuje komisję rewizyjną SEP przeprowadzić kontrolę księgowości, d) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana przekazać sprawozdanie kasowe za 2022 rok do Urzędu Finansowego, e) zobowiązuje kol. Franciszka Jasioka zarejestrować skrzynkę datową, f) przyjmuje ramowy plan pracy SEP i budżet SEP na 2023 rok, g) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana zapewnić dyżur w biurze, h) zobowiązuje kol. Tadeusza Tomana zwołać 9.2.2023 r. spotkanie członkowskie, i) zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z SEP Gliwice.

Rozporządzenie Rządu nr 194 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
o uwarunkowaniach uprawnień fachowych do wykonywania czynności przy 

urządzeniach elektrycznych i uprawnień fachowych osób w elektrotechnice.


wersja do druku

Rozporządzenie Rządu Republiki Czeskiej 190/2022 r.,
o wydzielonych technicznych urządzeniach elektrycznych


wersja do druku

Ustawa nr 250 z dnia 9 czerwca 2021 r.

wersja do druku

Prelekcja nt. ustawy numer 250/2021 Dz.U.

W czwartek 19.5.2022 r. odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), a po jego zakończeniu kol. Tadeusz Toman wygłosił prelekcję nt. nowej ustawy 250/2021 Dz.U. o bezpieczeństwie pracy w związku z eksploatacją zastrzeżonych urządzeń technicznych. Przedstawił szczegóły ustawy, która zastępuje przepisy prawne, które elektrycy stosowali z powodzeniem przez całą swoją dotychczasową karierę zawodową. Ustawa dotyczy również urządzeń gazowych, ciśnieniowych i dźwigowych, prelegent skoncentrował się na omówieniu szczegółów dotyczących urządzeń elektrycznych. Po prelekcji temat kontynuowano w ramach dyskusji, w której brali udział obecni na spotkaniu członkowie SEP.

Ustawa numer 250/2021 Dz.U. o bezpieczeństwie pracy w związku 

z eksploatacją zastrzeżonych urządzeń technicznych

Ustawa o bezpieczeństwie pracy w związku z eksploatacją zastrzeżonych urządzeń technicznych wchodzi w życie 1.7.2022 r. (Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení). Ustawę podpisał ówczesny premier Babiš, ówczesny przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Vondáček i prezydent republiki Zeman. Ustawa zastępuje cały szereg dotąd obowiązujących przepisów prawnych, między innymi ogłoszenie numer 50 z 1978 roku o kwalifikacji w elektrotechnice (vyhláška 50), ustawa numer 174 z 1968 roku o państwowej inspekcji pracy, ogłoszenie numer 48 z 1982 roku o podstawowych warunkach bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych i ogłoszenie numer 73 z 2010 roku o podzieleniu zastrzeżonych urządzeń elektrycznych do klas i grup. Na razie nie wydano rozporządzeń rządowych do nowej ustawy, co obiecała jeszcze poprzednia władza. Dlatego elektrycy powinni stosować nową ustawę z najlepszą wiedzą i sumieniem, czyli s nejlepším vědomím a svědomím. Nic dodać, nic ująć.

    Definicje są wymienione w § 2 nowej ustawy – na przykład rewizja, montaż, naprawa urządzeń technicznych, dokumentacja przewodnia (průvodní dokumentace), przekazywana producentem urządzenia i dokumentacja produkcji (provozní dokumentace), którą powinien prowadzić użytkownik, na przykład chodzi o notatki o kontrolach, rewizjach, dziennik eksploatacji urządzenia, miejscowy regulamin operacyjny (místní provotzní řád). Dokumentacja przewodnia musi być przekazana w języku czeskim, obowiązek ten jest bardziej rygorystyczny niż dotychczas. W § 3 zastrzeżone urządzenia techniczne podzielono według ryzyka do klas, grup i podgrup. Urządzenia z największym ryzykiem zdefiniowano jako urządzenia I. klasy. Jednak żadnych bardziej szczegółowych przepisów na ten temat w ustawie nie znajdziemy.

    Temat kwalifikacji w elektrotechnice reguluje § 19 ustawy. Ustawa dzieli osoby na osoby doświadczone (osoby znalé), osoby pouczone (osoby poučené) i osoby szkolone (osoby školené), które nie są ani osobami doświadczonymi , ani osobami pouczonymi i są szkolone według innego przepisu prawnego – Kodeksu Pracy numer 262/2006 Dz.U. (Zákoník práce č.262/2006 Sb). Osobami doświadczonymi są osoby samodzielnie pracujące (osoby pro samostatnou činnost), kierownicy (osoby pro řízení činnosti) i technicy rewizyjni. Kwalifikacje techników rewizyjnych określa § 11, który niczego nie zmienia. Technicy rewizyjni składają co 5 lat egzamin państwowy w wyznaczonej organizacji, którą jest Technická inspekce České republiky. Po zdaniu egzaminu i uiszczeniu stosownej opłaty przydziela każdemu technikowi rewizyjnemu numer ewidencyjny oświadczenia (osvědčení). Nowością jest obowiązek ewidencji techników rewizyjnych, to według § 18 – lista publiczna, gdzie wymienione są wszystkie dane osoby, oprócz adresu miejsca zamieszkania. Technická inspekce České republiky przydziela również uprawnienia (oprávněnění) firmom i przedsiębiorcom, którzy zajmują się pracami na elektryce.

    Osoby samodzielnie pracujące i kierownicy składają egzaminy, jak dotychczas, co 3 lata. Egzaminy te zapewniają osoby prawne, czyli pracodawca lub osoby fizyczne, czyli przedsiębiorca sam sobie. W ustawie nie ma już obowiązku zgłaszania terminu egzaminów państwowej inspekcji pracy. Osoba egzamin zdała, jeśli poprawnie odpowiedziała na 80 procent pytań. Wykształcenie osób określone jest w Národní soustavě kvalifikací. Kierownicy (osoby pro řízení činnosti) mogą wykonywać te same prace co osoby samodzielnie pracujące, dodatkowo mogą projektować urządzenia elektryczne, za wyjątkiem tych urządzeń, które wymagają dodatkowych uprawnień, na przykład uprawnienie autoryzowanych architektów i inżynierów. W ustawie jest również wyznaczony obowiązek wykonania rewizji wyjściowej – dla nowego urządzenia i rewizji okresowej i obowiązek usuwania stwierdzonych wad i usterek.

    W § 22 ustawa określa obowiązek zgłaszania awarii regionalnemu inspektoratowi pracy. Decyduje szkoda przekraczająca 5 milionów koron.

Zebranie zarządu SEP – 17.3.2022 r.

Zarząd omówił plan pracy na 2022 rok. Najbliższe spotkanie odbędzie się we czwartek 17.5.2022 r., w programie prelekcja na temat nowych ustaw i norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Dyżur w biurze zapewniony jest każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 15:40. Uroczyste Spotkanie Elektryków, na które będą zaproszeni goście z Gliwic, zaplanowane jest na listopad 2022 r.

    Przewodniczący SEP kol. Tadeusz Toman poinformował o podaniu sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowym. Członkowie mogą opłacać składki członkowskie za 2022 rok. Otrzymaliśmy zaproszenie Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na uroczystość w dniu 25.3.2022 r. w Żorach, podczas którego oceniony będzie konkurs dla uczniów szkół średnich na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki lub informatyki.

Zebranie członkowskie SEP – 17.2.2022 r.

Zebranie prowadził kol. Tadeusz Toman. Uchwalono następujący program obrad: zaakceptowanie programu, sprawozdanie z działalności w 2021 roku, sprawozdanie finansowe, wybory zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP, dyskusja, zaakceptowanie programu działalności SEP i budżetu SEP na 2022 rok, przyjęcie uchwały.

    Sprawozdanie z działalności za 2021 rok przedstawił kol. Tadeusz Toman. Zebranie członkowskie odbyło się 15.4.2021 r.. Spotkanie członków odbyło się 21.10.2021 r. W dniu 25.11.2021 r. kol. Bogusław Kaleta wygłosił prelekcję „Matematyka…“. W dniu 31.1.2022 r. kol. Tadeusz Toman wziął udział w Spotkaniu Noworocznym SEP w Gliwicach. Wydaliśmy dwa numery Biuletynu SEP nr 48 i 49. Sprawozdanie kasowe SEP przedstawił kol. Zygmunt Stopa.

    Dokonano wyboru zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP. Kol. Stanisław Feber poprosił o zwolnienie z funkcji sekretarza i członka zarządu SEP ze względu na stan zdrowia i przekazał archiwum i dokumentację stowarzyszenia. Kol. Zygmunt Stopa poprosił o zwolnienie z funkcji księgowego i członka zarządu SEP ze względów rodzinnych i przekazał dokumenty kasowe, które będą przekazane nowo wybranemu księgowemu. Zebranie członkowskie podziękowało obu członkom dotychczasowego zarządu za odpowiedzialne pełnienie swoich obowiązków. Przez aklamację wybrany był zarząd SEP w składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – 1. zastępca przewodniczącego, Tomasz Stopa – 2. zastępca przewodniczącego, Franciszek Jasiok – księgowy, Władysław Drong – sekretarz. Przez aklamację wybrana była komisja rewizyjna SEP w składzie: Władysław Niedoba, Józef Wita, Edward Kajfosz. Zaakceptowano ramowy plan pracy SEP na 2022 rok: kwartalne spotkania członkowskie, wydanie Biuletynu SEP, zorganizowanie uroczystego spotkania członków i sympatyków SEP, dyżur w biurze trzeci czwartek miesiąca o godz. 15:30, współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki. Zaakceptowano budżet na 2022 rok.

    SEP przyjęło uchwałę następującej treści: a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za 2021 rok, b) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP, c) zobowiązuje komisję rewizyjną SEP przeprowadzić kontrolę księgowości, d) przyjmuje ramowy plan pracy SEP i budżet SEP na 2022 rok, e) zobowiązuje przewodniczącego SEP zapewnić dyżur w biurze, f) zobowiązuje przewodniczącego SEP zapewnić przekazanie funkcji księgowego, g) zobowiązuje przewodniczącego SEP zwołać zebranie zarządu SEP w czwartek 17.3.2022 r., h) zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z SEP Gliwice.

Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 31.1.2022 r.

Mimo, że liczba zachorowań na Covid wcale nie zmalała, bez zakłóceń i niespodzianek przy nieoczekiwanie wysokiej frekwencji odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Swą obecnością zaszczycili je koledzy Prezesi Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, przewodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Gliwicach, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gliwice, Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i wielu innych znamienitych zaproszonych gości (...). Po przemówieniach przyszła kolej na wręczenie zaległych i aktualnie przyznanych przez Oddział Gliwicki SEP odznak i medali. Zaprezentowali się niemal wszyscy laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki. Po oficjalnej części przyszedł czas na występ artystyczny. Tym razem stare i nowe przeboje zaśpiewała p. Sylwia ze Studia Legato. Akompaniował jej p. Leszek. Były również „pokazy” taneczne oraz próby wokalne niektórych członków SEP. Po części artystycznej rozpoczęło się spotkanie towarzyskie przy niezwykle apetycznych wyrobach sztuki kulinarnej i cukierniczej – czytamy na stronach internetowych Oddziału Gliwickiego SEP.

Biuletyn Internetowy SEP nr 49 na stronach www

     Zapraszamy do lektury Biuletynu SEP – numer 49, który zamieszczony jest na stronach internetowych www.coexistentia.cz – SEP. Większą część numeru zawiera obszerne fragmenty referatu „Matematyka – niezbędne narzędzie elektrotechniki”, jaki wygłosił na spotkaniu członków SEP kol. Bogusław Kaleta. Oprócz tego w numerze są informacje z działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, artykuł o szkolnictwie wyższym w Województwie Morawsko-Śląskim, artykuł z Głosu „Oszczędzamy, aby płacić (trochę) mniej” i artykuł fachowy o doborze kabli i przewodów w instalacjach elektrycznych.

Spotkanie elektrotechników z prelekcją – 25.11.2021 r.

   We czwartek 25.11.2021 r. odbyło się w salce konferencyjnej firmy EMTEST sp. z o. o. w Czeskim Cieszynie spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), w ramach której prelekcję pt. „MATEMATYKA – NIEZBĘDNE NARZĘDZIE ELEKTROTECHNIKI“ wygłosił kol. inż. Bogusław Kaleta, CSc. Po zagajeniu i przywitaniu kolegów i gości, przez przewodniczącego SEP-u w RC, inż. Tadeusza Tomana, została rozpoczęta prelekcja Bogusława Kalety.

    Bogusław Kaleta, jako aktywny amatorski korektor języka polskiego i czeskiego zaproponował zebranym, zaraz na początku prelekcji, w ramach krótkiej rozgrzewki, przybliżenie najbardziej rażących błędów językowych w języku polskim, których nasz przeciętny obywatel kierunku działań technicznych sam sobie wcale ich nie uświadamia! Ta rozgrzewka językowa okazała się przydatna. Ponieważ zaawansowanie w szerokiej dziedzinie elektrotechnicznej kolegów jest różnorodne, dlatego prelegent zaoferował obecnym powtórkę i poszerzenia wiedzy z podstaw matematyki aplikowanej w elektrotechnice, a mianowicie skierowanej na wykorzystanie liczb zespolonych w obliczeniach, na prostszych działaniach, którymi, można dobrze zastąpić bardziej złożony aparat matematyczny. Zaczął go objaśniać kolegom od najprostszych, ale najpotrzebniejszych działań w matematyce, tj., od charakterystyk rodzajów liczb – naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych i rzeczywistych, powtórzył najważniejsze działania z algebry, a szczególnie zaznajomił ich z funkcjami trygonometrycznymi aż po liczby zespolone, ponieważ jako pedagog uniwersytecki z ponad 30-letnią praktyką na Uniwersytecie Żylińskim w Żylinie, Wydziale  Elektrotechnicznym, Katedrze Systemów Sterowanych i Informatycznych, wiedział jak najlepiej przygotować swych kolegów do powtórki lub wprowadzenia ich do szerokiej dziedziny matematyki używanej w elektrotechnice, a mianowicie do działań matematycznych na liczbach zespolonych. Objaśnił im definicję liczby zespolonej, jej zobrazowanie na płaszczyźnie zespolonej, zapoznał ich bliżej z formami w jakich te liczby występują, tj. w postaci algebraicznej, trygonometrycznej i eksponencjalnej (wykładniczej). Zaznajomił ich za pomocą aplikacji filmowej z podstawowymi działaniami matematycznymi na liczbach zespolonych. Były to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie również w każdej ich postaci: algebraicznej, trygonometrycznej i ekspotencjalnej Z braku czasu nie został już pokazany interesujący przykład ograniczania płaszczyzny zespolonej przez różne parametry ją określające oraz pierwiastkowanie liczb zespolonych. Bogusław Kaleta polecił swym kolegom przerobić wskazane im tematy działań matematycznych na liczbach zespolonych, które w przystępny sposób objaśniają daną problematykę w języku polskim, a można je znaleźć w poleconych nagraniach filmowych. Niektóre z nich, chociaż mają bardzo zbliżoną nazwę nagrania filmowego objaśniają ten sam problem w inny sposób i na innym przykładzie. Można więc znaleźć jeszcze nieprzebrane pierwiastkowanie liczb zespolonych, logarytmowanie, różne postacie funkcji eksponencjalnych o podstawie liczby Eulera e, popatrzeć nie tylko na wskazywane wzory funkcji matematycznych, ale i na sposób ich wyprowadzania. Jeśli będzie zainteresowanie kolegów, to można kiedyś na przykładzie długiej linii elektrycznej, wyliczyć za pomocą równań telegrafistów, napięcie i prąd harmoniczny na początku linii elektrycznej z potrzebnego napięcia i prądu na jej końcu. Materiały prelekcji zostaną przesłane e-mailami członkom i sympatykom SEP-u oraz mogą być zamieszczone przez pana Władysława Dronga na stronach internetowych SEP-u.                                patrz  cały wykład      Matematyka.........

    Spotkanie kolegów elektrotechników i ich sympatyków zakończył Tadeusz Toman, podziękowaniem Bogusławowi Kalecie za opracowanie bogatego materiału do prelekcji i za jej przeprowadzenie. W związku z ograniczeniami epidemicznymi zadecydowano, że kolejne spotkanie – zebranie członkowskie odbędzie się dopiero trzeci czwartek lutego 2022 roku.

Spotkanie członkowskie – 21.10.2021 r.

     Spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się w czwartek 21.10.2021 r. o godz. 15:30 w Czeskim Cieszynie w siedzibie firmy EMTEST sp. z o. o. SEP liczy aktualnie 14 członków, w spotkaniu wzięło udział sześciu. Omawiano plan pracy na 2022 rok. Działalność uzależniona będzie od ograniczeń epidemicznych. Dyskutowano również o stanie kasy i sytuacji personalnej.

Protokół z zebrania członkowskiego SEP – 15.4.2021 r.

     Zebranie odbyło się w czwartek 15.4.2021 r. w Czeskim Cieszynie w siedzibie firmy EMTEST sp. z o. o. Przyjęto następujący program obrad: a) zagajenie, b) sprawozdanie z działalności za 2020 rok, c) wybory zarządu SEP i komisji rewizyjnej SEP na 2021 rok, d) uchwalenie planu pracy na 2021 rok, e) uchwała. Przewodniczący SEP, Tadeusz Toman, poinformował, że w związku z informacją Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej o możliwości spotkań 10 osób, na zebranie zaproszono właśnie dziesięciu członków SEP. Jednak z powodu chaosu w epidemicznych rozporządzeniach rządowych – możliwość spotkań 10osobowych zmieniono na 2osobowe – udział w zebraniu wzięło czterech członków. Sprawozdanie z działalności na 2020 rok obecni otrzymali na piśmie. Uchwalono, że zarząd i komisja rewizyjna działać będą w niezmienionym składzie: przewodniczący – Tadeusz Toman, 1. zastępca przewodniczącego – Tadeusz Parzyk, 2. zastępca przewodniczącego – Tomasz Stopa, sekretarz – Stanisław Feber, księgowy – Zygmunt Stopa, komisja rewizyjna – Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba. W związku z nienormalną sytuacją, kiedy rząd nie jest w stanie przedstawić perspektywy wznowienia działalności stowarzyszeń obywatelskich, uchwalono, że odbędą się dwa kameralne spotkania we wrześniu i grudniu. Każdy trzeci czwartek miesiąca będzie zapewniony dyżur w biurze. Przyjęto uchwałę następującej treści: SEP a) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie z działalności SEP za 2020 rok, b) przyjmuje do wiadomości sprawozdanie kasowe SEP za rok 2020, c) wybiera zarząd SEP w składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – 1. zastępca przewodniczącego SEP, Tomasz Stopa – 2. zastępca przewodniczącego SEP, Stanisław Feber – sekretarz, Zygmunt Stopa – księgowy, d) wybiera komisję rewizyjną SEP w składzie Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba, e) zobowiązuje przewodniczącego SEP poinformować bank – Poštovní spořitelna o zmianie siedziby SEP – niespełnione zadanie z poprzedniego zebrania, f) przyjmuje plan pracy SEP i budżet na 2021 rok, g) upoważnia przewodniczącego SEP zapewnić obecność w siedzibie SEP zawsze trzeci czwartek miesiąca w godz. 15:30-15:45, f) zobowiązuje zarząd SEP kontynuować współpracę z Oddziałem Gliwickim i Oddziałem Bielsko-Bialskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 
„Biuletyn Internetowy SEP” – numer 48 na stronach www

     Na stronach internetowych www.coexistentia.cz – SEP można przeczytać „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” – BIULETYN SEP – numer 48. Zawiera przede wszystkim artykuły fachowe – uderzenie pioruna w wysoki obiekt, koszenie trawy przy urządzeniach energetycznych, klasy bezpiecznika. Jest również zamieszczona pierwsza część zasadniczych wiadomości z podstaw elektrotechniki. Dla zainteresowanych astronautyką przygotowałem artykuły encyklopedyczne o wyprawach człowieka na Księżyc oraz artykuł Skąd bierze się światło gwiazd. W formie zeszytu BIULETYN będzie przekazany członkom i sympatykom SEP na najbliższym zebraniu. Zapraszam do lektury. Tadeusz Toman, przewodniczący SEP.

Zebranie członkowskie Elektryków

     W czwartek 17.12.2020 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Ze względu na obostrzenia epidemiczne na zebranie zaproszono 10 członków, w tym wszystkich członków zarządu i komisji rewizyjnej. SEP liczy aktualnie 14 członków. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, poinformowano o rejestracji zmian w statucie w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie i dyskutowano na temat planu pracy na 2021 rok. W 2020 roku SEP zorganizował trzy spotkania członkowskie i wydał dwa numery Biuletynu Internetowego SEP. Omawiano również temat współpracy SEP z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zapraszamy do lektury „Biuletynu Internetowego SEP” – numer 47

    Na stronach internetowych www.coexistentia.cz – SEP można przeczytać „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” – BIULETYN SEP – numer 47. W formie zeszytu ukaże się w połowie listopada 2020 r. Oprócz informacji o działalności naszego stowarzyszenia w numerze można znaleźć artykuły fachowe. Źródłem artykułu o przyczynach awarii transformatorów i ich odpowiedniej ochronie przed eksplozją jest tekst mgr. inż. Michaela T. Jobczyka z „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” numer 4/2020. Zamieściliśmy również zdjęcie ilustracyjne do tego artykułu – niebezpieczny transformator może wybuchnąć bez ostrzeżenia. Poza tym zamieściliśmy ciekawe fragmenty artykułu „Początki elektryfikacji kopalń” dr hab. inż. Stefana Gierlotki, który był zamieszczony w „Śląskich Wiadomościach Elektrycznych” numer 2-3/2020 W Biuletynie można obejrzeć zdjęcia lamp akumulatorowych i wrębiarki elektrycznej z początków elektryfikacji podziemnej w kopalniach. Opisano również – lokomotywy elektryczne. O rozwoju elektroenergetyki przed drugą wojną światową na polskim Wybrzeżu i Pomorzu jest artykuł inż. Jerzego Pirsztela z Oddziału Gdańskiego SEP, jaki ukazał się w miesięczniku „INPE” numer 235. Kolejne artykuły omawiają ekonomiczne aspekty koronawirusa w budownictwie i prace eksploatacyjne pod napięciem i przy wyłączonym napięciu. Zapraszam do lektury. Tadeusz Toman, przewodniczący SEP.

Zmiana statutu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich
w Republice Czeskiej

    W związku z zaistniałą koniecznością nowelizacji statutu Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) przewodniczący SEP, Tadeusz Toman, wystosował 27.2.2020 r. list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (Ministerstvo vnitra) z żądaniem zarejestrowania nowego statutu SEP. Jedyną zmianą, którą postulowaliśmy, była zmiana siedziby stowarzyszenia. Podstawą prawną była ustawa nr 89/2012 Dz.U. Kodeks Cywilny (Občanský zákoník) i wcześniej obowiązująca ustawa nr 83/1990 Dz.U., o stowarzyszaniu obywateli. Poprzednia rejestracja statutu SEP miała miejsce w 2013 roku. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że od 1.1.2014 r. obowiązuje ustawa nr 304/2013 Dz.U. o publicznych rejestrach osób prawnych i osób fizycznych i że w sprawie dotyczącej zmiany statutu trzeba zwrócić się do odpowiedniego sądu rejestracyjnego.

    W związku z koniecznością rejestracji w sądzie, co wymaga odpowiedniej argumentacji prawniczej, zwróciliśmy się biura adwokackiego HAJDUK A PARTNEŘI s.r.o. o pomoc prawną. Po odpowiednich konsultacjach przesłaliśmy do Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie list z wnioskiem o rejestrację statutu z załącznikami, jednak odpowiedź sądu nie była pozytywna. Sąd w swojej uchwale z 21.9.2020 r. zobowiązał nas, jako wnioskodawcę, poprawić protokół z poszczególnymi wnioskami, poprawić nazwę organu statutarnego – przewodniczący, 1. zastępca przewodniczącego, 2. zastępca przewodniczącego, tak aby był jednoznaczny, uzupełnić statut i uchwałę zebrania członkowskiego o punkt dotyczący uchwalenia statutu i przesłać dokumenty, z których wynika że Tadeusz Toman i Tomasz Stopa są uprawnieni używać tytułu Ing. W związku z krótkim 15-dniowym terminem na odpowiedź musieliśmy zrezygnować z rejestracji tytułu Ing. Resztę poprawionych dokumentów złożyliśmy w odpowiednim terminie do sądu.

    Zmiany w statucie SEP sąd zarejestrował 9.10.2020 r. W rejestrze stowarzyszeń zapisano nazwę: Sdružení polských elektrotechniků v České republice – Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, z. s., siedzibę: Hrabinská 1951/50c, 737 01 Český Těšín, cele: rozwijanie działalności we wszystkich dziedzinach elektrotechniki, zwłaszcza jednoczenie osób z wykształceniem elektrotechnicznym, zainteresowanych trwałym podnoszeniem poziomu teoretycznego i praktycznego w dziedzinie elektrotechniki, stwarzanie warunków przekazywania informacji i doświadczeń technicznych, naukowych, ekonomicznych w formie seminariów, wykładów, szkoleń, poradnictwa, działalności wydawniczej i tłumaczeniowej oraz organizowaniem wystaw, umożliwienie zdobywania wiedzy i aktualnych informacji w dziedzinie elektrotechniki, przede wszystkim przez studium prasy technicznej, dbanie o podniesienie rangi branży elektrotechnicznej, współpraca z podobnymi organizacjami w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, ewentualnie i poza nimi, organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia, nazwę najwyższego organu: zebranie członkowskie, organ statutarny: przewodniczący, 1. zastępca przewodniczącego i 2. zastępca przewodniczącego, przewodniczącego: Tadeusz Toman, 1. zastępcę przewodniczącego: Tadeáš Parzyk, 2. zastępcę przewodniczącego: Tomáš Stopa, w funkcjach od 14.2.2020 r., członkami od 14.2.2020 r., liczbę członków: 3, sposób obrad: przewodniczący i zastępcy przewodniczącego są uprawnieni występować w imieniu stowarzyszenia samodzielnie we wszystkich sprawach.

Spotkanie członkowskie SEP – 21.5.2020 r.

    W czwartek 21.5.2020 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, po dłuższej przerwie, spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W Republice Czeskiej, podobnie jak w całej Europie, ogłoszono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa – zakaz zgromadzeń, ograniczenia w przemieszczaniu osób, co miało wpływ również na działalność stowarzyszeń obywatelskich. Wszystkie sprawy nie cierpiące zwłoki omawialiśmy elektronicznie (e-mail), ewentualnie telefonicznie. SEP zwołało spotkanie w pierwszy możliwym terminie,  kiedy zezwolono już na ich organizację w mniejszym gronie. W spotkaniu wzięło udział pięciu członków SEP, pomimo to w dyskusji poruszono kilka tematów związanych z elektryką.

    Po przywitaniu obecnych przez przewodniczącego SEP, kol. Tadeusza Tomana, i zaakceptowaniu programu obrad, poinformowano o stanie rejestracji zmiany w statucie SEP, dotyczącej nowej siedziby stowarzyszenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej poinformowało, że od 2014 roku takie sprawy załatwia sąd rejestracyjny (rejstříkový soud) i tam należy wysłać stosowne żądanie. W dalszej części spotkania kol. Władysław Drong przedstawił zdjęcia urządzeń i instalacji elektrycznych wykonanych w walcowni Huty Trzynieckiej. Tadeusz Toman mówił o egzaminach państwowych techników rewizyjnych urządzeń elektrycznych w Inspekcji Dozoru Technicznego Republiki Czeskiej (Technická Inspekce České Republiky), a kol. Tomasz Stopa o realizacji przez firmę Emtest s.r.o. urządzeń odsiarczania w Szwecji.

Propozycja: „Biuletyn Internetowy SEP” – numer 46

    Na czas kwarantanny proponujemy lekturę „BIULETYNU INTERNETOWEGO SEP – numer 46 (5/2020 r.). W numerze tym możemy przeczytać o imprezach i działalności stowarzyszenia grupującego polskich elektryków w Republice Czeskiej oraz artykuły naukowe. Tym razem są to: rozdzielnica średnionapięciowa OPTIMA-24 w izolacji gazowej, klasyfikacja urządzeń do ograniczania przepięć w sieciach elektro-energetycznych niskiego napięcia, wykaz polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych i sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Zamieszczono również fragment ciekawego artykułu na temat neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. Wydawcą BIULETYNU jest Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.

Zebranie członkowskie SEP – 14.2.2020 r.

    W piątek 14.2.2020 r. odbyło się  w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Po przywitaniu obecnych przez przewodniczącego SEP, kol. Tadeusza Tomana, i zaakceptowaniu programu obrad, sprawozdanie z działalności przedstawił sekretarz SEP, kol.  Stanisław Feber. Wybrano zarząd i komisję rewizyjną, które pracować będą w niezmienionym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Stanisław Feber – sekretarz, Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, Zygmunt Stopa – księgowy, komisja rewizyjna – Władysław Drong, Franciszek Jasiok, Władysław Niedoba. Uchwalono zmianę w statucie SEP – siedzibą stowarzyszenia będzie siedziba firmy Emtest s. z o.o. w Czeskim Cieszynie (dotąd była to siedziba Zarządu Głównego PZKO). Dyżur w biurze zapewni każdy trzeci czwartek miesiąca przewodniczący SEP. Tam zwoływane będą zebrania i spotkania członkowskie. Zaakceptowano również plan pracy na 2020 rok. Odbędą się cztery spotkania, wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP. Na zebraniu przekazano medal Oddziału Gliwickiego SEP im. Prof. Lucjana Nehrebeckiego kol. Zygmuntowi Stopie, który ze względów zdrowotnych nie mógł go odebrać w Gliwicach, na tegorocznym Spotkaniu Noworocznym. W ramach dyskusji plenarnej podkreślono konieczność poszerzenia bazy członkowskiej, aktualnie SEP liczy 14 członków. TT

Zdjęcia z zebrania członkowskiego SEP (foto: Tadeusz Parzyk)

Spotkanie Noworoczne w Gliwicach – 13.1.2020 r.

    Dnia 13 stycznia 2020 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością m.in. Prezesi i członkowie sąsiednich Oddziałów SEP i stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zaproszeni liczni goście. Po powitaniu gości Prezes Oddziału, kol. Jan Kapinos – tym razem relatywnie krótko – przedstawił najważniejsze sprawy, które udało się załatwić w 2019 roku oraz najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku w Oddziale, po czym głos zabrali zaproszeni Goście. Po ich wystąpieniach odbyła się część „medalowa” spotkania, w czasie której wyróżniającym się w pracy na rzecz Oddziału jego członkom oraz przedstawicielom niektórych firm współpracujących z Oddziałem Gliwickim SEP, wręczone zostały medale im. prof. Lucjana Nehrebeckiego. Jako pierwszy na tym spotkaniu medal ten otrzymał kol. Tadeusz Toman, Prezes Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Medale te – w uznaniu zasług dla rozwoju Oddziału – otrzymały również dwie koleżanki, kończące pracę na rzecz Oddziału Gliwickiego SEP i przechodzące na zasłużoną emeryturę. Wręczone zostały także nagrody dla laureatów 51. już „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”. W części artystycznej wystąpił Ireneusz Miczka z Gliwic, znany w kraju wokalista i były pracownik Operetki Śląskiej w Gliwicach, który swym barytonem przy zaprezentowanym, wysublimowanym repertuarze podbił serca wszystkich uczestniczek i uczestników tego miłego spotkania. Towarzyszył mu jego uczeń – Szymon Sadkowski, a na fortepianie akompaniowała Katarzyna Rzeszutek. Po tym występie Prezes Oddziału wzniósł tradycyjny toast za pomyślność wszystkich uczestników spotkania oraz za dalszy rozwój Gliwickiego Oddziału SEP. Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i przysłowiowej, choć nie jedynej, lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. kuluarowych podgrupach, w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych (www.sep.gliwice.pl).

Zdjęcie se Spotkania Noworocznego – kol. Tadeusz Toman z medalem prof. Lucjana Nehrebeckiego,
z lewej kol. Jan Kapinos, z prawej kol. Tadeusz Gierlotka (foto: www.sep.gliwice.pl)

Spotkanie przedświąteczne – 19.12.2019 r.

    W czwartek 19.12.2019 r. , w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie, odbyło się Spotkanie Przedświąteczne, na którym członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) ocenili obecny rok i omówili plany na rok następny. Jako, że spotkanie odbyło się w okresie przedświątecznym, w programie było wspólne śpiewanie kolęd. Teksty kolęd uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji, wybrano kilka najbardziej znanych i zaśpiewano na jeden głos, a capella. Nie zabrakło życzeń udanego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności na przyszłym 2020 roku. TT

 

Wycieczka na Kozubową – 18.10.2019 r.

    W piątek 18.10.2019 r. zorganizowało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej” pieszą wycieczkę na Kozubową. Elektryków zapraszaliśmy za pośrednictwem „Głosu”, naszych stron www.coexistentia.cz, jak również stron www Oddziału Gliwickiego SEP. Informowaliśmy, że pójdziemy bez względu na to, czy będzie nas 2, czy 20. Niestety, trasa wycieczki była chyba dla naszej bazy członkowskiej za trudna, bo na miejsce zbiórki zameldowało się nas trzech. Wyruszyliśmy o godz. 9.00 po żółtym znaku z Boconowic przez Kikulę, na szczyt Kozubowej przyszliśmy o godz. 11.30. Tu w schronisku posililiśmy się, niestety zamówić można było tylko zupę jarzynową,... trochę za mała oferta. Pieczątki na zaproszeniu świadczą o naszej obecności na Kozubowej. Zdjęcie wykonane przez Władysława Niedobę, na którym stoję razem z Władkiem Drongiem, pod tablicą upamiętniającą Władysława Wójcika, ówczesnego prezesa Beskidu Śląskiego, założyciela schroniska, który zginął w Gusen w 1940 roku, niestety nie udało się. Schronisko zbudowano w 1929 roku, zniszczone było przez pożar w 1973 roku. W 1986 roku na tym samym miejscu zbudowano nowe schronisko. Z powrotem po żółtym znaku zeszliśmy do Milikowa. TT.


Wydano „Biuletyn Internetowy SEP” – numer 45

    W sierpniu 2019 r. ukaże się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 45. Poświęcony jest przede wszystkim omówieniu imprez, jakie zorganizowało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC w pierwszej połowie 2019 roku. Chodzi o Spotkanie Elektryków, jakie odbyło się w Hawierzowie Suchej z okazji 20-lecia organizacji oraz spotkanie z prelekcją na temat zasilania trakcji elektrycznej, które odbyło się w Czeskim Cieszynie. Zamieszczono fotoreportaż z uroczystego Spotkania Elektryków oraz materiały techniczne dotyczące modernizacji infrastruktury kolejowej w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Oprócz tego w numerze przeczytać możemy artykuły o strefach ochronnych elektroenergetycznych linii napowietrznych i właściwościach fizyko-chemicznych materiałów elektroizolacyjnych.

Spotkanie elektryków z prelekcją kol. Jana Bazgiera

    W piątek 21.6.2019 r., w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie, odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W programie była prelekcja kolegi Jana Bazgiera na temat zmiany zasilania trakcji elektrycznej w Republice Czeskiej z systemu DC 3 kV DC na system AC 25 kV/50 Hz. Prelegent czerpał informacje z konferencji nt. nowych urządzeń elektrycznych infrastruktury kolejowej 2017-2018, jaka przebiegła w listopadzie 2018 roku w Ostrawie. Interesująca prelekcja była dopełniona przykładami z bogatej praktyki wykładowcy.

    Przy tej okazji chciałbym podzielić się z czytelnikami niektórymi ciekawymi informacjami technicznymi na temat sieci trakcyjnych. Systemy zasilania trakcji elektrycznej charakteryzują się typowymi dla niego stałymi parametrami: rodzaj prądu (DC – prąd stały, AC – prąd przemienny), wysokość napięcia, częstotliwość w przypadku prądu przemiennego. Sieci trakcyjne zazwyczaj są elektryfikowane DC (typowymi napięciami są 600 V, 750 V, 1,5 kV, 3 kV) lub AC jednofazowym (11 kV, 15 kV, 16 kV, 24 kV, 25 kV), typowymi częstotliwościami są 50 Hz (częstotliwość przemysłowa), występują również częstotliwości obniżone 15 Hz, 16 2/3 Hz, 25 Hz.

    Każdy kraj przystępujący do elektryfikacji decyduje się na któryś z systemów. Wśród systemów analizowane są wady i zalety, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Koszty inwestycyjne systemu prądu stałego 3 kV (DC 3 kV) są mniejsze niż w przypadku systemu AC z obniżoną częstotliwością. Pomimo, że sieć trakcyjna systemu DC ma dość duże przekroje to i tak budowa tego systemu jest tańsza. System AC o obniżonej częstotliwości wymaga specjalnych podstacji trakcyjnych, które obniżają częstotliwość, poza tym prąd przemienny wywołuje zakłócenia w liniach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Dlatego urządzenia te trzeba odpowiednio zabezpieczać, co wiąże się z kosztami. Z kolei eksploatacja pociągów jest bardziej ekonomiczna w przypadku systemu AC.

    Dość popularny jest system prądu jednofazowego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz (AC 25kV/50Hz), ponieważ nie trzeba stosować podstacji trakcyjnych obniżających częstotliwość. Jednak lokomotywy są droższe, ponieważ znajduje się na nich układ transformator-prostownik. System DC 3kV przy wzrastających prędkościach pociągów i zwiększającą się częstotliwością przejazdów ma swe ograniczenia, dlatego w planach jest zmiana systemu zasilania trakcji na system AC 25kV/50Hz. Prąd przemienny jest ogólnie uznawany za bardziej perspektywiczny.

    Dla zwiększenia mocy przepustowej energię elektryczną trzeba doprowadzić jak najbliżej miejsca odbioru. Do tego celu służy sieć 2-AC 25kV/50Hz, gdzie stosowane są dwa przewody 50 kV, wykorzystując transformację napięcia na 25 kV między przewód trakcyjny i tor zasilający.

    Zastosowanie poszczególnych sieci trakcyjnych: DC 600V – tramwaj (Republika Czeska: Praga, Brno, Liberec, Ostrawa, Pilzno, Ołomuniec), szynobus (Republika Czeska: Most-Litwinów), DC 750V – metro (Praga), szynobus (Niemczech: m. in. Karlsruhe, Chemnitz), szynobus w Karlsruhe zasilany jest również systemem AC 15kV/16,7 Hz, szynobus w południowej Anglii, DC 1,5kV – Republika Czeska (Tabor-Bechyně), DC 3kV – koleje w Polsce, północnej Republice Czeskiej, północnej Słowacji (cała trasa Praga-Koszyce), Belgii, Hiszpanii, Włoszech, AC 15kV/16,7Hz – koleje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, trasa Znojmo-Šatov-Retz zasilana jest z Austrii, AC 25kV/50Hz – koleje w południowej Republice Czeskiej, południowej Słowacji, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Finlandii, Danii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii, Grecji i krajach byłej Jugosławii, 2-AC 25kV/50Hz – koleje wysokich prędkości w Japonii (Shinkansen), Francji (TGV), trasa Rzym-Florencja we Włoszech.

Uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich 
w Republice Czeskiej – 5.4.2016 r.

     W piątek 5.4.2019 r. odbyło się w świetlicy PZKO w Hawierzowie-Suchej uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), organizacji branżowej skupiającej elektryków-Polaków z Zaolzia. W spotkaniu wzięła udział 3-osobowa delegacja Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Stanisława Fryzego z przewodniczącym, kol. Janem Kapinosem, na czele. Stowarzyszenie Elektryków Polskich liczy już sto lat, sześćdziesięciopięciolecie obchodził niedawno Oddział Gliwicki. Referat z okazji jubileuszu wygłosił przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, natomiast kol. Władysław Drong przeczytał wiersz Juliana Tuwima „Pstryk”. Spotkanie jubileuszowe przebiegało następnie pod znakiem wspomnień, poruszano przede wszystkim tematy związane z branżą elektrotechniczną. Obejrzano prezentację działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podziękowano kol. Franciszkowi Jasiokowi, prezesowi Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Suchej, na gratisowe wynajęcie lokalu i państwu Ludmile i Władysławowi Niedobom za przygotowanie posiłku. (TT)

Kol. Tadeusz Toman i Tadeusz Parzyk za stołem prezydialnym

Uczestnicy spotkania – siedzą od lewej: kol. Zygmunt Stopa, Edward Kajfosz, Antoni Przygrodzki –  OG SEP, Jan Kapinos – OG SEP, stoją od lewej: kol. Witold Stopa, Tadeusz Parzyk, Władysław Niedoba, Bogusław Kaleta, Tadeusz Toman, Szymon Cziura – OG SEP, Władysław Drong, Franciszek Jasiok 
(
www.zwrot.cz)

Hawierzów-Sucha: 20-lecie Stowarzyszenia Elektrotechników 
Polskich w RC – 5.4.2019 r. (referat przewodniczącego SEP

Szanowni Koledzy, Szanowni Goście,

    Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, w skrócie SEP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej zarejestrowało 19.2.1999 r., następnie 3-osobowy komitet przygotowawczy w składzie Edwin Macura, Henryk Toman i Tadeusz Toman zwołał na 11.3.1999 r. pierwsze zebranie członkowskie, na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną. Byłem wybrany przewodniczącym, niestety funkcję tę jestem zmuszony pełnić nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W zarządzie od samego początku działają również kol. Tadeusz Parzyk i Tomasz Stopa, od 2004 roku kol. Stanisław Feber, a od 2012 roku kol. Zygmunt Stopa. Nasza działalność początkowo nawiązywała do Ogniska Techników, które istniało przy Zarządzie Głównym PZKO już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach działalności statutowej najważniejszymi zadaniami naszego stowarzyszenia są: integrowanie środowiska elektryków i organizowanie życia towarzyskiego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie rangi branży elektrotechnicznej w społeczeństwie, wymiana najnowszych informacji technicznych, udostępnienie polskiej literatury fachowej i periodyków. Stowarzyszanie się Polaków-elektryków w warunkach Zaolzia jest potrzebne również, aby zachować naszą polską tożsamość narodową.

    Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej działa na miarę swoich sił i środków finansowych. Wydajemy „Biuletyn SEP“, który ukazuje się regularnie dwa razy rocznie, do dnia dzisiejszego wydaliśmy 44 numerów. Prowadzimy również strony internetowe na portalu www.coexistentia.cz. Wydaliśmy czesko-polski słownik elektrotechniczny. Oprócz działalności wydawniczej organizujemy spotkania, zebrania członkowskie, imprezy koleżeńskie, czy odczyty i prelekcje. Od 2010 roku odbywają się one w siedzibie firmy Emtest w Czeskim Cieszynie. Wykaz działalności jest przedstawiony w najnowszym numerze „Biuletynu SEP“, którzy wszyscy obecni mają do dyspozycji. Odbyły się również ekskursje do zakładów przemysłowych w Republice Czeskiej i Polsce. Odwiedziliśmy elektrownię cieplną Dziećmorowice, Elektrociepłownię Cieszyn, elektrownie szczytowo-pompowe Dlouhé stráně i Porąbka-Żar, czy Wydział Energetyczny Huty Trzyniec. Zorganizowaliśmy wizytę w firmie HUDECZEK SERVICE sp. z o. o. w Olbrachcicach, która oferuje przede wszystkim  projekty oraz serwis elektrosystemów i maszyn. Natomiast w siedzibie firmy Emtest odbyła się prezentacja inwestycyjna firmy Emtest sp. z o. o. Ostatnia impreza jubileuszowa, Spotkanie Koleżeńskie Elektryków, odbyło się 7.10.2017 r. w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu, w części towarzyskiej z programem wystąpił zespół regionalny „Nowina” z Jabłonkowa. W ramach naszych spotkań przypomnieliśmy zasługi elektryków-Polaków, którzy odeszli już do wieczności, Edwina Macury, Bogusławy Michałka, Henryka Tomana, Franciszka Jeżowicza i Mieczysława Hudeczka.

    Ważne jest również utrzymywanie kontaktów z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Oddziałem Gliwickim i Oddziałem Bielsko-Bialskim. Inicjatorem tej współpracy był nieżyjący już Kazimierz Nabzdyk z Gliwic. Delegacja naszego stowarzyszenia w ramach możliwości uczestniczy w Spotkaniach Noworocznych w Gliwicach, czy też w imprezach w Bielsku-Białej. Wzięliśmy udział w obchodach 65-lecia Oddziału Gliwickiego SEP w Gliwicach i 55-lecia Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP w Żywcu. W naszych imprezach jubileuszowych biorą udział działacze SEP z Polski. Nasz członek, kol. Zygmunt Stopa, był odznaczony Medalem Honorowym im. prof. Obrapalskiego, który ustanowiony był przez Oddział Gliwicki SEP i Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Aktywnie współpracujemy z kol. Vítezslavem Stýskalą z Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie. Aktualnie zrzeszamy 15 członków. Podczas spotkań zarządu naszego stowarzyszenia dyskutujemy na temat planu pracy prelekcyjnej i wydawniczej, z uwzględnieniem konieczności aktywizacji czynnych elektryków. Na razie aktywni są przede wszystkim  elektrycy-emeryci i aby zapewnić ciągłość działalności, trzeba zwrócić się do młodszych kolegów.

Wydano „BIULETYN SEP” – numer 44

    Ukazał się nowy numer „Biuletynu Internetowego Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 44 (zamknięcie numeru: 28.2.2019 r.). Na okładce zamieszczono zdjęcia członków stowarzyszenia biorących udział w spotkaniu elektryków (13.12.2018 r.) i zebraniu członkowskim (14.2.2019 r.) oraz zdjęcia z zebrania jubileuszowego z okazji 60. urodzin przewodniczącego SEP (11.1.2019 r.). W części tekstowej przedstawiono wykaz działalności SEP w okresie 1999-2019, jak również sylwetki działaczy zasłużonych dla SEP i polskiej elektryki w Republice Czeskiej. Zamieszczono wykaz podstawowych przepisów prawnych i norm technicznych obowiązujących w Republice Czeskiej, związanych z ochroną przeciwpożarową oraz publicystykę techniczną – stosowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD, ochrona przeciwporażeniowa SELV i PELV oraz kolejowa trakcja elektryczna w Polsce. Każdy znajdzie w biuletynie coś ciekawego.

Zaproszenie na Spotkanie z okazji 20-lecia SEP

    Uroczyste Spotkanie Elektryków z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. o godz. 16:00 w świetlicy PZKO w Hawierzowie-Suchej (Hawierzów – Sucha Średnia, ulica Budovatelů). Zapraszamy członków i sympatyków SEP. TT.
 
Zebranie członkowskie SEP – 14.2.2019 r.

    W czwartek 14.2.2019 r. odbyło się  w Czeskim Cieszynie zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). Zebranie prowadził przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, sprawozdanie z działalności przestawił sekretarz SEP, kol. Stanisław Feber. Centralne organy stowarzyszenia otrzymały votum zaufania. Zarząd SEP i komisja rewizyjna SEP pracować będą w składzie: kol. Tadeusz Toman – przewodniczący, kol. Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, kol. Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, kol. Stanisław Feber – sekretarz, kol. Zygmunt Stopa – księgowy, komisja rewizyjna – kol. Władysław Drong, kol. Franciszek Jasiok, kol. Władysław Niedoba. Zaakceptowano plan pracy na 2019 rok. Odbędą się cztery spotkania członkowskie, najbliższe odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. w Hawierzowie-Suchej. Wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP. W dyskusji podczas obrad podkreślono konieczność poszerzenia bazy członkowskiej. TT

Uroczyste zebranie z okazji 60. urodzin Tadeusz Tomana, przewodniczącego SEP – 11.1.2019 r

    Zebranie organizacji społecznych, w których zaangażowany jest Jubilat, odbyło się w piątek 11.1.2019 r. w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Wzięli w nim udział działacze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Piotrowicach, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp., Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (COEX) oraz klubu piłkarskiego TS Lokomotywa Piotrowice.

    Jubilat był w 1999 roku inicjatorem założenia SEP, organizacji branżowej skupiającej elektryków z Zaolzia i jest jej przewodniczącym. SEP liczy, jak poinformował obecny na zebraniu wiceprzewodniczący SEP, kol. Tadeusz Parzyk, około 20 członków, którzy spotykają się na zebraniach, prelekcjach. Owocna jest współpraca z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, o czym wspomniał kol. Andrzej Grabowski, członek tego oddziału i jego długoletni przewodniczący. Jubilat redaguje Biuletyn Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC oraz gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”. Prowadzi również kronikę w klubie piłkarskim TS Lokomotywa Piotrowice, w którym grał jako junior, a teraz chętnie uczęszcza na mecze.

    Jubilat jest członkiem zarządu Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny, skąd pochodzi. Chociaż obecnie mieszka w Trzyńcu, nadal działa w piotrowickim Kole. Pięć razy w roku przygotowuje spotkania Klubu Propozycji, prowadzi również kronikę klubową. O jego aktywności mówiła prezes Koła, Jadwiga Karolczyk. – Dziennikarstwo interesowało mnie już w gimnazjum – stwierdził Jubilat, jednak w czasach mojej młodości takie studia przeznaczone były tylko wybranym, dlatego poszedłem na elektrotechnikę, bowiem fizyka była moją drugą pasją. – Bez wkładu pracy Tadeusza Tomana by nas już tu nie było – mówił Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO i aktywny działacz COEXISTENTII. Bogusław Kaleta, przewodniczący rady nadzorczej Koexistencia opp., podziękował Jubilatowi zwłaszcza w wkład pracy w prowadzeniu wydawnictw, jednocześnie poprosił o odrobinę odpoczynku i większe poświęcenie się rodzinie (SEP).

Zdjęcia z zebrania jubileuszowego (foto: Czesława Rudnik, www.zwrot.cz)

Robocze spotkanie SEP – 13.12.2018 r.

   Robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP), które odbyło się we czwartek 13.12.2018 r. w Czeskim Cieszynie, poświęcone było ocenie dorobku organizacji w 2018 roku oraz przygotowaniu obchodów 20-lecia założenia SEP. Na zebraniu omawiano również sprawy organizacyjne i uzgadniano terminy spotkań członkowskich. Dyskutowano o konieczności poszerzania bazy członkowskiej. Impreza jubileuszowa z okazji 20-lecia  SEP odbędzie się w piątek 5.4.2019 r. lub 12.4.2019 r. w świetlicy Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Suchej.


Wydano „BIULETYN SEP” – numer 43

    W listopadzie 2018 r. ukazał się „Biuletyn Internetowy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej”,  BIULETYN SEP – numer 43. Oprócz informacji z działalności SEP zamieszczono w nim skrót wykładu kol. Mariana Kampika „Czas i jego pomiar”, artykuły o silnikach indukcyjnych i ich diagnostyce oraz wykaz norm technicznych dotyczących ochrony przed wyładowaniami piorunowymi, instalacji elektrycznych wysokiego napięcia i transformatorów siłowych.

Spotkanie członków i sympatyków SEP – 15.11.2018 r.

    Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się we czwartek 15.11.2018 r. w nowej siedzibie Emtestu, na ulicy Hrabińskiej 1951/50c w Czeskim Cieszynie.

   Przewodniczący SEP, kol. Tadeusz Toman, poinformował o obchodach 65-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które przebiegały w środę 17.10.2018 r. od godz. 14:00 w Gliwicach. Uroczyste spotkanie odbyło się w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, natomiast spotkanie towarzyskie w stołówce studenckiej Politechniki Śląskiej. W 2019 roku będziemy obchodzić 100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uroczystościach jubileuszowych w Gliwicach weźmie udział delegacja naszego stowarzyszenia, natomiast na obchody centralne, które odbędą się w Warszawie prześlemy gratulacje pocztą. W dyskusji podczas spotkania wzięli udział kol. Tadeusz Parzyk, kol. Władysław Nieboba, kol. Edward Kajfosz, kol. Władysław Drong, kol. Franciszek Jasiok. Oceniono wysoki poziom wykładu z jakim przyjechał do Czeskiego Cieszyna w dniu 1.6.2018 r. Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki i historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

    Podczas spotkania wykonano zdjęcie jego uczestników. Ustalono plan pracy na okres po końca 2018 roku i na pierwsze półrocze 2019 roku. W tym okresie odbędą się następujące imprezy: 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 15:30, Czeski Cieszyn (Emtest) – spotkanie robocze, 14.2.2019 r. (czwartek), godz. 15.30 Czeski Cieszyn (Emtest) – zebranie członkowskie, 5.4.2019 r. (piątek) lub 12.4.2019 r. (piątek), godz. 16:00, Hawierzów-Sucha (Dom PZKO) – impreza jubileuszowa z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, 20.6.2019 r. (czwartek), godz. 15:30, Czeski Cieszyn (Emtest) – spotkanie członkowskie. TT

 

Obchody 65 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

    Dnia 17.10.2018 r. Oddział Gliwicki SEP obchodził uroczystość 65-lecia. Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością m. in. wiceprezes Zarządu Głównego SEP w Warszawie, Marek Grzywacz, prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Tomasz Trawiński, Starosta Powiatu Gliwickiego, Waldemar Dombek. Obecny był również prezes Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Tadeusz Toman. Uroczystość przebiegała w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, a uroczysty posiłek był przygotowany w stołówce studenckiej Politechniki Śląskiej.

    Po przywitaniu gości prezes Oddziału Gliwickiego SEP, Jan Kapinos, przedstawił historię Oddziału oraz jego stan personalny. Omówił również dokonania poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału i przedstawił plan pracy na przyszłość. W dalszej części uroczystości zasłużonym działaczom SEP przekazano medale honorowe. Kolejnym najciekawszym punktem programu, były wykłady kol. Mariana Kampika nt. „Czas i jego pomiar“ i kol. Jana Popczyka nt. „Transformacja Energetyki – paradygmatyczny tryplet i mapa oraz trajektoria“. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację „65 lat Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1953-2018)“, autorstwa Szymona Ciury, Romana Miksiewicza i Piotra Zientka.“

    Omawiając temat czasu i jego pomiaru, kol. Marian Kampik przedstawił wybrane zagadnienia związane z genezą pojęcia czasu, próbami jego określenia, podejmowanymi przez filozofów i fizyków oraz tworzeniem narzędzi służących do jego pomiaru. Pojęcie czasu pojawiło się prawdopodobnie relatywnie późno, w okresie wczesnego neolitu. Wielu filozofów na przestrzeni dziejów próbowało odpowiedzieć na pytanie czym jest czas. Należeli do nich m.in. Heraklit, Demokryt, Platon Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Newton, Lebnitz, Kant. Według koncepcji Newtona absolutny, prawdziwy i matematyczny czas sam z siebie i z własnej natury, płynie równomiernie i bez względu na cokolwiek zewnętrznego“, natomiast według Leibnitza czas jest rodzajem relacji między ciałami. Prelegent przedstawił również problematykę pomiaru czasu, dążenie do zwiększenia jego dokładności.

    W drugim referacie kol. Jan Popczyk omówił temat transformacji współczesnej energetyki paliw kopalnych w monizm elektryczny, co oznacza szokową zmianę bilansów  energetycznych. Analiza fundamentalnych podstaw tych zmian pozwala sformułować paradygmaty rozwojowe nowej energetyki. Jest to tryplet, który ułatwia zaprojektowanie nowej architektury rynku energii elektrycznej oraz tworzy możliwość racjonalizacji trajektorii transformacznej – 2018-2050 za pomocą mechanizmów rynkowych.

TT

Spotkanie członkowskie SEP – 28.6.2018 r.

    Robocze spotkanie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP) odbyło się we czwartek 28.6.2018 r. w Czeskim Cieszynie w siedzibie firmy Emtest. Omówiono na nim sprawy organizacyjne, takie jak realizacja planu pracy i uzgodnienie terminów spotkań członkowskich, prowadzenie księgowości i korespondencji oraz poszerzanie bazy członkowskiej. Obecni pozytywnie ocenili prelekcję, którą niedawno wygłosił w Czeskim Cieszynie prof. Jerzy Hickiewicz z Opola. Organizowanie tego typu wykładów to jedno z ważniejszych zadań statutowych SEP. Ustalono również termin imprezy jubileuszowej z okazji 20-lecia założenia SEP – na marzec 2019 roku. Impreza odbędzie się prawdopodobnie w Milikowie. TT

Prof. Jerzy Hickiewicz gościem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC

 
   W piątek 1.6.2018 r. z wykładem do Czeskiego Cieszyna przyjechał Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki, historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Pracowni Historycznej SEP w Opolu.

   Jerzy Hickiewicz jest autorem wielu publikacji, m.in. książki „Roman Dzieślewski – pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy”, która jest poświęcona kierowanej przez Romana Dzieślewskiego pierwszej Katedrze Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym, encyklopedii „Polacy zasłużeni dla elektrotechniki,” ze szczególnym uwzględnieniem początków elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i przedstawienie sylwetek pionierów elektryki oraz „Kazimierz Tadeusz Szpotański 1887-1966”, która poświęcona jest wybitnemu inżynierowi, założycielowi zakładu elektrotechnicznego w międzywojennej Polsce, który skutecznie konkurował z takimi potęgami branży elektrotechnicznej jak Siemens czy AEG i w doskonałej kondycji przetrwał światowy kryzys gospodarczy.

   Przed spotkaniem z elektrykami odbyło się spotkanie profesora Jerzego Hickiewicza z przewodniczącą PZKO, Heleną Legowicz, która przedstawiła działalność Związku. Profesor interesuje się położeniem Polaków zamieszkałych za granicami Polski, sam urodził się na Ukrainie. Na Zaolziu był jednak po raz pierwszy.

   Tematem prelekcji, jaka odbyła się w biurze Emtestu, siedzibie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, był Ignacy Mościcki (1867-1946), elektryk-samouk, wynalazca, naukowiec, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1926-1939. Prelegent skoncentrował się na jego działalności naukowej i technicznej. Ignacy Mościcki studiował na wydziale chemicznym w Rydze (1987-91), którego nie ukończył. Wyjechał do Londynu, gdzie pracował dorywczo. Od 1897 r. w szwajcarskim Fryburgu studiował matematykę i fizykę i rozpoczął karierę naukową. Prowadził badania w dziedzinie elektrochemii, produkował kwas azotowy za pomocą energii elektrycznej wiążąc azot z powietrzem. Prowadził podstawowe badania materiałowe dielektryków. Wyniki swoich prac opublikował w 1904 r. w „Rozprawach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności“. Pracował nad wdrożeniem produkcji kondensatorów, zajął się również zabezpieczeniem przed wyładowaniami elektrycznymi. W 1906 r. opracował nową metodę utleniania azotu. W okresie 1912-25 objął we Lwowie Katedrę Elektrochemii, a w 1925 r. był wybrany Rektorem Politechniki Lwowskiej. Jednocześnie objął Katedrę Elektrochemii Technicznej na Politechnice Warszawskiej. Był autorem ponad 60 prac naukowych. TTZdjęcia: archiwum SEP

„SPEKTRUM” o polskich elektrykach w RC


    Biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wychodzący w Warszawie, zamieścił w numerze 3-4 z 2018 roku obszerny artykuł „W Republice Czeskiej działa Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich”. Artykuł ukazał się na stronach 4 i 5 o został uzupełniony dwoma zdjęciami z archiwum SEP w RC – ze Spotkania Elektryków z 25.5.0917 r. i z zebrania członkowskiego z 2.3.2018 r. Autorem artykułu jest Tadeusz Toman, przewodniczący SEP w RC.

Zdjęcia: „SPEKTRUM” 3-4/2018, okładka (1),  strona. 4 (2), strona 5 (3)

Zebranie członkowskie SEP – 2.3.2018 r.

    W piątek 2.3.2018 r. obradowali w Czeskim Cieszynie, w siedzibie firmy Emtest, członkowie Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej (SEP). W ramach obrad zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Zarząd SEP w okresie 2018-19 będzie pracował w staro-nowym składzie: Tadeusz Toman – przewodniczący, Tadeusz Parzyk – zastępca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Tomasz Stopa – zastępca przewodniczącego ds. technicznych, Stanisław Feber – sekretarz, Zygmunt Stopa – księgowy, a komisja rewizyjna w składzie: Władysław Drong, Władysław Niedoba, Józef Wita. Zaakceptowano plan pracy na 2018 rok. Ustalono, że odbędą się cztery spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia, ekskursja i wyjazdowe Spotkanie Elektryków, na które zaproszeni będą goście z Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Gliwicach i Bielsku-Białej. We wrześniu 2018 r. z wykładem do Czeskiego Cieszyna przyjedzie Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki i historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 2018 roku wydane będą dwa kolejne numery Biuletynu Internetowego SEP – numer 41 i 42. Na zebraniu dyskutowano również o planowanej imprezie jubileuszowej, która powinna odbyć się w marcu 2019 roku z okazji 20-lecia działalności stowarzyszenia.

Tadeusz Toman